Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Biržų rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Biržų rajono savivaldybė
Pavadinimas
Biržų rajono savivaldybė
Adresas
Vytauto g. 38, Biržai
Adresas internete
Telefonas
+370 4 50 43155
Faksas
+370 4 50 43134
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas
Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, arba tokiam asmeniui atstovaujantys asmenys – tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas). Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Pareiškėjas prašymą pateikia tiesiogiai savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą arba internetu per Būsto pritaikymo neįgaliesiems apskaitos sistemą (toliau – BPNAS), kurios adresas yra www.unriis.lt.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti specialieji poreikiai dėl judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų: 1. labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; 2. ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlis; neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui; elektrinis vežimėlis, skuteris ar kito tipo neįgaliojo vėžimėlis); 3. vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.).

Būsto teisinio statuso reikalavimai: 1. būstas turi būti asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta; 2. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką; 3. būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos; 4. dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla; 5. naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti; 6. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre; 7. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą); 8. būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas); 9. būsto paskirtis turi būti gyvenamoji
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį nustato savivaldybės administracijos sudaryta komisija, kuri priima sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų, arba tokiam asmeniui atstovaujantys asmenys – tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau vadinama – pareiškėjas).
Kartu pateikia:
1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);
3. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
4. buto inventorinės bylos kopiją (jei prašoma pritaikyti būstą:
5. neįgaliojo rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu;
6. banko ar kitos įstaigos (jei būstas įkeistas bankui ar kitai kredito įstaigai) rašytinės formos sutikimą leisti pritaikyti būstą;
7. būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinės laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą (kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas arba prašoma pritaikyti bendraturčių bendro naudojimo patalpas bei patvirtinimą, kad būstas nėra nuomojamas (išskyrus, kai prašoma pritaikyti socialinį būstą);
8. kita pareiškėjui svarbi informacija.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Remigijus Šaknys
Pareigos: Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37045043145
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 4 50 43124
El. paštas: remigijus.saknys@birzai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Savivaldybės administracijos atsakingas darbuotojas sudaro tris būsto pritaikymo neįgaliesiems eiles, pareiškėjus suskirstydamas pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus. 1. pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų; 2. antroji eilė – asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų; 3. trečioji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę: 1. neįgaliesiems nuo 7 iki 24 metų; 2. besimokantiems asmenims; 3. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis; 4. neįgaliesiems, kurie faktiškai ir pagal deklaraciją būste gyvena vieni; 5. neįgaliems asmenims, su kuriais gyvena vaikai (iki 18 metų ar besimokantys vaikai iki 24 metų) ar kiti suaugę asmenys, atitinkantys šiuos požymius:
5.1. kuriems nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis; 5.2. kuriems nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį nustato savivaldybės administracijos sudaryta komisija. Nustatant būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį dalyvauja statybos darbų specialistas (architektas, inžinierius ar pan.), kurį samdo arba skiria savivaldybės administracija. Statybos darbų specialistas rengia statybos darbų projektus, preliminarius darbų aprašus bei išlaidų sąmatas.Komisija įvertina komisijos ir specialistų būsto pritaikymo asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, poreikį ir priima sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo. Gavusi Neįgaliųjų reikalų departamento pranešimą apie skirtas valstybės biudžeto lėšas būstui neįgaliesiems pritaikyti, savivaldybės administracija preliminariai numato, kuriems pareiškėjams pagal eilę bei gautas valstybės biudžeto lėšas ir turimas savivaldybės biudžeto lėšas būstas galėtų būti pritaikytas einamaisiais metais. Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimas vykdomas dviem etapais: 1. būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio nustatymas apžiūrint prašomą pritaikyti būstą; 2. būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio įvertinimas, komisijos sprendimo dėl būsto pritaikymo poreikio neįgaliajam tenkinimo priėmimas ir einamaisiais metais siūlomų pritaikyti būstų sąrašo sudarymas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas laisvos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prisijuniama pries sistemos, užpildomi reikiami duomenys.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27d. įsakymas Nr. A1-137 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 1-18)
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445496&p_query=&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27d. įsakymas Nr. A1-137 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 1-18) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27d. įsakymas Nr. A1-137 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 1-18)
Pavadinimas Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. A-625 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (kartu su 2014 kovo 24 d. įsakymu Nr. A-221)
Nuoroda http://www.infolex.lt/birzai1/Default.aspx?Id=3&DocId=7223http://www.infolex.lt/birzai1/Default.aspx?Id=3&DocId=8851
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d.  įsakymas  Nr. A-625 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (kartu su 2014 kovo 24 d. įsakymu Nr. A-221) Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. A-625 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (kartu su 2014 kovo 24 d. įsakymu Nr. A-221)
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
būsto pritaikymas neįgaliesiems
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Savivaldybės administracijos atsakingas darbuotojas sudaro tris būsto pritaikymo neįgaliesiems eiles, pareiškėjus suskirstydamas pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus. 1. pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų; 2. antroji eilė – asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų; 3. trečioji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę: 1. neįgaliesiems nuo 7 iki 24 metų; 2. besimokantiems asmenims; 3. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis; 4. neįgaliesiems, kurie faktiškai ir pagal deklaraciją būste gyvena vieni; 5. neįgaliems asmenims, su kuriais gyvena vaikai (iki 18 metų ar besimokantys vaikai iki 24 metų) ar kiti suaugę asmenys, atitinkantys šiuos požymius:
5.1. kuriems nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis; 5.2. kuriems nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį nustato savivaldybės administracijos sudaryta komisija. Nustatant būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį dalyvauja statybos darbų specialistas (architektas, inžinierius ar pan.), kurį samdo arba skiria savivaldybės administracija. Statybos darbų specialistas rengia statybos darbų projektus, preliminarius darbų aprašus bei išlaidų sąmatas.Komisija įvertina komisijos ir specialistų būsto pritaikymo asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, poreikį ir priima sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo. Gavusi Neįgaliųjų reikalų departamento pranešimą apie skirtas valstybės biudžeto lėšas būstui neįgaliesiems pritaikyti, savivaldybės administracija preliminariai numato, kuriems pareiškėjams pagal eilę bei gautas valstybės biudžeto lėšas ir turimas savivaldybės biudžeto lėšas būstas galėtų būti pritaikytas einamaisiais metais. Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimas vykdomas dviem etapais: 1. būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio nustatymas apžiūrint prašomą pritaikyti būstą; 2. būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio įvertinimas, komisijos sprendimo dėl būsto pritaikymo poreikio neįgaliajam tenkinimo priėmimas ir einamaisiais metais siūlomų pritaikyti būstų sąrašo sudarymas.
PAS20225
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems