Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pavadinimas
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Adresas
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052717177
Fakso nr.
+37052718921
Darbo laikas
I, III 8:00 – 17:00, II, IV 8:00 – 18.00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro duomenų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims

Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro duomenų išrašai, pažymos ar kiti dokumentai teikiami pagal pareiškėjo (fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens) rašytinį prašymą, kuris gali būti teikiamas tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, siunčiamas paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Parengtus registro duomenis asmuo ar jo atstovas gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente prie VRM, gauti elektroninėmis priemonėmis arba asmens pageidavimu – registruotu paštu, prašyme nurodytu adresu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro pažyma.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjai: fizinis asmuo, juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kreipdamasis tiesiogiai, pateikia Informatikos ir ryšių departamentui prie VRM rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas, kartu su prašymu, papildomai pateikiami atstovo tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai. Šiuo atveju, pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, papildomai pridedamos atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopijos, patvirtintos notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
Elektroniniu paštu gauti pareiškėjo prašymai, kai negalima identifikuoti elektroninio parašo ir prašymą pateikusio asmens, neregistruojami ir nenagrinėjami, jie grąžinami siuntėjui elektroniniu paštu, paaiškinant grąžinimo priežastį.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Iraida Purlienė
Pareigos: Informatikos ir ryšių departamento prie VRM Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37052718711
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 5 27 18921
El. paštas: iraida.purliene@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/TAIS_471234
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442491
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Pavadinimas Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.49172C46C223/tWtRHJyABM
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439
Pavadinimas Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1V-174 „Dėl Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro reorganizavimo ir Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ce77c810001111e78034be159a964f47
Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1V-174 „Dėl Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro reorganizavimo ir Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“ Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1V-174 „Dėl Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro reorganizavimo ir Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsakymas (sprendimas) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
registro pažyma, pažyma
PAS342
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2021-09-17
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems