Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Telšių rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Telšių rajono savivaldybė
Pavadinimas
Telšių rajono savivaldybė
Adresas
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 44 52229
Fakso nr.
+370 4 44 52229
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Globos (rūpybos) išmokos skyrimas
Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI — 38 Eur, 4 BSI — 152 Eur) globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio.
Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra skiriamas ir kartą per mėnesį mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. mokamas 1 BSI dydžio, o nuo 2017 m. sausio 1 d. — 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Jeigu globojamas vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jam skiriama 2 BSI dydžio išmoka per mėnesį. Jei pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo toliau mokosi dienomis, taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) rnokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki jam
ukanka 24 metai, kas mėnesį mokama 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmoka. Si išmoka neskiriama ir nemokama daugiau kaip du kartus įstojusiems tos pačios mokyklų grupės mokyklą.
Globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriami ir nemokami:
- jeigu vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam LR baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;
- jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.
Dėl išmokų reikia kreiptis:
- į globėjo (rūpintojo) deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę;
- savivaldybės, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta globa (rūpyba), administraciją, kai kreipiamasi dėl globos (rūpybos) išmokos vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta po 2007 m. sausio 1 dienos;
savivaldybę, kurios teritorijoje šeimyna ar vaikų globos institucija (įstaiga) įregistruota;
- į savivaldybę, kurios teritorijoje yra mokykla, jei pilnametis asmuo mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokymo įstaigoje ar aukštojoje mokykloje. Užsienio valstybėje besimokančiam asmeniui, globos (rūpybos) išmoką skiria ir moka ta savivaldybės administracija, kurios teritorijoje asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą.
Išmoka skiriama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesitį nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Išmokos mokamos už praėjusį mėnesį.
Asmuo tiesiogiai kreipiasi į Socialinės paramos ir rūpybos skyrių arba seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus bei pildo prašymą arba teikia prašymą elektroniniu būdu per elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/
Paskirta išmoka pervedama i asmens nurodytą asmeninę sąskaitą banke.
Atsisakymas skirti globos (rūpybos) išmoką
išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Skiriama globos (rūpybos) išmoka
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas (prašymo forma; SP-3(B));
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
4. Šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas;
5. Teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu priteistas išlaikymas;
6. Pažyma iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio;
7. Pažyma iš Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką;
8. Pašto perlaidos, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu;
9. Mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) yra išlaikomas bendrojo lavinimo mokyklos ar profesinės mokymo įstaigos bendrabutyje;
10. Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis negu 18 metų asmuo mokosi;
11. Banko atsiskaitomoji sąskaita.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lendra Bukauskienė
Pareigos: Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja
Telefonas: 844460333
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Interesantas pateikia prašymą (paraišką) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus specialistui;
2. Prašymas registruojamas socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“.
3. Interesanto duomenys įvedami į socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).
4. Socialinių išmokų skyrius nagrinėja prašymą ir dokumentus, rengia įsakymo dėl išmokos skyrimo projektą.
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktorius pasirašo įsakymą dėl išmokos skyrimo.
6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamentas perveda išmoką į interesanto atsiskaitomąją sąskaitą banke ar į asmens nurodytą pašto skyrių.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Reikalingas prašymas. Prašymo forma yra prisegta šioje skiltyje.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208).
2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 (Žin., 2004, Nr. 100-3724).
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00
1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208).<br/>2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 (Žin., 2004, Nr. 100-3724). 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208).
2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 (Žin., 2004, Nr. 100-3724).

Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo&quot;.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC20ABB451B4
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo&quot;. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo&quot;.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Specialistas, teikiantis paslaugą, įsitikina asmens tapatybe ir suteikia visą informaciją apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį, patikrina, ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai (originalai). Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai ir informacija nurodyti 6 ir 7 punktuose.
Raktažodžiai
Globos (rūpybos) išmokos skyrimas
PAS3021
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-06-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems