Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Detaliojo plano tvirtinimas, kai detalusis planas per nustatytą terminą nepatvirtinamas ir planavimo organizatoriui nepateikiamas motyvuotas atsakymas dėl plano netvirtinimo
Inspekcija tvirtina detalųjį planą, kai detalusis planas per nustatytą terminą nepatvirtinamas ir planavimo organizatoriui nepateikiamas motyvuotas atsakymas dėl plano netvirtinimo. Inspekcijai gali būti teikiami tvirtinti tik tie detalieji planai, kurie pradėti rengti (planavimo sąlygų kreiptasi) iki 2013-12-31.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Detaliojo plano patvirtinimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kartu su prašymu teikiami dokumentai
1. Įgaliojimo kopija (tuo atveju, kai detaliojo plano dokumentus teikia tvirtinti planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo)).
2. Patikrinimo akto teigiamos išvados kopija.
3. Prašymo savivaldybei patvirtinti detalųjį planą kopija.
4. Prašymo savivaldybei grąžinti detalųjį planą (būtina nurodyti, kad detalusis planas per Teritorijų planavimo įstatyme nustatytą terminą nepatvirtintas ir planavimo organizatoriui nepateiktas motyvuotas atsakymas dėl jo netvirtinimo) ir savivaldybės rašto (jei pateikiamas), kuriuo grąžinamas detalusis planas, kopija.
5. Visos sudėties detaliojo plano dokumentas.
Pastaba: informacija pateikiama laisvu tekstu.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Kai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra teigiama ir galiojanti, o savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatytą terminą nepatvirtina detaliojo plano ir planavimo organizatoriui nepateikia motyvuoto atsakymo dėl detaliojo plano netvirtinimo, planavimo organizatoriaus prašymu detalusis planas (aiškinamasis raštas, brėžiniai su teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais, procedūrų dokumentai) per 3 darbo dienas nuo planavimo organizatoriaus prašymo grąžinti detalųjį planą pateikimo grąžinamas planavimo organizatoriui.
Prašymą tvirtinti detalųjį planą planavimo organizatorius pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai raštu ir prideda prie jo detalųjį planą. Prašymas tvirtinti detalųjį planą gali būti teikiamas per 20 darbo dienų, pasibaigus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytam motyvuoto atsakymo dėl atsisakymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo terminui.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija planavimo organizatoriaus prašymu per 20 darbo dienų nuo prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo patvirtina detalųjį planą.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sprendimo patvirtinti detalųjį planą ir detaliojo plano kopijos ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo patvirtinti detalųjį planą priėmimo perduodamos (įteikiamos) planavimo organizatoriui.
Patvirtintas detalusis planas skelbiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sprendimas patvirtinti detalųjį planą yra pagrindas planavimo organizatoriui detalųjį planą pateikti registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Duomenis apie patvirtintą detalųjį planą kartu su detaliojo plano sprendiniais planavimo organizatorius privalomai pateikia registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418632
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617)
LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d. (Žin., 2013, Nr. 76-3824)
Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2011-07-13 nutarimu Nr. 825 (Žin., 2011, Nr. 89-4251)
Inspekcijos viršininko 2011-08-02 įsakyas Nr. 1V-123 „ Dėl Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašo įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 22-1043; 2013, Nr. 100-4972)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-11-05 nutarimu Nr. 1024 (kuris įsigalioja 2014-01-01) (Žin., 2013, Nr. 118-5941) pripažintas netekusiu galios Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2011-07-13 nutarimu Nr. 825 (Žin., 2011, Nr. 89-4251). Taip pat Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013-09-18 įsakymu Nr. 1V-139 (kuris įsigalioja 2014-01-01) (Žin., 2013, Nr. 100-4972) pripažinti netekusiais galios Inspekcijos viršininko 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1V-122 „Dėl įgaliojimo tvirtinti detaliuosius planus, kurių savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu per nustatytą terminą nepatvirtino“ ir Inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1V-123 „Dėl Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašo įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 22-1043).Tačiau detaliojo planavimo procedūros pradėtos iki šių teisės aktų įsigaliojimo yra tęsiamos pagal teisės aktus, kurių negaliojimą nusako minėti teisės aktai.
Nuoroda http://www.vtpsi.lt/
LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617)<br/>LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d. (Žin., 2013, Nr. 76-3824) <br/>Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2011-07-13 nutarimu Nr. 825 (Žin., 2011, Nr. 89-4251)<br/>Inspekcijos viršininko 2011-08-02 įsakyas Nr. 1V-123 „ Dėl Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašo įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 22-1043; 2013, Nr. 100-4972)<br/>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-11-05 nutarimu Nr. 1024 (kuris įsigalioja 2014-01-01) (Žin., 2013, Nr. 118-5941) pripažintas netekusiu galios Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2011-07-13 nutarimu Nr. 825 (Žin., 2011, Nr. 89-4251). Taip pat Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013-09-18 įsakymu Nr. 1V-139 (kuris įsigalioja 2014-01-01) (Žin., 2013, Nr. 100-4972) pripažinti netekusiais galios Inspekcijos viršininko 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1V-122 „Dėl įgaliojimo tvirtinti detaliuosius planus, kurių savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu per nustatytą terminą nepatvirtino“ ir  Inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1V-123 „Dėl Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašo įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 22-1043).Tačiau detaliojo planavimo procedūros pradėtos iki šių teisės aktų įsigaliojimo yra tęsiamos pagal teisės aktus, kurių negaliojimą nusako minėti teisės aktai. LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617)
LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d. (Žin., 2013, Nr. 76-3824)
Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2011-07-13 nutarimu Nr. 825 (Žin., 2011, Nr. 89-4251)
Inspekcijos viršininko 2011-08-02 įsakyas Nr. 1V-123 „ Dėl Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašo įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 22-1043; 2013, Nr. 100-4972)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-11-05 nutarimu Nr. 1024 (kuris įsigalioja 2014-01-01) (Žin., 2013, Nr. 118-5941) pripažintas netekusiu galios Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2011-07-13 nutarimu Nr. 825 (Žin., 2011, Nr. 89-4251). Taip pat Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013-09-18 įsakymu Nr. 1V-139 (kuris įsigalioja 2014-01-01) (Žin., 2013, Nr. 100-4972) pripažinti netekusiais galios Inspekcijos viršininko 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1V-122 „Dėl įgaliojimo tvirtinti detaliuosius planus, kurių savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu per nustatytą terminą nepatvirtino“ ir Inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1V-123 „Dėl Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašo įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 22-1043).Tačiau detaliojo planavimo procedūros pradėtos iki šių teisės aktų įsigaliojimo yra tęsiamos pagal teisės aktus, kurių negaliojimą nusako minėti teisės aktai.

Pastabos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-11-05 nutarimu Nr. 1024 (kuris įsigalioja 2014-01-01) (Žin., 2013, Nr. 118-5941) pripažintas netekusiu galios Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2011-07-13 nutarimu Nr. 825 (Žin., 2011, Nr. 89-4251). Taip pat Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013-09-18 įsakymu Nr. 1V-139 (kuris įsigalioja 2014-01-01) (Žin., 2013, Nr. 100-4972) pripažinti netekusiais galios Inspekcijos viršininko 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1V-122 „Dėl įgaliojimo tvirtinti detaliuosius planus, kurių savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu per nustatytą terminą nepatvirtino“ ir Inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1V-123 „Dėl Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašo įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 22-1043).Tačiau detaliojo planavimo procedūros pradėtos iki šių teisės aktų įsigaliojimo yra tęsiamos pagal teisės aktus, kurių negaliojimą nusako minėti teisės aktai.
Raktažodžiai
detalusis planas, detaliojo plano tvirtinimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Kai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra teigiama ir galiojanti, o savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatytą terminą nepatvirtina detaliojo plano ir planavimo organizatoriui nepateikia motyvuoto atsakymo dėl detaliojo plano netvirtinimo, planavimo organizatoriaus prašymu detalusis planas (aiškinamasis raštas, brėžiniai su teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais, procedūrų dokumentai) per 3 darbo dienas nuo planavimo organizatoriaus prašymo grąžinti detalųjį planą pateikimo grąžinamas planavimo organizatoriui.
Prašymą tvirtinti detalųjį planą planavimo organizatorius pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai raštu ir prideda prie jo detalųjį planą. Prašymas tvirtinti detalųjį planą gali būti teikiamas per 20 darbo dienų, pasibaigus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytam motyvuoto atsakymo dėl atsisakymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo terminui.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija planavimo organizatoriaus prašymu per 20 darbo dienų nuo prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo patvirtina detalųjį planą.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sprendimo patvirtinti detalųjį planą ir detaliojo plano kopijos ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo patvirtinti detalųjį planą priėmimo perduodamos (įteikiamos) planavimo organizatoriui.
Patvirtintas detalusis planas skelbiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sprendimas patvirtinti detalųjį planą yra pagrindas planavimo organizatoriui detalųjį planą pateikti registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Duomenis apie patvirtintą detalųjį planą kartu su detaliojo plano sprendiniais planavimo organizatorius privalomai pateikia registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.
PAS7124
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-01-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems