Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052124098
Fakso nr.
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti sertifikatų išdavimas
Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti  išduodamas jūros vandeniui, išgaunamam iš maudyklų, kurių vandens kokybė, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 vertinama kaip puiki ir, kuriame bendra ištirpusių mineralinių medžiagų koncentracija yra ne mažesnė kaip 2,5 g/l, mineraliniam vandeniui, kurio bendroji mineralizacija yra ne mažesnė kaip 4 g/l ir peloidams, kurių susiskaidymo laipsnis yra ne mažesnis kaip 40 procentų ir organinių medžiagų kiekis durpėse yra ne mažesnis kaip 20 procentų, o sapropeliuose – ne mažesnis kaip 10 procentų.
Sertifikatą privalo turėti Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys ir užsienyje įregistruotų juridinių asmenų filialai, Lietuvoje išgaunantys ar tiekiantys gamtinius sveikatos veiksnius, skirtus išoriškai naudoti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras)per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo prašyme nurodytu būdu praneša pareiškėjui, kad dokumentai yra gauti ir, jei pareiškėjas pateikia ne visus dokumentus ir (ar) pateiktuose dokumentuose trūksta informacijos, informuoja apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus bei apie tai, kad sertifikato išdavimo terminas bus skaičiuojamas nuo visų dokumentų ir (ar) informacijos gavimo dienos. Pareiškėjas trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją turi pateikti per 10 kalendorinių dienų nuo šiame punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos. Nepateikus trūkstamų dokumentų ir (ar) informacijos, prašymas išduoti sertifikatą nenagrinėjamas ir pareiškėjas per 3 darbo dienas apie tai informuojamas, nurodant atsisakymo nagrinėti priežastis.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, įvertinęs pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jūros vanduo, mineralinis vanduo arba peloidai atitinka nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo dienos išduoda pareiškėjui jūros vandens, mineralinio vandens arba peloidų sertifikatą
Centras sertifikatą pareiškėjui išsiunčia (jei pareiškėjas prašyme nurodė, kad pageidauja sertifikatą gauti paštu) arba informuoja pareiškėją apie galimybę jį pasiimti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sertifikato išdavimo dienos.
Centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sertifikato išdavimo dienos apie išduotą sertifikatą raštu ar elektroniniu būdu informuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ir paskelbia šią informaciją savo tinklalapyje.
Centras, įvertinęs pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jūros vanduo, mineralinis vanduo arba peloidai neatitinka tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, neišduoda sertifikato ir per 3 darbo dienas praneša apie tai pareiškėjui ir informuoja jį apie teisę skųsti sprendimą neišduoti sertifikato.
Jeigu Sertifikate nurodyti klaidingi, netikslūs duomenys arba pasikeičia jame nurodyti pareiškėjo duomenys, Sertifikatas patikslinamas išduodant naują sertifikatą. Pareiškėjas, norintis patikslinti sertifikatą, Centrui paštu ar elektroniniu būdu (pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) pateikia prašymą, kuriame nurodo patikslinimo priežastį, patikslintus ar naujus duomenis, taip pat kokiu būdu pageidauja gauti patikslintą sertifikatą (pasiimti pats ar gauti paštu).
Centras sertifikatą patikslina ir išsiunčia (jei pareiškėjas prašyme nurodė, kad pageidauja sertifikatą gauti paštu) pareiškėjui arba informuoja pareiškėją apie galimybę jį pasiimti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
Pareiškėjas, praradęs sertifikatą, Centrui paštu ar elektroniniu būdu (pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) pateikia prašymą išduoti sertifikato dublikatą, kuriame nurodo, kokiu būdu pageidauja gauti sertifikato dublikatą (pasiimti pats ar gauti paštu). Centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išduoda sertifikato dublikatą – išduoto sertifikato nuorašą su žyma „Dublikatas“, ir išsiunčia jį pareiškėjui (jei pareiškėjas prašyme nurodė, kad pageidauja sertifikatą gauti paštu) arba informuoja apie galimybę jį pasiimti.
Sertifikatas išduodamas 5 metams.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Pradedant verslą; Kita; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas sertifikatas, patikslintas sertifikatas, sertifikato dublikatas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas, siekiantis gauti jūros vandens sertifikatą, tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu ar elektroniniu būdu pateikia:
1. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo kopiją (tik kai numatoma išgauti daugiau kaip 100 kubinių metrų jūros vandens per parą);
2. prašymą (elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu) sertifikuoti jūros vandenį, kuriame turi būti nurodyta:
2.1. pareiškėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas) ir informacija, kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti sertifikatą ir pranešimus;
2.2. vietovės ir maudyklos, iš kurios išgaunamas jūros vanduo, pavadinimas;
3. laboratorinių tyrimų protokolų, išduotų akredituotos arba atestuotos laboratorijos, kopijas, kuriose nurodyta:
3.1. bendra jūros vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų koncentracija, mg/l;
3.2. pagrindinės jūros vandens sudedamosios dalys ir jų koncentracijų vertės, mg/l.
Pareiškėjas, siekiantis gauti mineralinio vandens sertifikatą, tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu ar elektroniniu būdu pateikia:
1. leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes kopiją;
2. žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo sutarties kopiją;
3. prašymą (elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu) sertifikuoti mineralinį vandenį, kuriame turi būti nurodyta:
3.1. pareiškėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas) ir informacija, kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti sertifikatą ir pranešimus;
3.2. šaltinio, iš kurio gaunamas mineralinis vanduo, pavadinimas ir (arba) tam šaltiniui priklausančio gręžinio unikalus numeris;
3.3. mineralinio vandens šaltinio vietovės pavadinimas ir adresas;
4. laboratorinių tyrimų protokolų, išduotų akredituotos arba atestuotos laboratorijos, kopijas, kuriose nurodyta:
4.1. bendra mineraliniame vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų koncentracija, mg/l;
4.2. pagrindinės mineralinio vandens sudedamosios dalys ir jų koncentracijų vertės, mg/l;
4.3. pagrindinių mineralinio vandens sudedamųjų dalių cheminė sudėtis, ekv proc.

Pareiškėjas, siekiantis gauti peloidų sertifikatą, tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu ar elektroniniu būdu pateikia:
1. leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes kopiją;
2. žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo sutarties kopiją;
3. prašymą (elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu) sertifikuoti peloidus, kuriame turi būti nurodyta:
3.1. pareiškėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas) ir informacija, kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti sertifikatą ir pranešimus;
3.2. peloidų telkinio pavadinimas, vietovės pavadinimas, adresas, identifikavimo numeris;
3.3. peloido pavadinimas (durpės, sapropelis ar kt.);
4. laboratorinių tyrimų protokolų, išduotų akredituotos arba atestuotos laboratorijos, kopijas, kuriose nurodyta:
4.1. peloidų susiskaidymo laipsnis, proc.;
4.2. organinių medžiagų kiekis, proc.;
4.3. kiti pagrindiniai peloidų fiziniai ir cheminiai rodikliai.

Pareiškėjas taip pat turi pateikti Radiacinės saugos centro išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad gamtinių sveikatos veiksnių radioaktyvioji tarša neviršija HN 85:2011 nustatytų radionuklidų tūrinio aktyvumo lygių.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Liubinaitė, Kauno departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37037331683
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037331680
El. paštas: asta.liubinaite@nvsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. NVSC Kauno departamentas per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo prašyme nurodytu būdu praneša pareiškėjui, kad dokumentai yra gauti ir, jei pareiškėjas pateikia ne visus nurodytus dokumentus ir (ar) pateiktuose dokumentuose trūksta informacijos, informuoja apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus bei apie tai, kad sertifikato išdavimo terminas bus skaičiuojamas nuo visų dokumentų ir (ar) informacijos gavimo dienos. Pareiškėjas trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją turi pateikti per 10 kalendorinių dienų nuo šiame punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos. Nepateikus trūkstamų dokumentų ir (ar) informacijos, prašymas išduoti sertifikatą nenagrinėjamas ir pareiškėjas per 3 darbo dienas apie tai informuojamas, nurodant atsisakymo nagrinėti priežastis.

2. NVSC Kauno departamentas, įvertinęs pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jūros vanduo, mineralinis vanduo arba peloidai atitinka nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo dienos išduoda pareiškėjui jūros vandens, mineralinio vandens arba peloidų sertifikatą (toliau – sertifikatas). Centras sertifikatą pareiškėjui išsiunčia (jei pareiškėjas prašyme nurodė, kad pageidauja sertifikatą gauti paštu) arba informuoja pareiškėją apie galimybę jį pasiimti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sertifikato išdavimo dienos.

3. NVSC Kauno departamentas, įvertinęs pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jūros vanduo, mineralinis vanduo arba peloidai neatitinka tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, neišduoda sertifikato ir per 3 darbo dienas praneša apie tai pareiškėjui ir informuoja jį apie teisę skųsti sprendimą neišduoti sertifikato.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma laisva.
Pareiškėjo, siekiančio gauti jūros vandens sertifikatą, prašyme turi būti nurodyta:
1. pareiškėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas) ir informacija, kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti sertifikatą ir pranešimus;
2. vietovės ir maudyklos, iš kurios išgaunamas jūros vanduo, pavadinimas.
Pareiškėjo, siekiančio gauti mineralinio vandens sertifikatą, prašyme turi būti nurodyta:
1. pareiškėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas) ir informacija, kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti sertifikatą ir pranešimus;
2. šaltinio, iš kurio gaunamas mineralinis vanduo, pavadinimas ir (arba) tam šaltiniui priklausančio gręžinio unikalus numeris;
3. mineralinio vandens šaltinio vietovės pavadinimas ir adresas.
Pareiškėjo, siekiančio gauti peloidų sertifikatą, prašyme turi būti nurodyta:
1. pareiškėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas) ir informacija, kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti sertifikatą ir pranešimus;
2. peloidų telkinio pavadinimas, vietovės pavadinimas, adresas, identifikavimo numeris;
3. peloido pavadinimas (durpės, sapropelis ar kt.).
Jeigu pareiškėjas pageidauja sertifikatą gauti paštu, tai turi nurodyti prašyme.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Prašymai pateikiami per elektroninius valdžios vartus e.palaugos.lt arba tiesiogiai į NVSC Kauno, pasirašyti departamentą kvalifikuotu el.parašu
2. NVSC Kauno departamentas per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo prašyme nurodytu būdu praneša pareiškėjui, kad dokumentai yra gauti ir, jei pareiškėjas pateikia ne visus nurodytus dokumentus ir (ar) pateiktuose dokumentuose trūksta informacijos, informuoja apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus bei apie tai, kad sertifikato išdavimo terminas bus skaičiuojamas nuo visų dokumentų ir (ar) informacijos gavimo dienos. Pareiškėjas trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją turi pateikti per 10 kalendorinių dienų nuo šiame punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos. Nepateikus trūkstamų dokumentų ir (ar) informacijos, prašymas išduoti sertifikatą nenagrinėjamas ir pareiškėjas per 3 darbo dienas apie tai informuojamas, nurodant atsisakymo nagrinėti priežastis.
3. NVSC Kauno departamentas, įvertinęs pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jūros vanduo, mineralinis vanduo arba peloidai atitinka nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo dienos išduoda pareiškėjui jūros vandens, mineralinio vandens arba peloidų sertifikatą (toliau – sertifikatas). Centras sertifikatą pareiškėjui išsiunčia (jei pareiškėjas prašyme nurodė, kad pageidauja sertifikatą gauti paštu) arba informuoja pareiškėją apie galimybę jį pasiimti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sertifikato išdavimo dienos.
4. NVSC Kauno departamentas, įvertinęs pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jūros vanduo, mineralinis vanduo arba peloidai neatitinka tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, neišduoda sertifikato ir per 3 darbo dienas praneša apie tai pareiškėjui ir informuoja jį apie teisę skųsti sprendimą neišduoti sertifikato.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2012 m. vasario 2 d. Nr. V-74 „Dėl gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.96A7BF684CB8/jCqiRawXDK
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2012 m. vasario 2 d. Nr. V-74 „Dėl gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2012 m. vasario 2 d. Nr. V-74 „Dėl gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3063fb00638f11e58e1ab2c84776483b/ohrnrCiOXs
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. VK-12 „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“
Nuoroda http://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/VK-12.pdf
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. VK-12 „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“ Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. VK-12 „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Gamtinių sveikatos veiksnių sertifikatas, gamtinių veiksnių sveikatingumo paslaugoms sertifikatas, mineralinio vandens sertifikatas, jūros vandens sertifikatas, peloidų sertifikatas.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS32031
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-04-12
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems