Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Draudėjų teikiamų pranešimų apie apdraustuosius priėmimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius (toliau – Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius) priima pateiktus socialinio draudimo pranešimus (toliau – SD pranešimai). Draudėjai SD pranešimus turi pateikti Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių bei Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių nustatyta tvarka. SD pranešimai, užpildyti nesilaikant nustatytų reikalavimų, nepriimami.

SD pranešimai ir pranešimai apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus (toliau – PKV pranešimai) teikiami tam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita.

Tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos SD pranešimus apie dvasininkus ir vienuolius teikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui.

SD pranešimai teikiami siunčiant elektroninį dokumentą per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (toliau - EDAS), vadovaujantis Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis. Taip pateikti pranešimai (elektroninė FFData formato byla, kuri turi atitikti atitinkamo Elektroninio SD pranešimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus) turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

SAV pranešimai gali būti teikiami šiais būdais:

1. pateikiant elektroninį dokumentą, pasirašytą

elektroniniu parašu, per EDAS. Taip pateikti SAV pranešimai (elektroninė FFData formato byla) turi atitikti Elektroninio SAV pranešimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus;

2. pateikiant rašytinį (popierinį) dokumentą tiesiogiai Fondo valdybos teritoriniam skyriui;

3. siunčiant rašytinį (popierinį) dokumentą registruota pašto siunta. SAV pranešimo pateikimo data - pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios Valstybinei mokesčių inspekcijai turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija.

 

PKV pranešimai gali būti teikiami šiais būdais:

1.      siunčiant elektroninį dokumentą (pasirašytą saugiu

elektroniniu parašu) arba rašytinio dokumento duomenų elektroninę FFData formato bylą (nepasirašytą saugiu elektroniniu parašu) per EDAS;

2.      siunčiant elektroninį dokumentą (pasirašytą saugiu

elektroniniu parašu) arba rašytinio dokumento duomenų elektroninę FFData formato bylą (nepasirašytą saugiu elektroniniu parašu) per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą;

 3. pateikiant rašytinį dokumentą tiesiogiai Fondo valdybos teritoriniam skyriui;

 4. siunčiant rašytinį dokumentą registruota pašto siunta.

PKV pranešimai neteikiami Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui.

 

Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus aptarnaujami draudėjai SD pranešimus gali pateikti šiais būdais:

1. įforminę juos kaip rašytinius (popieriuje spausdintus ir pasirašytus) dokumentus:

1.1. įteikdami tiesiogiai;

1.2. siųsdami registruota pašto siunta, kurios išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip Taisyklėse nustatyta paskutinė termino diena;

1.3.     siųsdami faksimiliniu ryšiu (tik suderinus su Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriumi);

2. įforminę juos kaip elektroninius dokumentus (suderinus su Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriumi):

2.1. pateikdami elektroninę laikmeną;

2.2.  siųsdami teisės aktų leidžiamu elektroniniu būdu.

 

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Parama veiklos vykdymui (ES ir kita); Kita; Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinis draudimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Priimti draudėjų teikiamiami pranešimai apie apdraustuosius

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Draudėjai Fondo valdybos teritoriniams skyriams ir Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti SD pranešimus šiais terminais:
1-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią - apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną, išskyrus žemiau nurodytas išimtis ir atvejį, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu su darbuotoju sudaroma darbo sutartis. Kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, 1-SD pranešimas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Įdarbinimo įmonė privalo pranešti apie laikinojo darbuotojo darbo pradžią ne vėliau kaip valandą iki jo darbo pradžios, pateikdama 1- SD pranešimą;
2-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo santykių pasibaigimo dienos;
6-SD pranešimą apie draudėjo reorganizavimą - per 10 dienų nuo reorganizavimo dienos, kai naujasis juridinis asmuo (draudėjas) įregistruojamas Juridinių asmenų registre (reorganizuojant draudėją sujungimo arba padalijimo būdu), per 3 dienas nuo juridinio asmens teisinio statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre (reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu);
9-SD pranešimą apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti – per 3 darbo dienas nuo tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo (atšaukimo) apdraustajam dienos;
12-SD pranešimą apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nedraudžiamojo laikotarpio atsiradimo dienos arba kitą darbo dieną po nedraudžiamojo laikotarpio pasibaigimo dienos;
13-SD pranešimą apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos ar asmenis, gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete - atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną;
SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį - kiekvieną kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos;
NP-SD pranešimą dėl išmokos skyrimo:
- dėl ligos išmokos skyrimo:
kai asmens laikinasis nedarbingumas tęsiasi trumpiau kaip 14 kalendorinių dienų, pranešimą darbdavys užpildo ir pateikia pasibaigus laikinajam nedarbingumui; kai laikinojo nedarbingumo trukmė viršija 14 kalendorinių dienų, šis pranešimas teikiamas už kiekvieną pasibaigusį 14 kalendorinių dienų laikotarpį imtinai, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus sujungiant iki pažymėjimo, kuriame yra 14-oji laikinojo nedarbingumo diena, pabaigos. NP-SD pranešimas turi būti teikiamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį – ne vėliau kaip kalendorinio mėnesio 15 ir paskutinę dieną. Jeigu paskutinė NP-SD pranešimo pateikimo termino diena yra ne darbo diena (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės diena, NP-SD pranešimo pateikimo termino data laikoma po jos einanti darbo diena.
- dėl motinystės pašalpos skyrimo:
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens kreipimosi dienos;
PT elektroninį prašymą dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo - nedelsiant, kai draudėjas nustato, kad pateiktame SD pranešime nurodė neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis arba kai draudėjas nustatytais terminais nepateikė SD pranešimo už praėjusį ataskaitinį laikotarpį ir teikia jį pavėluotai (ši nuostata netaikoma teikiant NP-SD pranešimą);
SAV pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis – kiekvieną kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklėse nustatytais atvejais. Draudėjai neteikę SAV pranešimų, ar draudėjai, kurie teikė SAV pranešimus nustatytais terminais, tačiau jų pateikti duomenys nesutampa su Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktais duomenimis, SAV pranešimą privalo pateikti pasibaigus kalendoriniams metams, per 10 kalendorinių dienų nuo metinės pajamų deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai dienos;
PKV pranešimą – kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos, apibendrintą informaciją apie asmenis, teikusius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus už praėjusį mėnesį.

IŠIMTYS:
1. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkus ir vienuolius, privalomai draudžiamus valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis, privalo pateikti per 3 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos;
2. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie nesukakusius senatvės pensijos amžiaus ir negaunančius pajamų, susijusių su darbo santykiais, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktinius tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju, profesinės karo tarnybos kariu ar deleguotu asmeniu per 5 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos;
3. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje apskaitomus apdraustuosius per 3 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://sodra.lt/lt/teritoriniai-skyriai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Siunčiamas pranešimas apie apdraustuosius
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius (toliau – Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius) priima pateiktus socialinio draudimo pranešimus (toliau – SD pranešimai). Draudėjai SD pranešimus turi pateikti Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių bei Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių nustatyta tvarka. SD pranešimai, užpildyti nesilaikant nustatytų reikalavimų, nepriimami.
SD pranešimai ir pranešimai apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus (toliau – PKV pranešimai) teikiami tam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita.
Tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos SD pranešimus apie dvasininkus ir vienuolius teikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui.
SD pranešimai teikiami siunčiant elektroninį dokumentą per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (toliau - EDAS), vadovaujantis Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis. Taip pateikti pranešimai (elektroninė FFData formato byla, kuri turi atitikti atitinkamo Elektroninio SD pranešimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus) turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
SAV pranešimai gali būti teikiami šiais būdais:
1. pateikiant elektroninį dokumentą, pasirašytą
elektroniniu parašu, per EDAS. Taip pateikti SAV pranešimai (elektroninė FFData formato byla) turi atitikti Elektroninio SAV pranešimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus;
2. pateikiant rašytinį (popierinį) dokumentą tiesiogiai Fondo valdybos teritoriniam skyriui;
3. siunčiant rašytinį (popierinį) dokumentą registruota pašto siunta. SAV pranešimo pateikimo data - pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios Valstybinei mokesčių inspekcijai turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija.

PKV pranešimai gali būti teikiami šiais būdais:
1. siunčiant elektroninį dokumentą (pasirašytą saugiu
elektroniniu parašu) arba rašytinio dokumento duomenų elektroninę FFData formato bylą (nepasirašytą saugiu elektroniniu parašu) per EDAS;
2. siunčiant elektroninį dokumentą (pasirašytą saugiu
elektroniniu parašu) arba rašytinio dokumento duomenų elektroninę FFData formato bylą (nepasirašytą saugiu elektroniniu parašu) per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą;
3. pateikiant rašytinį dokumentą tiesiogiai Fondo valdybos teritoriniam skyriui;
4. siunčiant rašytinį dokumentą registruota pašto siunta.
PKV pranešimai neteikiami Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui.

Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus aptarnaujami draudėjai SD pranešimus gali pateikti šiais būdais:
1. įforminę juos kaip rašytinius (popieriuje spausdintus ir pasirašytus) dokumentus:
1.1. įteikdami tiesiogiai;
1.2. siųsdami registruota pašto siunta, kurios išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip Taisyklėse nustatyta paskutinė termino diena;
1.3. siųsdami faksimiliniu ryšiu (tik suderinus su Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriumi);
2. įforminę juos kaip elektroninius dokumentus (suderinus su Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriumi):
2.1. pateikdami elektroninę laikmeną;
2.2. siųsdami teisės aktų leidžiamu elektroniniu būdu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7E923CD43F33
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435
Pavadinimas Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.34A6775CE75B
Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243
Pavadinimas SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-35
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f92e3e09a2311e3bdd0a9c9ad8ce1bf
SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-35  SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-35
Pavadinimas Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-665
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B98B417E564
Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos 2007 m. lapkričio 20 d.  įsakymu Nr. V-665  Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-665
Pavadinimas Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF298C34C881
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780  Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780
Pavadinimas Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-123
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C2765F122FE
Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-123  Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-123
Pavadinimas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=169334
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslaugos teikėjas Fondo valdybos teritorinių skyrių Registro skyriaus ir Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus specialistai.
Raktažodžiai
Draudėjų informacija apie apdraustuosius
PAS1582
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-06-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems