Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvoje

Paslauga teikiama asmenims, norintiems deklaruoti savo, naujagimio ar nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, ją pakeitus Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką. Deklaraciją deklaravimo įstaigai asmeniškai pateikia: 1. asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą; 2. nepilnamečių tėvai (įtėviai) arba vienas iš jų (jei nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo), ar globėjas (rūpintojas), arba kitas teisėtas atstovas); 3. nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą; 4. nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jei šie negyvena kartu su tėvais (įtėviais) ar globėjais (rūpintojais), arba kitais teisėtais atstovais, ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo; 5. asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas. Nelaikomi pakeitusiais deklaruotą gyvenamąją vietą: 1. Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir kartu su jais išvykę šeimos nariai, visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką; 2. asmenys, atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą; 3. asmenys, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose; 4. nuolatinės studijų formos studentai mokymosi laikotarpiu; 5. asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę ir laikomi kardomojo kalinimo vietose; 6. jūrininkai.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Vaiko gimimas; Norint gauti pažymą; Keičiant gyvenamąją vietą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Deklaruota gyvenamoji vieta Lietuvoje

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją (pildoma vietoje);
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR pasą arba tapatybės kortelę, ES piliečiai – užsienio pasą arba tapatybės kortelę ir iš Migracijos skyriaus gautą pažymą apie teisę gyventi LR, ne ES piliečiai - leidimą gyventi LR);
3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta (vaiko gimimo liudijimą ir pasą arba tapatybės kortelę, jei vaikui šis dokumentas yra išduotas arba jam yra sukakę 16 m.);
4. Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
5. Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (kopijas);
6. Atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba visų bendraturčių ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintą sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje *;
7. Vietoje patalpų savininko sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai;
8. Deklaravimo įstaigai paprašius – kitus dokumentus (pvz., bendraturčių pasirašytą namo bendro naudojimo sutartį, jei tokia sutartis yra pasirašyta ar kt.).
*Atskiras gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) sutikimas ar įgaliojimas turi būti patvirtintas:
1) notaro;
2) seniūno;
3) konsulinės įstaigos pareigūno (toliau – konsulinis pareigūnas) arba užsienio valstybės notaro (jeigu deklaracijos pateikimo metu gyvenamosios patalpos savininkas laikinai gyvena užsienyje). Užsienio valstybės notaro patvirtintas gyvenamosios patalpos savininko sutikimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma („Apostille“) Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma („Apostille“) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka, jeigu tarptautinės sutartys ir susitarimai nenumato kitaip;
4) kitų asmenų, kuriems įstatymų nustatyta tvarka suteikta teisė atlikti notarinius veiksmus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą cms19fizinioasmenssutikimoforma2versija.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  cms19fizinioasmenssutikimoforma2versija.doc cms19fizinioasmenssutikimoforma2versija.doc
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Vėsienė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031555162
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031555191
El. paštas: alytaus_m.miesto_1@seniunija.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalia Koriaginienė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031555162
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031555191
El. paštas: alytaus_m.miesto_2@seniunija.gov.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Atsakingas specialistas iš Gyvenamosios vietos deklaravimo IS atspausdina nustatytos formos deklaraciją. Asmuo užpildo deklaraciją. Atsakingas specialistas, išnagrinėjęs deklaraciją, patvirtina ją parašu ir duomenis įrašo į Gyventojų registro duomenų bazę.
2. Gyvenamosios vietos deklaracija lieka skyriuje ir yra saugoma archyve. Asmeniui pageidavus, išduodama pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.


Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiama nustatytos formos deklaracija.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Visi paslaugos teikimo procesai vykdomi tik elektroninėje erdvėje, atitinkamai jei nors vienas deklaravimo procedūroje dalyvaujantis asmuo (gyvenamosios vietos savininkas, bendrasavininkai) negali prisijungti prie portalo www.epaslaugos.lt paslauga nebus suteikta. Paslaugą naudotojas galės gauti tiesiogiai nuvykęs į seniūniją ar savivaldybę.
Paslauga suteikiama realiu laiku. Jei po visų savininkų sutikimų (kai tai numatyta paslaugos teikimo procese) paslaugos teikimo procedūra užtruko ilgiau nei kelias minutes prašome nedelsiant informuoti paslaugos teikėją žemiau nurodytais kontaktais.
Užsakytos paslaugos būsena pateikiama portale www.epaslaugos.lt meniu punkte "Mano paslaugos". Kaip papildomas informavimas gali būti naudojamas informavimas elektroniniu paštu jei elektroninio pašto adresas nurodytas paslaugos gavėjo profilyje ir pažymėta, kad naudotojas sutinka gauti pranešimus nurodyta informavimo priemone. Informavimas apie paslaugos vykdymą skaitomas tinkamu jei informacija buvo pateikta portale, nepriklausomai ar ją naudotojas perskaitė ar ne.
Deklaruojant nepilnamečius asmenis, vieno iš tėvų gyvenamosios vietos adresu, nekilnojamo turto savininkų sutikimas nereikalaingas.
Internetu gyvenamąją vietą galima deklaruoti tik gyvenamosios paskirties patalpose ar pastatuose ir pastatuose, kurių paskirtis „Kita (sodų)”.
Ne Lietuvos Respublikos piliečiai paslaugą gali gauti tik tiesiogiai nuvykę į deklaravimo įstaigą - seniūniją ar savivaldybę.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F74ECE427C23
1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
Pavadinimas 2. VĮ Registrų centro direktoriaus 2018-01-15 įsakymas Nr. v -24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce
2. VĮ Registrų centro direktoriaus 2018-01-15 įsakymas Nr. v -24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“. 2. VĮ Registrų centro direktoriaus 2018-01-15 įsakymas Nr. v -24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Asmuo vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą.
Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.
Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys.
Gyvenamosios patalpos savininkas gali nurodyti datą iki kurios leidžia gyventi asmeniui jam priklausančiame būste. Nurodomas terminas negali būti trumpesnis negu vienas mėnuo.
Gyvenamoji patalpa turi atitikti teisės aktų nustatytus minimalius naudingo patalpos ploto, tenkančio vienam asmeniui, reikalavimus. Mažiausias naudingasis būsto plotas asmeniui, būste deklaravusiam gyvenamąją vietą, turi būti ne mažesnis kaip 5 kvadratiniai metrai. Jei pastato (patalpos) plotas yra nepakankamas, deklaracija nepriimama. Jei nepilnamečio deklaraciją teikia vienas iš tėvų savo gyvenamosios vietos adresu, naudingo patalpos ploto reikalavimas netaikomas.
Raktažodžiai
Deklaracija, pažyma
PAS3475
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems