Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Šiaulių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 15 96642
Fakso nr.
+370 4 15 23886
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams medžiojamieji gyvūnai padarė žalą.

Asmenys kreipiasi su prašymu į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją tiesiogiai, paštu ar naudojantis elektronine paslaugų sistema.

Pateikti pareiškėjo dokumentus gali pareiškėjo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti, pateikdamas įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsakymas gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Parengtas medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o jeigu deklaraciją pateikia pareiškėjo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti, pateikia įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Pridedami dokumentai:
2.1. VĮ Registrų centro pažyma apie nuosavybės teisę į žemės sklypą, kuriame yra padaryta medžiojamųjų gyvūnų žala žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui;
2.2. sklypo nuomos arba panaudos sutartis, jeigu prašymą pateikia sklypo nuomininkas;
2.3. nuosavybės, nuomos ar panaudos teise valdomo žemės sklypo planas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Šukienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37041596675
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: asta.sukiene@siauliuraj.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas, patyręs medžiojamųjų gyvūnų žalą, pateikia prašymą su reikalingais dokumentais asmeniškai, atvykęs į seniūniją ar Savivaldybę.
2. Gautas ir užregistruotas prašymas perduodamas atitinkamos seniūnijos seniūnui ir Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti (toliau – Komisijos), pirmininkui.
3. Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
4. Atitinkamos seniūnijos seniūnas, gavęs prašymą apie padarytą žalą, tą pačią dieną praneša medžioklės plotų naudotojui bei Komisijos pirmininkui ir per 7 dienas organizuoja žalos įvertinimą.
5. Atitinkamos seniūnijos seniūnas suderina su Komisijos pirmininku, žemės, miško ar vandens telkinio savininku, valdytoju ar naudotoju ir medžioklės plotų naudotoju Komisijos išvažiuojamojo posėdžio (žemės ūkio pasėlių / miško / ūkinių gyvūnų apžiūros) datą bei laiką ir ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki žemės ūkio pasėlių / miško / ūkinių gyvūnų apžiūros informuoja Komisijos pirmininką, žemės, miško ar vandens telkinio savininką (valdytoją ar naudotoją) ar jo įgaliotą atstovą bei atitinkamų medžioklės plotų naudotoją.
6. Žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui padarytos žalos dydis įvertinamas per 7 dienas nuo prašymo gavimo seniūnijoje dienos, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos dydis įmanomas nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (šiuo atveju pasirenkamas laikotarpis, kada žala yra geriausiai matoma ir įmanoma įvertinti). Vertinant medžiojamų gyvūnų padarytą žalą vietoje surašomas apžiūros aktas.
7. Komisijos sprendimas surašomas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje dienos, išskyrus atvejį, kai Komisija nusprendžia, kad dėl žalos pobūdžio jos dydis įmanomas nustatyti tik vėliau. Apie tokį Komisijos sprendimą Komisijos pirmininkas informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas nuo Komisijos pasitarimo dienos.
8. Paslaugos gavėjas apie parengtą medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktą ir Komisijos sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma: asmens vardas, pavardė, adresas (jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, adresas), arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.
Jei kreipiasi asmens atstovas, jis pateikia atstovavimą liudijantį dokumentą.
Prašymą turi pasirašyti asmuo ar jo atstovas.
Paslauga teikiama pagal prašyme nurodytus asmens kontaktinius duomenis.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (pateikiama priede) ir prideda skenuotus reikalingus dokumentus.
3. Paslaugos vykdytojas, vadovaudamasis Komisijos darbo reglamentu, organizuoja prašymo nagrinėjimo procedūrą.
Paslaugos gavėjas apie parengtą medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktą ir Komisijos sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 įsakymu Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.187999/asr
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 įsakymu Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės  ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“<br/> Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 įsakymu Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

Pavadinimas Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti, darbo reglamentas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A-909 (3.1) „Dėl Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti, darbo reglamento patvirtinimo“
Nuoroda http://195.182.89.44/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=28699
Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti, darbo reglamentas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A-909 (3.1) „Dėl Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti, darbo reglamento patvirtinimo“ Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti, darbo reglamentas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A-909 (3.1) „Dėl Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti, darbo reglamento patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
medžiojamųjų gyvūnų, padarytos žalos, žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos, melioracijos įrenginiams
PAS2551
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2020-04-21
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems