Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070663661
Fakso nr.
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų skundų nagrinėjimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje

Gavus skundą pradedama administracinė procedūra, kuri baigiama priimtu administracinės procedūros sprendimu.

Asmenų skundai ir pranešimai gali būti pateikiami raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, atsiuntus skundą paštu, elektroninėmis priemonėmis:

1) pateikti skundą dėl Aplinkos ministerijos darbuotojų veiksmų, neveikimo ar priimtais administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimą galima paštu, el. paštu info@am.lt, faksu +370 5 2663663;

2) pranešti apie Aplinkos ministerijos, įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija galima „Karštąja linija“: telefonu su atsakikliu 8~706 63598, elektroniniu paštu pranesimas@am.lt ir paštu – A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius.


Taip pat pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus visą parą galima teikti Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112, Aplinkos apsaugos kontrolės informacinėje sistemoje

https://aakis.am.lt/portal/aakisEventReportFormInput.action (šią paslaugą administruoja Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Norint pranešti apie nusikaltimą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išnagrinėtas skundas ir asmeniui pateiktas atsakymas apie priimtą administracinės procedūros sprendimą

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Skundas (laisva forma).
2. Jei atstovaujamo asmens vardu į instituciją kreipiasi asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Kai skundą institucijai pateikia asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti patvirtintas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille).
3. Informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti, jei jų nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: „Karštoji linija“ (vieno pranešimo telefonu maksimali trukmė – 3 minutės)
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37070663598
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pranesimas@am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Krasauskienė
Pareigos: Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus patarėja - dokumentų priėmimo, „karštoji linija“ klausimais
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37068798217
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Brigita Trepšienė
Pareigos: Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėja – pranešėjų apsaugos klausimais
Telefonas: +37070661861
Mobilusis telefonas: +37064562939
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: praneseju.apsauga@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Asmuo skundą pateikia raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus skundą paštu).
2. Asmens pageidavimu, įteikiama ar išsiunčiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.
3. Per 3 dienas nuo skundo gavimo dienos pradedama administracinė procedūra. Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios.
4. Asmeniui, dėl kurio skundo pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.

Pranešimo pateikimas „Karštąja linija“:
1. Pranešimus apie Aplinkos ministerijos, įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ir (ar) apie veiksmus, susijusius su galima korupcija, asmenys gali pateikti telefonu su atsakikliu 8~706 63598, elektroniniu paštu pranesimas@am.lt ir paštu – A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius. Ši informacija skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainės skiltyje „Karštoji linija“.
2. Vieno pranešimo, pateikto „Karštosios linijos“ telefonu su atsakikliu, maksimali trukmė yra 3 minutės.
3. Teikiant pranešimą paštu, būtina nurodyti, kad tai yra „Karštosios linijos“ pranešimas. Jei tai nenurodoma, registruojant, nagrinėjant šį pranešimą, „Karštosios linijos“ aprašas netaikomas.
4. Teikiant pranešimą apie Aplinkos ministerijos, įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija, el. p. pranesimas@am.lt, telefonu su atsakikliu, turi būti nurodyta:
4.1. tarnautojo, kurio veiksmai ir (ar) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos;
4.2. konkretus skundžiamas veiksmas ir (ar) neveikimas, jį pagrindžiančios aplinkybės ir (ar) dokumentai.
5. Pranešimą teikiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui nebūtina nurodyti savo vardo, pavardės ar pavadinimo, adreso, nebūtina pasirašyti pranešimo.
6. Tarnautojams draudžiama viešinti asmenų, pateikusių pranešimus AM „Karštąją linija“, duomenis arba informaciją, iš kurios šiuos duomenis būtų galima nustatyti.
7. Pranešimai, neatsižvelgiant į pateikimo būdą, registruojami Aplinkos ministerijos vieningoje dokumentų valdymo informacinėje sistemoje sukurtoje byloje „Karštoji linija“.
8. Kai pranešime (neatsižvelgiant į jo pateikimo būdą) nurodytas kontaktinis į Aplinkos ministeriją besikreipiančio asmens elektroninio pašto adresas ir asmuo nurodo, kad pageidauja gauti informaciją apie pranešimo nagrinėjimo eigą, baigęs nagrinėti pranešimą tarnautojas šiam asmeniui išsiunčia informaciją apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus.
9. Užregistruoti asmenų pranešimai nustatyta tvarka perduodami Aplinkos ministerijos vadovybei priimti sprendimą dėl pranešimo nagrinėjimo.
10. Jei pranešime išdėstytas klausimas nesusijęs su „Karštosios linijos“ paskirtimi, tačiau šio klausimo nagrinėjimas priskirtas Aplinkos ministerijos kompetencijai, pranešimas gali būti nagrinėjamas aplinkos ministro patvirtinta Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
11. Atsakymas (ir dėl sprendimo nenagrinėti pranešimo ar jo nagrinėjimą nutraukti) asmeniui, pateikusiam pranešimą, teikiamas, jei asmuo prašo informuoti apie nagrinėjimo rezultatus.
12. Jei pranešime pateikto klausimo nagrinėjimas nepriskirtas Aplinkos ministerijos kompetencijai, tarnautojas, kuriam pranešimas perduotas nagrinėti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos apie galimus pažeidimus informuoja kompetentingą instituciją, nepersiųsdamas pranešimo, ir raštu (jei pranešimą pateikęs asmuo nurodė savo adresą, elektroninį paštą ar fakso numerį) apie tai informuoja pranešimą pateikusį asmenį, paaiškindamas kreipimosi į kitą instituciją priežastis.
13. Atsakymai į pranešimus asmenims siunčiami būdu, kokiu buvo pateiktas pranešimas, nebent asmuo pranešime nurodė, kad informaciją pageidauja gauti kitu būdu arba tokiu, kokiu pagal asmens pateiktus duomenis įmanoma išsiųsti atsakymą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo pateikia laisvos formos skundą, kuriame nurodoma: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu skundą pateikia juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, adresas), arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.
Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Skundai turi būti pasirašyti asmens ar jo atstovo.
Skunde nurodoma, kokiais Aplinkos ministerijos darbuotojų veiksmais, neveikimu ar priimtais administraciniais sprendimais galimai padarytas asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimas.
Jeigu skunde nenurodytas adresas, kuriuo asmuo pageidauja gauti atsakymą, jis teikiamas pagal kitus skunde nurodytus asmens kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai skunde jokių kitų asmens kontaktinių duomenų nenurodyta.

Teikiant pranešimą „Karštąja linija“ būtina nurodyti:
1. tarnautojo, kurio veiksmai ir (ar) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos;
2. konkretus skundžiamas veiksmas ir (ar) neveikimas, jį pagrindžiančios aplinkybės ir (ar) dokumentai.
Pranešimą teikiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui nebūtina nurodyti savo vardo, pavardės ar pavadinimo, adreso, nebūtina pasirašyti pranešimo.
Teikiant pranešimą paštu, būtina nurodyti, kad tai yra „Karštosios linijos“ pranešimas. Jei tai nenurodoma, registruojant, nagrinėjant šį pranešimą, „Karštosios linijos“ aprašas netaikomas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą (20 darbo dienų) administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Viešojo administravimo įstatymas Viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4E993726EFB6/wxkivsxDnB
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. D1-229 „Dėl Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D92F7F821EFA/sBjSKkfLfA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 16 d.  įsakymas Nr. D1-229 „Dėl Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. D1-229 „Dėl Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. D1-665 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d257fc9083f411e7a3c4a5eb10f04386
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. D1-665 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. D1-665 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
skundai, skundų nagrinėjimas, administracinė procedūra, asmenų aptarnavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Asmuo skundą pateikia raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus skundą paštu).
2. Asmens pageidavimu, įteikiama ar išsiunčiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.
3. Per 3 dienas nuo skundo gavimo dienos pradedama administracinė procedūra. Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios.
4. Asmeniui, dėl kurio skundo pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.

Pranešimo pateikimas „Karštąja linija“:
1. Pranešimus apie Aplinkos ministerijos, įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ir (ar) apie veiksmus, susijusius su galima korupcija, asmenys gali pateikti telefonu su atsakikliu 8~706 63598, elektroniniu paštu pranesimas@am.lt ir paštu – A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius. Ši informacija skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainės skiltyje „Karštoji linija“.
2. Vieno pranešimo, pateikto „Karštosios linijos“ telefonu su atsakikliu, maksimali trukmė yra 3 minutės.
3. Teikiant pranešimą paštu, būtina nurodyti, kad tai yra „Karštosios linijos“ pranešimas. Jei tai nenurodoma, registruojant, nagrinėjant šį pranešimą, „Karštosios linijos“ aprašas netaikomas.
4. Teikiant pranešimą apie Aplinkos ministerijos, įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija, el. p. pranesimas@am.lt, telefonu su atsakikliu, turi būti nurodyta:
4.1. tarnautojo, kurio veiksmai ir (ar) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos;
4.2. konkretus skundžiamas veiksmas ir (ar) neveikimas, jį pagrindžiančios aplinkybės ir (ar) dokumentai.
5. Pranešimą teikiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui nebūtina nurodyti savo vardo, pavardės ar pavadinimo, adreso, nebūtina pasirašyti pranešimo.
6. Tarnautojams draudžiama viešinti asmenų, pateikusių pranešimus AM „Karštąją linija“, duomenis arba informaciją, iš kurios šiuos duomenis būtų galima nustatyti.
7. Pranešimai, neatsižvelgiant į pateikimo būdą, registruojami Aplinkos ministerijos vieningoje dokumentų valdymo informacinėje sistemoje sukurtoje byloje „Karštoji linija“.
8. Kai pranešime (neatsižvelgiant į jo pateikimo būdą) nurodytas kontaktinis į Aplinkos ministeriją besikreipiančio asmens elektroninio pašto adresas ir asmuo nurodo, kad pageidauja gauti informaciją apie pranešimo nagrinėjimo eigą, baigęs nagrinėti pranešimą tarnautojas šiam asmeniui išsiunčia informaciją apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus.
9. Užregistruoti asmenų pranešimai nustatyta tvarka perduodami Aplinkos ministerijos vadovybei priimti sprendimą dėl pranešimo nagrinėjimo.
10. Jei pranešime išdėstytas klausimas nesusijęs su „Karštosios linijos“ paskirtimi, tačiau šio klausimo nagrinėjimas priskirtas Aplinkos ministerijos kompetencijai, pranešimas gali būti nagrinėjamas aplinkos ministro patvirtinta Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
11. Atsakymas (ir dėl sprendimo nenagrinėti pranešimo ar jo nagrinėjimą nutraukti) asmeniui, pateikusiam pranešimą, teikiamas, jei asmuo prašo informuoti apie nagrinėjimo rezultatus.
12. Jei pranešime pateikto klausimo nagrinėjimas nepriskirtas Aplinkos ministerijos kompetencijai, tarnautojas, kuriam pranešimas perduotas nagrinėti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos apie galimus pažeidimus informuoja kompetentingą instituciją, nepersiųsdamas pranešimo, ir raštu (jei pranešimą pateikęs asmuo nurodė savo adresą, elektroninį paštą ar fakso numerį) apie tai informuoja pranešimą pateikusį asmenį, paaiškindamas kreipimosi į kitą instituciją priežastis.
13. Atsakymai į pranešimus asmenims siunčiami būdu, kokiu buvo pateiktas pranešimas, nebent asmuo pranešime nurodė, kad informaciją pageidauja gauti kitu būdu arba tokiu, kokiu pagal asmens pateiktus duomenis įmanoma išsiųsti atsakymą.
PAS35469
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-12-02
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems