Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmens skundo ar pranešimo išnagrinėjimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmenų skunduose, pranešimuose raštu turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė arba pavadinimas ir adresas arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti. Skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti juos teikiančių asmenų arba jų atstovų.
Kai asmens skundą ar pranešimą Inspekcijai paduoda asmens atstovas, jis turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
Asmenų skundai ar pranešimai raštu, atsiųsti Inspekcijai elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, identifikuoti asmens ar jo atstovo parašą (pvz., .pdf formatu, faksimilinio ryšio priemonėmis), išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Inspekcijos interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant.
Raštu teikiamų skundų ar pranešimų, taip pat kitu pavadinimu pateiktų kreipimųsi į Inspekciją, jei pagal kreipimosi turinį šį kreipimąsi galima kvalifikuoti kaip skundą ar pranešimą, turinys:
a) institucijos, kuriai skundas ar pranešimas paduodamas, pavadinimas;
b) asmens, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos arba institucijos (administravimo subjekto) pavadinimas, buveinė, jei žinoma;
c) trečiųjų suinteresuotų asmenų vardai, pavardės (pavadinimai), adresai (buveinės), jei žinoma;
d) konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar sprendimas, jo įvykdymo (priėmimo) data;
e) aplinkybės, kuriomis asmuo grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys dokumentai, jei tokie privalo būti;
f) skundžiamu veiksmu (neveikimu), sprendimu pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai;
g) asmens reikalavimas;
h) pridedamų dokumentų (jei tokie yra) sąrašas;
i) skundo ar pranešimo surašymo vieta ir data.

Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus teikiamą pranešimą teikiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui nebūtina nurodyti savo vardo, pavardės ar pavadinimo, adreso, nebūtina pasirašyti pranešimo.

Teikiant pranešimą paštu pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus, būtina nurodyti, kad tai Pasitikėjimo linijos pranešimas. Jei tai nenurodyta, registruojant, nagrinėjant šį pranešimą ir vykdant jo nagrinėjimo kontrolę Pasitikėjimo linijos nuostatai netaikomi.

Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus, teikiant pranešimą apie savavališkas statybas per asmenų aptarnavimo stendą, paštu, faksu arba telefonu turi būti nurodyta:
a) konkretus skundžiamas veiksmas, jį pagrindžiančios aplinkybės;
b) statybos adresas ir kiti duomenys, kurie padėtų identifikuoti statybos vietą.

Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus, teikiant pranešimą apie Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą per asmenų aptarnavimo stendą, paštu, faksu arba telefonu turi būti nurodyta:
a) tarnautojo, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos;
b) konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas), jį pagrindžiančios aplinkybės
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Raimondas Dargis
Pareigos: Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktorius
Telefonas: +37037270011
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: raimondas.dargis@vtpsi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Renata Kleponienė
Pareigos: Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento l. e. direktoriaus pareigas
Telefonas: +37046312399
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: renata.kleponiene@vtpsi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vitalija Šukytė
Pareigos: Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktorė
Telefonas: +37041524656
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vitalija.sukyte@vtpsi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Staškevičienė
Pareigos: Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktorė
Telefonas: +37052074799
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.staskeviciene@vtpsi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aidas Valys
Pareigos: viršininko pavaduotojas
Telefonas: +37052713027
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: aidas.valys@vtpsi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Eglė Kuklierienė
Pareigos: viršininko pavaduotoja
Telefonas: +37052032681
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: egle.kuklieriene@vtpsi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Marius Gecevičius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Skundo ar pranešimo nagrinėjimas apima asmens skundo ar pranešimo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą, reikiamos informacijos gavimą, faktinių duomenų patikrinimą (jeigu to reikia), faktų ir aplinkybių atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą (įteikimą) asmeniui.

Pagal Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisykles, Inspekcijoje asmenų skundai ar pranešimai nagrinėjami tik pagal Inspekcijos kompetenciją. Jeigu Inspekcija neįgaliota spręsti jai pateiktame skunde ar pranešime išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo ar pranešimo užregistravimo Inspekcijoje persiunčia šį skundą ar pranešimą institucijoms, kompetentingoms tirti šiuos teisės pažeidimus ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškina persiuntimo priežastis.

Skundų ir pranešimų nenagrinėjimo atvejai:
a) teismas nagrinėja skundą tuo pačiu klausimu, taip pat kai teismas ar Inspekcija jau yra priėmę sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą;
b) skundas ar pranešimas paduotas dėl klausimų, kuriuos teisės aktų nustatytais atvejais tiesiogiai sprendžia teismas;
c) skundas ar pranešimas, paduotas dėl Inspekcijos administracijos padalinių administracinių sprendimų, nenumatytų Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 56.4 ir 56.5 papunkčiuose;
d) skunde ar pranešime dėl Inspekcijos darbuotojų veiksmų ar neveikimo nurodomos tik prielaidos (nuomonė) dėl galbūt neteisėtų Inspekcijos darbuotojų veiksmų ar neveikimo, nenurodant konkrečių aplinkybių ar faktų, pagrindžiančių šias prielaidas;
e) skundas ar pranešimas paduotas dėl mažareikšmių teisės aktų pažeidimų, nurodytų Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 50 punkte;
f) skundo ar pranešimo padavimo dieną yra suėjęs jo padavimo senaties terminas, nustatytas Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse ar kituose teisės aktuose;
g) dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo teisėtumo – jei nuo sprendimo patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą praėjo daugiau kaip vieneri metai, išskyrus atvejus, kai dėl šio dokumento patvirtinimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas visuomenės (viešasis) interesas, apibrėžtas Teritorijų planavimo įstatymo 8 straipsnyje;
h) dėl kitų, negu nurodyti Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 46.7 papunktyje, su teritorijų planavimo procesu susijusių administracinių sprendimų – jei nuo administracinio sprendimo priėmimo praėjo daugiau kaip vieneri metai arba teritorijų planavimo dokumentas yra patvirtintas, išskyrus atvejus, kai dėl administracinio sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas visuomenės (viešasis) interesas, apibrėžtas Teritorijų planavimo įstatymo 8 straipsnyje;
i) dėl viešojo administravimo subjekto išduoto statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo – jei nuo statybos pradžios praėjo daugiau kaip vieneri metai ar statybą leidžiantis dokumentas išduotas seniau kaip prieš 3 metus, išskyrus atvejus, kai dėl jo išdavimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;
j) dėl statybos užbaigimo aktų, pažymų apie tai, kad statinys statomas be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, pažymų apie statinio nugriovimą išdavimo teisėtumo, deklaracijų apie statybos užbaigimą surašymo ar patvirtinimo teisėtumo, taip pat dėl kitų, negu nurodyti Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 46.9 ir 46.13 papunkčiuose, su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų – jei nuo akto ar pažymos išdavimo, deklaracijos surašymo ar patvirtinimo arba administracinio sprendimo priėmimo praėjo daugiau kaip vieneri metai, išskyrus atvejus, kai dėl šių dokumentų išdavimo, surašymo ar patvirtinimo arba administracinio sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;
k) dėl iki statybą leidžiančių dokumentų išdavimo priimtų administracinių sprendimų – jei buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, išskyrus atvejus, kai dėl administracinio sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;
l) dėl statybos teisėtumo – jei nėra nurodytas statybos adresas, žemės sklypo kadastrinis ar unikalus numeris, statinio (ar jame esančių patalpų) unikalus numeris ar kiti duomenys, pagal kuriuos galima būtų identifikuoti statybos vietą;
m) dėl statinio statybos mažesniu negu teisės aktų nustatytu atstumu iki žemės sklypo ribos – jei šio atstumo negalima tiksliai nustatyti dėl to, kad žemės sklypai suformuoti atlikus preliminarius matavimus;
n) dėl teisės aktų nustatytų atstumų tarp statinių; šiuo atveju skundas ar pranešimas persiunčiamas nagrinėti pagal kompetenciją atitinkamai statinio saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijai; gavusi šios institucijos išvadas, kad teisės aktų nustatyti atstumai yra pažeisti, Inspekcija atlieka teisės aktų nustatytus veiksmus.

Skundų ir pranešimų nagrinėjimo nutraukimo atvejai:
a) pradėjus nagrinėti skundą ar pranešimą, paaiškėja, kad egzistuoja Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 46 punkte nurodytos aplinkybės;
b) skundo ar pranešimo nagrinėjimo metu paaiškėja, kad pareiškėjas piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis ar veikė nesąžiningai;
c) dėl pažeidimų statybos srityje, jei pažeidėjas neidentifikuojamas – išskyrus savavališkų statybų atvejus;
d) dėl pažeidimų atliekant statybos darbus, kai Inspekcijos įgalioti darbuotojai negali patekti į statinius ar patalpas, naudodamiesi savo teisėmis, numatytomis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnyje, ir yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo neleista patekti į tikrintinus statinius ar patalpas. Šiuo atveju, esant Statybos įstatymo 49 straipsnio 3 dalies 6 punkte nurodytoms aplinkybėms, pagal kompetenciją informuojama savivaldybės administracija, persiunčiant jai skundo ar pranešimo kopiją;
e) pagal skundo ar pranešimo nagrinėjimo metu pasikeitusių teisės aktų nuostatas jame nurodyti pažeidimai nebelaikomi pažeidimais;
f) skundą ar pranešimą pateikusio asmens prašymu, išskyrus savavališkų statybų atvejus, taip pat atvejus, kai dėl pažeidimo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;
g) dėl statybos teisėtumo, jeigu paaiškėja, kad statybos darbai atlikti anksčiau kaip prieš 10 metų, išskyrus atvejus, kai dėl statybos teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;
h) dėl statinio statybos mažesniu negu teisės aktų nustatytu atstumu iki žemės sklypo ribos – jeigu žemės sklypas, iki kurio ribos galbūt pažeisti teisės aktų nustatyti atstumai, suformuotas atlikus kadastrinius matavimus, tačiau nėra įrengti riboženkliai;

Pranešimą apie savavališką statybą Inspekcija nagrinėja tuo atveju, kai jis atitinka Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų 10 punkte keliamus reikalavimus ir Pasitikėjimo linijos paskirtį, nurodytą nuostatų 4 punkte.

Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus, pranešimas nenagrinėjamas:
a) jei jis neatitinka Nuostatų 10, 11 punktuose keliamų reikalavimų;
b) jei jame išdėstytas klausimas nėra susijęs su Pasitikėjimo linijos paskirtimi, išskyrus atvejus, nurodytus šių Nuostatų 22 punkte;
c) kai pranešime apie Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, nurodytos tik prielaidos (nuomonė), nenurodant konkrečių aplinkybių ar faktų, pagrindžiančių šias prielaidas;
d) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 46 punkte nustatytais atvejais (įskaitant pranešimo nenagrinėjimą dėl jo mažareikšmiškumo).

Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus, pranešimo nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu pradėjus jį nagrinėti paaiškėja, kad egzistuoja Nuostatų 19 punkte nustatyti pagrindai, taip pat Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatytais atvejais.

Į skundą ar pranešimą atsakoma, pateikiant dėl jo priimtą administracinį sprendimą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmens skundas ar pranešimas pateikiamas laisva forma (nustatytais atvejais - užpildžius privalomus elektroninės formos laukelius).
Taip pat žr. Inspekcijos viršininko 2017-01-16 įsakymą Nr. 1V-4 „Dėl prašymo, pranešimo, skundo rekvizitų patvirtinimo“.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Skundai, pranešimai registruojami, nagrinėjami ir atsakomi analogiška tvarka, kaip ir teikiant neelektroninę paslaugą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;
2) Viešojo administravimo įstatymas;
3) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5;
4) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-29 įsakymu Nr. 1V-105;
5) Inspekcijos viršininko 2017-01-16 įsakymas Nr. 1V-4 „Dėl prašymo, pranešimo, skundo rekvizitų patvirtinimo“.

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/auNowyYNdc https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1b1e28092ec11e380b38b32042e57ec/WuKZTUPVBGhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fce75a708ed811e7a3c4a5eb10f04386/CUjRLzADzf http://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-2/virsininko-isakymai/kiti-isakymai
1)	Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas; <br/>2)	Viešojo administravimo įstatymas; <br/>3)	Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5; <br/>4)	Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-29 įsakymu Nr. 1V-105;<br/>5)	Inspekcijos viršininko 2017-01-16 įsakymas Nr. 1V-4 „Dėl prašymo, pranešimo, skundo rekvizitų patvirtinimo“.<br/><br/> 1) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;
2) Viešojo administravimo įstatymas;
3) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5;
4) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-29 įsakymu Nr. 1V-105;
5) Inspekcijos viršininko 2017-01-16 įsakymas Nr. 1V-4 „Dėl prašymo, pranešimo, skundo rekvizitų patvirtinimo“.


Pavadinimas 1) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;
2) Viešojo administravimo įstatymas;
3) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5;
4) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-29 įsakymu Nr. 1V-105;
5) Inspekcijos viršininko 2017-01-16 įsakymas Nr. 1V-4 „Dėl prašymo, pranešimo, skundo rekvizitų patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/auNowyYNdc https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1b1e28092ec11e380b38b32042e57ec/WuKZTUPVBG https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fce75a708ed811e7a3c4a5eb10f04386/CUjRLzADzf http://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-2/virsininko-isakymai/kiti-isakymai
1)	Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas; <br/>2)	Viešojo administravimo įstatymas; <br/>3)	Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5; <br/>4)	Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-29 įsakymu Nr. 1V-105;<br/>5)	Inspekcijos viršininko 2017-01-16 įsakymas Nr. 1V-4 „Dėl prašymo, pranešimo, skundo rekvizitų patvirtinimo“.<br/> 1) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;
2) Viešojo administravimo įstatymas;
3) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5;
4) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-29 įsakymu Nr. 1V-105;
5) Inspekcijos viršininko 2017-01-16 įsakymas Nr. 1V-4 „Dėl prašymo, pranešimo, skundo rekvizitų patvirtinimo“.

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
skundas, pranešimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.jpg schema.jpg
Skundo ar pranešimo nagrinėjimas apima asmens skundo ar pranešimo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą, reikiamos informacijos gavimą, faktinių duomenų patikrinimą (jeigu to reikia), faktų ir aplinkybių atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą (įteikimą) asmeniui.

Pagal Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisykles, Inspekcijoje asmenų skundai ar pranešimai nagrinėjami tik pagal Inspekcijos kompetenciją. Jeigu Inspekcija neįgaliota spręsti jai pateiktame skunde ar pranešime išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo ar pranešimo užregistravimo Inspekcijoje persiunčia šį skundą ar pranešimą institucijoms, kompetentingoms tirti šiuos teisės pažeidimus ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškina persiuntimo priežastis.

Skundų ir pranešimų nenagrinėjimo atvejai:
a) teismas nagrinėja skundą tuo pačiu klausimu, taip pat kai teismas ar Inspekcija jau yra priėmę sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą;
b) skundas ar pranešimas paduotas dėl klausimų, kuriuos teisės aktų nustatytais atvejais tiesiogiai sprendžia teismas;
c) skundas ar pranešimas, paduotas dėl Inspekcijos administracijos padalinių administracinių sprendimų, nenumatytų Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 56.4 ir 56.5 papunkčiuose;
d) skunde ar pranešime dėl Inspekcijos darbuotojų veiksmų ar neveikimo nurodomos tik prielaidos (nuomonė) dėl galbūt neteisėtų Inspekcijos darbuotojų veiksmų ar neveikimo, nenurodant konkrečių aplinkybių ar faktų, pagrindžiančių šias prielaidas;
e) skundas ar pranešimas paduotas dėl mažareikšmių teisės aktų pažeidimų, nurodytų Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 50 punkte;
f) skundo ar pranešimo padavimo dieną yra suėjęs jo padavimo senaties terminas, nustatytas Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse ar kituose teisės aktuose;
g) dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo teisėtumo – jei nuo sprendimo patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą praėjo daugiau kaip vieneri metai, išskyrus atvejus, kai dėl šio dokumento patvirtinimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas visuomenės (viešasis) interesas, apibrėžtas Teritorijų planavimo įstatymo 8 straipsnyje;
h) dėl kitų, negu nurodyti Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 46.7 papunktyje, su teritorijų planavimo procesu susijusių administracinių sprendimų – jei nuo administracinio sprendimo priėmimo praėjo daugiau kaip vieneri metai arba teritorijų planavimo dokumentas yra patvirtintas, išskyrus atvejus, kai dėl administracinio sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas visuomenės (viešasis) interesas, apibrėžtas Teritorijų planavimo įstatymo 8 straipsnyje;
i) dėl viešojo administravimo subjekto išduoto statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo – jei nuo statybos pradžios praėjo daugiau kaip vieneri metai ar statybą leidžiantis dokumentas išduotas seniau kaip prieš 3 metus, išskyrus atvejus, kai dėl jo išdavimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;
j) dėl statybos užbaigimo aktų, pažymų apie tai, kad statinys statomas be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, pažymų apie statinio nugriovimą išdavimo teisėtumo, deklaracijų apie statybos užbaigimą surašymo ar patvirtinimo teisėtumo, taip pat dėl kitų, negu nurodyti Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 46.9 ir 46.13 papunkčiuose, su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų – jei nuo akto ar pažymos išdavimo, deklaracijos surašymo ar patvirtinimo arba administracinio sprendimo priėmimo praėjo daugiau kaip vieneri metai, išskyrus atvejus, kai dėl šių dokumentų išdavimo, surašymo ar patvirtinimo arba administracinio sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;
k) dėl iki statybą leidžiančių dokumentų išdavimo priimtų administracinių sprendimų – jei buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, išskyrus atvejus, kai dėl administracinio sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;
l) dėl statybos teisėtumo – jei nėra nurodytas statybos adresas, žemės sklypo kadastrinis ar unikalus numeris, statinio (ar jame esančių patalpų) unikalus numeris ar kiti duomenys, pagal kuriuos galima būtų identifikuoti statybos vietą;
m) dėl statinio statybos mažesniu negu teisės aktų nustatytu atstumu iki žemės sklypo ribos – jei šio atstumo negalima tiksliai nustatyti dėl to, kad žemės sklypai suformuoti atlikus preliminarius matavimus;
n) dėl teisės aktų nustatytų atstumų tarp statinių; šiuo atveju skundas ar pranešimas persiunčiamas nagrinėti pagal kompetenciją atitinkamai statinio saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijai; gavusi šios institucijos išvadas, kad teisės aktų nustatyti atstumai yra pažeisti, Inspekcija atlieka teisės aktų nustatytus veiksmus.

Skundų ir pranešimų nagrinėjimo nutraukimo atvejai:
a) pradėjus nagrinėti skundą ar pranešimą, paaiškėja, kad egzistuoja Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 46 punkte nurodytos aplinkybės;
b) skundo ar pranešimo nagrinėjimo metu paaiškėja, kad pareiškėjas piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis ar veikė nesąžiningai;
c) dėl pažeidimų statybos srityje, jei pažeidėjas neidentifikuojamas – išskyrus savavališkų statybų atvejus;
d) dėl pažeidimų atliekant statybos darbus, kai Inspekcijos įgalioti darbuotojai negali patekti į statinius ar patalpas, naudodamiesi savo teisėmis, numatytomis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnyje, ir yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo neleista patekti į tikrintinus statinius ar patalpas. Šiuo atveju, esant Statybos įstatymo 49 straipsnio 3 dalies 6 punkte nurodytoms aplinkybėms, pagal kompetenciją informuojama savivaldybės administracija, persiunčiant jai skundo ar pranešimo kopiją;
e) pagal skundo ar pranešimo nagrinėjimo metu pasikeitusių teisės aktų nuostatas jame nurodyti pažeidimai nebelaikomi pažeidimais;
f) skundą ar pranešimą pateikusio asmens prašymu, išskyrus savavališkų statybų atvejus, taip pat atvejus, kai dėl pažeidimo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;
g) dėl statybos teisėtumo, jeigu paaiškėja, kad statybos darbai atlikti anksčiau kaip prieš 10 metų, išskyrus atvejus, kai dėl statybos teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;
h) dėl statinio statybos mažesniu negu teisės aktų nustatytu atstumu iki žemės sklypo ribos – jeigu žemės sklypas, iki kurio ribos galbūt pažeisti teisės aktų nustatyti atstumai, suformuotas atlikus kadastrinius matavimus, tačiau nėra įrengti riboženkliai;

Pranešimą apie savavališką statybą Inspekcija nagrinėja tuo atveju, kai jis atitinka Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų 10 punkte keliamus reikalavimus ir Pasitikėjimo linijos paskirtį, nurodytą nuostatų 4 punkte.

Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus, pranešimas nenagrinėjamas:
a) jei jis neatitinka Nuostatų 10, 11 punktuose keliamų reikalavimų;
b) jei jame išdėstytas klausimas nėra susijęs su Pasitikėjimo linijos paskirtimi, išskyrus atvejus, nurodytus šių Nuostatų 22 punkte;
c) kai pranešime apie Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, nurodytos tik prielaidos (nuomonė), nenurodant konkrečių aplinkybių ar faktų, pagrindžiančių šias prielaidas;
d) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 46 punkte nustatytais atvejais (įskaitant pranešimo nenagrinėjimą dėl jo mažareikšmiškumo).

Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus, pranešimo nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu pradėjus jį nagrinėti paaiškėja, kad egzistuoja Nuostatų 19 punkte nustatyti pagrindai, taip pat Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatytais atvejais.

Į skundą ar pranešimą atsakoma, pateikiant dėl jo priimtą administracinį sprendimą.
PAS20294
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-04-06
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems