Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Informacinės visuomenės plėtros komitetas X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Pavadinimas
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Adresas
Konstitucijos pr. 15-89, 09319 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37068583595
Fakso nr.
+37052665180
Darbo laikas
I, III, IV 8:00 – 17:00, II 9:00 – 18:00 V 9:00 – 16:45
Paslaugos aprašas
Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas

Asmuo, dirbęs Informacinės visuomenės plėtros komitete, gali prašyti informacijos apie jo gautą darbo užmokestį ir (arba) darbo stažą, kuri saugoma Informacinės visuomenės plėtros komiteto archyve. Asmenų prašymai gali būti pateikti raštu, tiesiogiai asmeniui atvykus į Informacinės visuomenės plėtros komiteto priimamąjį, siunčiant paštu ar elektroninėmis priemonėmis (e. pilietis, e. pristatymas ar elektroniniu paštu info@ivpk.lt). Prašymai, pateikti elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Elektroniniu paštu gauti prašymai, kai negalima identifikuoti elektroninio parašo, prašymą pateikusio asmens, neregistruojami ir nenagrinėjami, jie grąžinami siuntėjui elektroniniu paštu, paaiškinant grąžinimo priežastį. Jei prašyme nenurodyta dokumentų pateikimo forma, Informacinės visuomenės plėtros komitetas atsako į asmenų prašymus valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, išskyrus atvejus, kai asmuo pageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Archyvinių pažymų, išrašų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota pažyma apie gautą darbo užmokestį ir (arba) darbo stažą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, patvirtinta notaro, ar šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka (kai prašymas siunčiamas paštu, per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis);
Jei su prašymu kreipiasi asmens atstovas, pateikiami atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, atsižvelgdamas į prašyme nurodytas aplinkybes, pagal poreikį susirenka reikalingą informaciją kurią turi pats arba kuri yra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ieva Grigaitienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37061965169
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ieva.grigaitiene@ivpk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Giedrė Jakavičienė
Pareigos: Patarėja
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37061833992
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: giedre.jakaviciene@ivpk.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmens prašymas - laisva forma, parašytas valstybine kalba, įskaitomai ir asmens pasirašytas. Prašymai, įskaitant ir pateikiant elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti asmens ar jo atstovo.
Prašyme nurodoma:
asmens vardas, pavardė;
asmens kodas;
gyvenamosios vietos adresas;
buvusi darbo vieta (įstaigos pavadinimas, departamentas, skyrius, pareigos);
laikotarpis, už kurį reikalinga pažyma;
ryšiui palaikyti reikalingi duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Prašymo pateikimas;
Prašymo ir kitų reikalingų dokumentų priėmimas ir įvertinimas;
Dokumentų patikrinimas ir duomenų apie darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, surinkimas;
Pažymos, apie darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį parengimas ir išdavimas asmeniui.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1)
Pavadinimas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 4-593 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/54442ec00cd611e9a5eaf2cd290f1944
Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 4-593 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatų patvirtinimo“ Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 4-593 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Viešojo administravimo įstatymas Viešojo administravimo įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Informacinės visuomenės plėtros komiteto sprendimai, veiksmai ir neveikimas skundžiami pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo dokumento, patvirtinančio darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, gavimo dienos.
Pastabos

Raktažodžiai
darbo stažas, darbo užmokestis, pažyma
PAS32582
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2021-06-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems