Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimas
Leidimas statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išduodamas LR branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka. Norint įgyvendinti teisę būti statytoju ir statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektą, reikia gauti leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektą
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Parama veiklos vykdymui (ES ir kita)
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Statyba > Leidimas statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą; Norint gauti leidimą / licenciją > Statyba > Leidimas statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos objektą (objektus); Norint gauti leidimą / licenciją > Statyba > Leidimas branduolinės energetikos objekto statybai
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Inspekcija, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektą išdavimo taisyklių patvirtintų LR Vyriausybės 2002-07-19 nutarimu Nr. 1165 (Žin., 2002, Nr. 74-3164; 2012, Nr. 13-5615) 5 punkte nurodytų dokumentų pateikimo Statytojui išduoda Aplinkos ministerijos nustatytos formos leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Statytojas (užsakovas) turi pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos šiuos dokumentus:
1. Aplinkos ministerijos nustatytos formos prašymą, pasirašytą Statytojo vadovo arba jo įgalioto asmens;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka suderintą branduolinės energetikos objekto statinio statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar griovimo projektą ir jo skaitmeninę kopiją;
3. branduolinės energetikos objekto statinio statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar griovimo projekto ekspertizės aktą ir jo kopiją;
4. branduolinės energetikos objekto statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar griovimo projekto suderinimo dokumentus ir jų kopijas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
. Statytojas (užsakovas) norintis gauti leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius, pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektą išdavimo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2002-07-19 nutarimu Nr. 1165, 5 punkte nurodytus dokumentus.
2. Inspekcija, patikrinusi dokumentus ir (ar) informaciją ir nustačiusi, kad Statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, ir (ar) branduolinės energetikos objekto statinį ar jo dalį (kai branduolinės energetikos objekto statiniai (jų dalys) rekonstruojami, kapitališkai remontuojami ar griaunami) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, branduolinės energetikos objekto statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar griovimo projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, nustatyta tvarka yra suderintas, o šio projekto ekspertizės akte nurodyta, kad projektą galima tvirtinti, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo Statytojui išduoda Aplinkos ministerijos nustatytos formos leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius.
3. Inspekcija per 10 darbo dienų nuo leidimo statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo jo kopiją pateikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui.
4. Jeigu leidimas statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius neišduodamas, Inspekcija per Taisyklių 7 punkte nurodytą laiką praneša apie tai raštu Statytojui, konkrečiai nurodydama, dėl kokių priežasčių leidimas neišduotas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423430
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
LR branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 109);
Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektą išdavimo taisyklės,
patvirtintos LR Vyriausybės 2002-07-19 nutarimu Nr. 1165 (Žin., 2002, Nr. 74-3164; 2012, Nr. 13-561);
Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-12-23 įsakymu Nr. D1-1032 (Žin., 2010, Nr. 158-8068);
Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803).
Nuoroda #
LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);<br/>LR branduolinės energijos  įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 109);<br/>Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai  remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektą išdavimo taisyklės, <br/>patvirtintos LR Vyriausybės 2002-07-19 nutarimu Nr. 1165 (Žin.,  2002,  Nr.  74-3164; 2012, Nr. 13-561);<br/>Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-12-23 įsakymu Nr. D1-1032 (Žin., 2010, Nr. 158-8068);<br/>Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803). LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
LR branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 109);
Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektą išdavimo taisyklės,
patvirtintos LR Vyriausybės 2002-07-19 nutarimu Nr. 1165 (Žin., 2002, Nr. 74-3164; 2012, Nr. 13-561);
Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-12-23 įsakymu Nr. D1-1032 (Žin., 2010, Nr. 158-8068);
Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803).

Pastabos
galutinė
Raktažodžiai
branduolinės energetikos objekto statinys, leidimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
. Statytojas (užsakovas) norintis gauti leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius, pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektą išdavimo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2002-07-19 nutarimu Nr. 1165, 5 punkte nurodytus dokumentus.
2. Inspekcija, patikrinusi dokumentus ir (ar) informaciją ir nustačiusi, kad Statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, ir (ar) branduolinės energetikos objekto statinį ar jo dalį (kai branduolinės energetikos objekto statiniai (jų dalys) rekonstruojami, kapitališkai remontuojami ar griaunami) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, branduolinės energetikos objekto statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar griovimo projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, nustatyta tvarka yra suderintas, o šio projekto ekspertizės akte nurodyta, kad projektą galima tvirtinti, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo Statytojui išduoda Aplinkos ministerijos nustatytos formos leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius.
3. Inspekcija per 10 darbo dienų nuo leidimo statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo jo kopiją pateikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui.
4. Jeigu leidimas statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius neišduodamas, Inspekcija per Taisyklių 7 punkte nurodytą laiką praneša apie tai raštu Statytojui, konkrečiai nurodydama, dėl kokių priežasčių leidimas neišduotas.
PAS1394
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems