Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pavadinimas
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Adresas
Šventaragio g. 2, LT 01510 Vilnius
El paštas
Telefonas
+37052718267
Faksas
+37052718300
Darbo laikas
I-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
Paslaugos aprašas
Informacijos teikimas asmenims Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos
Paslaugos tikslas – pateikti asmens prašomą Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
turimą informaciją (dokumento, teisės akto kopiją, informaciją, susijusią su Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veikla), kai asmuo kreipiasi į Regioninės plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir pateikia prašymą.
Priėmus prašymą, asmens pageidavimu atsakymas įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu (arba elektroniniu
būdu), asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo atsakymas išsiunčiamas asmens
nurodytu adresu (arba elektroniniu pašto adresu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu). Išsiunčiama pažyma apie priimtus dokumentus – registracijos kortelė ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto. Į asmens prašymą atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jei asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmeniui pateikta informacija, įteikta prašomo dokumento, teisės akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstyta Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė dėl asmens kritikos, pasiūlymų ar pageidavimų.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo turi pateikti pasirašytą prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei prašymą pateikia asmens atstovas, jis turi Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dina Koliata
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052718267
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052718300
El. paštas: dina.koliata@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo pateikia prašymą raštu, atvykęs į Regioninės plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, paštu arba elektroniniu paštu. Jei pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra neišsamūs ar netikslūs, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir nurodo, kokių duomenų prašyme nepakanka ir kur juos gauti, o kai prašyme pateikti duomenys netikslūs, išaiškina pateiktų duomenų netikslumus ir kaip juos pašalinti. Jeigu prašomu dokumentu disponuoja kita institucija, pareiškėjo prašymas persiunčiamas šiai institucijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas. Į asmens prašymą atsakoma – pateikiama asmens prašoma informacija ar dokumentai – raštu, elektroniniu paštu arba atsakymas įteikiamas, asmeniui atvykus į Regioninės plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai atvykus į Regioninės plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį arba atsiuntus elektroniniu paštu). Prašymo forma laisva. Pateikiant prašymą turi būti nurodoma: kokius dokumentus ir kokiu būdu pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, adresą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir pavardę (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir kontaktinius duomenis.
Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Prašymai turi būti pasirašyti asmens ar jo atstovo.
Žodiniai prašymai telefonu arba asmeniui atvykus į instituciją gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas kopijos, kai dokumentą galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir Prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir Prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir Prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
Pavadinimas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 51V- 21 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 51V-95 redakcija).
Nuoroda http://www.lietuvosregionai.lt/lt/11/darbo-reglamentas-145;26.html
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 51V- 21 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 51V-95 redakcija). <br/> Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 51V- 21 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 51V-95 redakcija).

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo pateikia prašymą raštu, atvykęs į Regioninės plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, paštu arba elektroniniu paštu. Jei pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra neišsamūs ar netikslūs, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir nurodo, kokių duomenų prašyme nepakanka ir kur juos gauti, o kai prašyme pateikti duomenys netikslūs, išaiškina pateiktų duomenų netikslumus ir kaip juos pašalinti. Jeigu prašomu dokumentu disponuoja kita institucija, pareiškėjo prašymas persiunčiamas šiai institucijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas. Į asmens prašymą atsakoma – pateikiama asmens prašoma informacija ar dokumentai – raštu, elektroniniu paštu arba atsakymas įteikiamas, asmeniui atvykus į Regioninės plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.
PAS32549
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-11-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems