Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052124098
Faksas
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir (arba) elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano (toliau –Stebėsenos planas) derinimas
Siekiant apsaugoti gyventojus nuo kenksmingo elektromagnetinės spinduliuotės poveikio atliekamas Stebėsenos planų derinimas. Įvertinami parinkti radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškai ir elektromagnetinės spinduliuotės matavimų atlikimo periodiškumas.
Pagal kompetenciją įgyvendindami radiotechninių objektų projektavimo ir įrengimo saugos sveikatai reikalavimai. Siekiant apsaugoti gyventojus nuo kenksmingo elektromagnetinės spinduliuotės poveikio atliekamas radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimas. Vertinama informacija apie radiotechninio objekto techninius duomenis, radiotechninio objekto teritoriją ir su ja besiribojančias teritorijas, sukuriamos elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus teritorijoje. Įvertinami parinkti radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškai ir elektromagnetinės spinduliuotės matavimų atlikimo periodiškumas.
Prašymą ir dokumentus galima pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ adresu https://www.epaslaugos.lt

Pateikiamas prašymas suderinti Stebėsenos planą arba suderinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą. (Prašymas gali būti užpildomas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Vidaus administravimo skyriuje, pateikiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu, pasirašius saugiu elektroniniu parašu).

Sprendimas atiduodamas asmeniui atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitą.
Informacija apie suderintą Stebėsenos planą ir apie suderintą radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, (radiotechninio objekto adresą, operatorių) per 5 darbo dienas paskelbiama NVSC interneto svetainėje http://nvsc.lrv.lt
Visa informacija apie išduotas licencijas, vadovaujantis Licencijavimo pagrindų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 964 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuostatais, pateikiama Licencijavimo informacinėje sistemoje adresu https://licencijavimas.lt/.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Verslo subjektams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Pradedant verslą; Turint verslą
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Suderintas Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir (arba) elektromagnetinės stebėsenos planas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymą dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo arba Stebėsenos plano derinimo. (Aprašo 4 priedas)
2. Stebėsenos planą, parengtą pagal Aprašo IV skyriaus reikalavimus
arba:
Derintiną radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, pateikiant
2.1. radiotechninio objekto techninius duomenis: skleidžiamo signalo radijo dažnį bei radijo dažnių juostos plotį, siųstuvo galią, didžiausią efektyviąją spinduliuotės galią, signalo perdavimo linijos nuostolius, antenų skaičių, jų tipus, stiprinimo koeficientus, aukščius virš žemės paviršiaus, azimutus ir mechaninio bei elektrinio palenkimo vertikalioje plokštumoje kampus;
2.2. ne mažesniu kaip Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu spinduliu apie radiotechninį objektą esančios teritorijos planą, kuriame būtų pažymėti teritorijoje esantys statiniai, pagal Aprašo 10 punkte nurodytus elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus nustatyto elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leistinų verčių viršijimo spinduliu apie radiotechninį objektą esančių statinių paskirtis ir aukštis virš žemės paviršiaus (Aprašo 12 punkto atveju – 50 metrų spinduliu apie radiotechninį objektą esančių statinių paskirtis ir aukštis virš žemės paviršiaus);
2.3. radiotechninio objekto patalpų ar konteinerio, skirto siųstuvui (-ams) įrengti, planą(jei yra), jei siųstuvai ir antenos įrengiamos ant pastato stogo – stogo planą, kuriame nurodytos siųstuvų ir antenų išdėstymo vietos bei intensyviausio spinduliavimo kryptys;
3. Eektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus teritorijoje ir erdvėje, atliktus pagal Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatytus reikalavimus, su juos atlikusio fizinio, juridinio asmens ar filialo duomenimis (juridinio asmens ar filialo pavadinimas, įmonės kodas, fizinio asmens vardas, pavardė), nurodydamas skaičiavimo metodiką;
4. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, parengtą pagal Aprašo IV skyriaus reikalavimus.

Radiotechninio objekto operatorius elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikia derinti kartu su radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektu.

Esant Aprašo 7 punkte nurodytoms aplinkybėms, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikiamas derinti atskirai. Tokiu atveju radiotechninio objekto operatorius elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą su visuomenės sveikatos centru apskrityje turi suderinti ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo Aprašo 7 punkte nurodytų aplinkybių nustatymo dienos.

Stebėsenos planas sudaromas ne mažesniu kaip Aprašo 1 priede nurodytu spinduliu apie radiotechninį objektą esančiai teritorijai (ne mažesniu masteliu kaip M 1:5000 su pažymėtomis antenų spinduliavimo kryptimis bei numatomais elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškais, nurodant elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų atlikimo periodiškumą pagal Aprašo 37 punkto reikalavimus).Stebėsenos plane nurodomi taškų adresai, padėtys pastatų ar kitų identifikuojamų objektų atžvilgiu ir koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje.

Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782/mgyrixvvkv
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-199,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 ,,Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45D9797974FE/YlHGfsOpWp
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-199,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 ,,Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-199,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 ,,Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-200 " Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B0A42AF08DF3/wPpamVVShY
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-200  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-200 " Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas)
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: AB DNB bankas
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS31985
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems