Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimas
Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba, paėmusiems iš kredito įstaigų vidutinės trukmės (iki dvejų metų) kreditus trumpalaikiam turtui (pagal savivaldybės patvirtintą vertybių sąrašą) įsigyti (toliau – subjektai), kompensuojama dalis kredito palūkanų.
Prašymą ir kitus dokumentus dalies palūkanų kompensacijai gauti subjektas pateikia Žemės ūkio skyriui bet kuriuo metu iki kredito grąžinimo termino pabaigos (jei kredito grąžinimo terminas pasibaigė – ne vėliau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d.) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.
Žemės ūkio skyrius įvertina subjekto ir jo pateiktų dokumentų tinkamumą dalies palūkanų kompensacijai gauti ir teikia svarstyti administracijos direktoriaus įsakymu paskirtai komisijai, kuri priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo (neskyrimo).
Žemės ūkio skyrius apie priimtą sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo subjektą informuoja raštu. Pagal subjektų pateiktas kreditų įstaigų pažymas apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus apskaičiuoja kompensacijos dydį ir įveda duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų kompensuoti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) informacinę sistemą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Kompensuojama dalis palūkanų.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas dėl palūkanų kompensacijos išmokėjimo;
2. Vertybių įsigijimo patvirtinimo dokumentų originalai (parodyti) ir jų kopijos;
3. Paskutinių finansinių metų, ėjusių prieš prašymo pateikimą, finansinės atskaitomybės ataskaitų originalai (parodyti) ir jų kopijos;
4. Kredito sutarties originalas (parodyti) ir jos kopija;
5. Kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus (1 priedas );
6. Kredito įstaigos pažyma apie orientacinę palūkanų normą (3 priedas )
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Regina Kėvišienė
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 842669153
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: regina.kevisiene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sigitas Lelionis
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Telefonas: 842669153
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: sigitas.lelionis@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Subjektams kompensuojama 30 proc. kredito palūkanų, o jei subjektas yra jaunasis ūkininkas (iki 40 metų) – 40 proc. per visą palūkanų kompensavimo laikotarpį.
2. Maksimali metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, 6,49 proc.
3. Dalis palūkanų kompensuojama tik nuo sumokėtų palūkanų sumos. Kredito įstaigos priskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už pradelsto termino kreditus nekompensuojami.
4. Subjektas neturi būti sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL 2004 c 244, p. 2).
5. Subjektas neturi būti gavęs ir neturi siekti paramos iš kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos programų išlaidoms, kurios kompensuojamos pagal Taisykles, finansuoti.
6. Jei subjektas ir (ar) jo sutuoktinis dalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, nuo pranešimo apie skirtą paramą pagal šią priemonę išsiuntimo subjektui ar jo sutuoktiniui dienos, dalis sumokėtų palūkanų už kreditus nekompensuojama.
7. Bendra nereikšmingos pagalbos suma, suteikta vienam subjektui per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus, negali viršyti 7 500 eurų (25 896 litų).
8. Kompensuojant dalį kredito palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, turi būti laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1535/2007 3 straipsnio 7 dalies nuostatų.
9. Žemės ūkio skyriui teikiamos finansinės atskaitomybės ataskaitos, kai buhalterinė apskaita tvarkoma pagal dvejybinę apskaitos sistemą – balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, kai buhalterinė apskaita tvarkoma pagal supaprastintą apskaitos sistemą – pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas. Žurnalo kopijos teikti nereikia, šiuo atveju subjektas papildomai pateikia rašytinį patvirtinimą apie tvarkomą buhalterinę apskaitą, kurį, patikrinęs pateiktą žurnalą, patvirtina atsakingas skyriaus darbuotojas.
10. Žemės ūkio skyriui teikiamų dokumentų kopijos tvirtinamos subjekto parašu ir įrašu „Kopija tikra“.
11. Kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus (Taisyklių 1 priedas ) teikiama ne rečiau kaip kartą per pusę metų.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklių 1–3 priedai
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-179
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429771
Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-179 Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-179
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
palūkanos, kreditai, kompensavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Subjektams kompensuojama 30 proc. kredito palūkanų, o jei subjektas yra jaunasis ūkininkas (iki 40 metų) – 40 proc. per visą palūkanų kompensavimo laikotarpį.
2. Maksimali metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, 6,49 proc.
3. Dalis palūkanų kompensuojama tik nuo sumokėtų palūkanų sumos. Kredito įstaigos priskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už pradelsto termino kreditus nekompensuojami.
4. Subjektas neturi būti sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL 2004 c 244, p. 2).
5. Subjektas neturi būti gavęs ir neturi siekti paramos iš kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos programų išlaidoms, kurios kompensuojamos pagal Taisykles, finansuoti.
6. Jei subjektas ir (ar) jo sutuoktinis dalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, nuo pranešimo apie skirtą paramą pagal šią priemonę išsiuntimo subjektui ar jo sutuoktiniui dienos, dalis sumokėtų palūkanų už kreditus nekompensuojama.
7. Bendra nereikšmingos pagalbos suma, suteikta vienam subjektui per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus, negali viršyti 7 500 eurų (25 896 litų).
8. Kompensuojant dalį kredito palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, turi būti laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1535/2007 3 straipsnio 7 dalies nuostatų.
9. Žemės ūkio skyriui teikiamos finansinės atskaitomybės ataskaitos, kai buhalterinė apskaita tvarkoma pagal dvejybinę apskaitos sistemą – balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, kai buhalterinė apskaita tvarkoma pagal supaprastintą apskaitos sistemą – pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas. Žurnalo kopijos teikti nereikia, šiuo atveju subjektas papildomai pateikia rašytinį patvirtinimą apie tvarkomą buhalterinę apskaitą, kurį, patikrinęs pateiktą žurnalą, patvirtina atsakingas skyriaus darbuotojas.
10. Žemės ūkio skyriui teikiamų dokumentų kopijos tvirtinamos subjekto parašu ir įrašu „Kopija tikra“.
11. Kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus (Taisyklių 1 priedas ) teikiama ne rečiau kaip kartą per pusę metų.
PAS5687
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-10-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems