Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Pavadinimas
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Adresas
L.Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 27 19003
Fakso nr.
+370 5 27 52778
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Informavimas ir konsultavimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalinga informacija apie bausmių vykdymą ar Kalėjimų departamento veiklą.

Prašymai suteikti informaciją gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į Kalėjimų departamentą, paštu arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė nustatyti pareiškėjo tapatumą.

Į asmenų kreipimusis (prašymus) atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Viešoji tvarka ir renginiai; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Priimamas administracinės procedūros sprendimas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas (pasiūlymas ar kitoks kreipimasis), kai kreipiamasi raštu
2. Informacija, detalizuojanti asmeniui rūpimo klausimo aplinkybes
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai prašoma privačios informacijos)
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Robertas Krikštaponis
Pareigos: direktorius
Telefonas: +37052719000
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: robertas.krikstaponis@kaldep.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valerijus Vaiciukevičius
Pareigos: direktoriaus pavaduotojas
Telefonas: +37052719040
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: valerij.vincukevic@kaldep.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vainius Šarmavičius
Pareigos: direktoriaus pavaduotojas
Telefonas: +37052719020
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vainius.sarmavicius@kaldep.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo interneto svetainėje www.kaldep.lt gali užpildyti prašymą suteikti informaciją, jį išsaugoti, atsispausdinti, pasirašyti bei kartu su pridedamais dokumentais išsiųsti paštu.
Asmuo klausimą gali pateikti internetu http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/paslaugos/prasymai-kaldep.html .
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma laisva. Priimami prašymai, parašyti valstybine lietuvių kalba, taip pat rusų ir anglų kalbomis. Prašymas turi būti parašytas įskaitomai, pareiškėjo pasirašytas (prašymai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu), nurodytas jo vardas, pavardė, adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą, taip pat kokią informaciją ar dokumentą pageidaujama gauti.
Pareiškėjas gali pasinaudoti parengta prašymo forma http://www.kaldep.lt/download/344/prasymo%20suteikti%20informacija%20forma.doc, kurią užpildžius ir pasirašius, kartu su pridedamais dokumentais rekomenduojama išsiųsti paštu.
Klausimus galima pateikti internetu http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/paslaugos/prasymai-kaldep.html
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: Asmeniui atvykus į Kalėjimų departamentą arba pateikus klausimą elektroninėmis priemonėms, informacija suteikiama iš karto, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo, į kurį galima atsakyti nedelsiant, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų bei institucijos interesų.
20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Kalėjimų departamente dienos. Terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
5. Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-393 ,,Dėl asmenų prašymų, skundų ir kitų kreipimųsi, parašytų ne valstybine kalba, priėmimo“
Nuoroda www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6?faces-redirect=true
1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas<br/>2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas <br/>3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas<br/>4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“<br/>5. Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-393 ,,Dėl asmenų prašymų, skundų ir kitų kreipimųsi, parašytų ne valstybine kalba, priėmimo“<br/> 1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
5. Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-393 ,,Dėl asmenų prašymų, skundų ir kitų kreipimųsi, parašytų ne valstybine kalba, priėmimo“

Pastabos
Informacija, atsižvelgiant į prašymą, gali būti pateikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, išduodant dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, atsakant laisvos formos raštu. Jei prašyme nenurodyta informacijos pateikimo forma, ji pateikiama tokia pačia forma kaip gauto prašymo.
Jei konsultacijos ar informacijos suteikimas reikalauja išsamesnio nagrinėjimo, asmeniui suteikiama galimybė išdėstyti prašymą raštu.

Kalėjimų departamentas gali atsisakyti pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu:
1) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tų pačių dokumentų, kurie jam jau buvo pateikti;
2) prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, taip pat naudojant elektronines priemones;
3) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų specialiai adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti dokumentus ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;
4) paprašius patikslinti ir (ar) papildyti prašymą, pareiškėjas jo nepatikslina arba patikslinto prašymo turinys yra nekonkretus;
5) prašomų dokumentų tvarkymas yra nutrauktas pasikeitus Kalėjimų departamento funkcijoms;
6) nėra galimybės nustatyti pareiškėjo tapatumo;
7) pareiškėjas kreipiasi dėl dokumentų, kurių teikimui Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos netaikomos šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais.

Prašymas, su kuriuo tas pats asmuo per vienus metus kreipiasi į Kalėjimų departamentą tuo pačiu klausimu, kurį Kalėjimų departamentas jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą, arba jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu sprendimą yra priėmęs teismas, pakartotinai nenagrinėjamas, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu.

Raktažodžiai
Skundas, administracinė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo interneto svetainėje www.kaldep.lt gali užpildyti prašymą suteikti informaciją, jį išsaugoti, atsispausdinti, pasirašyti bei kartu su pridedamais dokumentais išsiųsti paštu.
Asmuo klausimą gali pateikti internetu http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/paslaugos/prasymai-kaldep.html .
PAS35437
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-10-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems