Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Išvadų dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo tikslingumo (teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktų) teikimas
Inspekcija teikia išvadas dėl teritorijų planavimo dokumentų (teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktus) tvirtinimo tikslingumo, išskyrus žemėtvarkos schemas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, miškų tvarkymo schemas. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo raštu pateikia Inspekcijai prašymą patikrinti teritorijų planavimo dokumentą, išskyrus žemėtvarkos schemas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, miškų tvarkymo schemas (toliau – Dokumentas), prie jo pridėdamas visos sudėties pagal teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimo tvarką, reikalavimus parengto Dokumento originalą ir jo kopiją, kuri turi būti patvirtinta planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens teisės aktų nustatyta tvarka.
Inspekcija, patikrinusi valstybės lygmens Dokumentą, Aktą surašo per 20 darbo dienų, savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens Dokumentą – per 15 darbo dienų, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip, nuo Prašymo gavimo dienos Inspekcijoje, o įdiegus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (toliau –TPDRIS)– nuo Prašymo gavimo šioje informacinėje sistemoje dienos.
Apie atliktą Dokumento patikrinimą ir galimybę atsiimti Dokumentą raštu arba kitomis informavimo priemonėmis pranešama planavimo organizatoriui ir jo įgaliotam asmeniui, jei Prašymą pateikė planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo. Patvirtinto Akto du egzemplioriai ir pateikto tikrinti Dokumento originalas su lydraščiu įteikiami planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Trečiasis Akto egzempliorius ir Dokumento kopija paliekami Inspekcijoje.
Įdiegus TPDRIS, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo apie Dokumento patikrinimą informuojamas pranešimu šiose informacinėse sistemose ir elektroniniu paštu. Aktas ir patikrintas Dokumentas pateikiami planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui, jiems prisijungus prie vidinės TPDRIS svetainės.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išvadų dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo tikslingumo (teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktų) teikimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo raštu pateikia Inspekcijai prašymą patikrinti teritorijų planavimo dokumentą, išskyrus žemėtvarkos schemas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, miškų tvarkymo schemas (toliau – Dokumentas), prie jo pridėdamas visos sudėties pagal teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimo tvarką, reikalavimus parengto Dokumento originalą ir jo kopiją, kuri turi būti patvirtinta planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumento originalą ir jo kopiją turi sudaryti sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) ir planavimo proceso procedūrų dokumentai. Dokumento brėžinių kopijų spalvinis žymėjimas turi atitikti originalą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Raimondas Dargis
Pareigos: Kauno departamento direktorius
Telefonas: +37037270011
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@vtpsi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Tadas Būdvytis
Pareigos: Klaipėdos departamento l.e. direktoriaus pareigas
Telefonas: +37046312399
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@vtpsi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vitalija Šukytė
Pareigos: Šiaulių departamento direktorė
Telefonas: +37041524656
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@vtpsi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Staškevičienė
Pareigos: Vilniaus departamento l. e. direktoriaus pareigas
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@vtpsi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ramūnas Druktenis
Pareigos: Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus l.e. vedėjo pareigas
Telefonas: +37052731770
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@vtpsi.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo raštu pateikia Inspekcijai prašymą patikrinti teritorijų planavimo dokumentą, išskyrus žemėtvarkos schemas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, miškų tvarkymo schemas (toliau – Dokumentas), prie jo pridėdamas visos sudėties pagal teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimo tvarką, reikalavimus parengto Dokumento originalą ir jo kopiją, kuri turi būti patvirtinta planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumento originalą ir jo kopiją turi sudaryti sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) ir planavimo proceso procedūrų dokumentai. Dokumento brėžinių kopijų spalvinis žymėjimas turi atitikti originalą.
Įdiegus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą, kurioje rengiamos miškų tvarkymo schemos ir visi kiti Dokumentai, išskyrus žemėtvarkos schemas ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, (toliau – TPDRIS), planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo Inspekcijai Prašymą, pasirašytą elektroniniu parašu, ir nurodytos sudėties Dokumentą turi pateikti pasinaudodamas TPDRIS.
Dokumentas teikiamas tikrinti Inspekcijai, pasibaigus Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatytam planavimo organizatoriaus atsakymo pasiūlymus dėl Dokumento pateikusiems asmenims apskundimo terminui.
Prašymas registruojamas Inspekcijos informacinėje dokumentų valdymo sistemoje, atskirame tokiems raštams registruoti skirtame registre, o įdiegus TPDRIS– šioje informacinėje sistemoje.

Inspekcija, patikrinusi valstybės lygmens Dokumentą, Aktą surašo per 20 darbo dienų, savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens Dokumentą – per 15 darbo dienų, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip, nuo Prašymo gavimo dienos Inspekcijoje, o įdiegus TPDRIS– nuo Prašymo gavimo šioje informacinėje sistemoje dienos.
Aktas surašomas trimis egzemplioriais, o įdiegus TPDRIS– surašomas šiose informacinėse sistemose ir pasirašomas elektroniniu parašu.
Akte įrašoma patikrinimo išvada. Aktą patvirtina Inspekcijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, arba Aktas tik pasirašomas pagal Inspekcijos patvirtintas taisykles. Kai Aktas tik pasirašomas, tvirtinimo žyma Akte nerašoma.
Įdiegus TPDRIS, Aktai elektroniniu parašu pasirašomi ir tvirtinami arba tik pasirašomi šioje informacinėje sistemoje.
Įdiegus TPDRIS, Inspekcijos specialistai teritorijų planavimo valstybinės priežiūros procedūras pagal kompetenciją atlieka naudodamiesi šia informacine sistema.
Apie atliktą Dokumento patikrinimą ir galimybę atsiimti Dokumentą raštu arba kitomis informavimo priemonėmis pranešama planavimo organizatoriui ir jo įgaliotam asmeniui, jei Prašymą pateikė planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo. Patvirtinto Akto du egzemplioriai ir pateikto tikrinti Dokumento originalas su lydraščiu įteikiami planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Trečiasis Akto egzempliorius ir Dokumento kopija paliekami Inspekcijoje.
Įdiegus TPDRIS, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo apie Dokumento patikrinimą informuojamas pranešimu šiose informacinėse sistemose ir elektroniniu paštu. Aktas ir patikrintas Dokumentas pateikiami planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui, jiems prisijungus prie vidinės TPDRIS svetainės.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463528&p_tr2=2
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (Žin., 2013, Nr. 76-3848);
LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 76-3824);
Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2012-11-05 įsakymu Nr. D1-904/3D-844 (Žin., 2012, Nr. 131-6612; 2013, Nr. 138-698).
Nuoroda http://www.vtpsi.lt/
LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (Žin., 2013, Nr. 76-3848);<br/>LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 76-3824);<br/>Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2012-11-05 įsakymu Nr. D1-904/3D-844 (Žin., 2012, Nr. 131-6612; 2013, Nr. 138-698). LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (Žin., 2013, Nr. 76-3848);
LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 76-3824);
Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2012-11-05 įsakymu Nr. D1-904/3D-844 (Žin., 2012, Nr. 131-6612; 2013, Nr. 138-698).

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Teritorijų planavimo dokumentas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo raštu pateikia Inspekcijai prašymą patikrinti teritorijų planavimo dokumentą, išskyrus žemėtvarkos schemas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, miškų tvarkymo schemas (toliau – Dokumentas), prie jo pridėdamas visos sudėties pagal teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimo tvarką, reikalavimus parengto Dokumento originalą ir jo kopiją, kuri turi būti patvirtinta planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumento originalą ir jo kopiją turi sudaryti sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) ir planavimo proceso procedūrų dokumentai. Dokumento brėžinių kopijų spalvinis žymėjimas turi atitikti originalą.
Įdiegus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą, kurioje rengiamos miškų tvarkymo schemos ir visi kiti Dokumentai, išskyrus žemėtvarkos schemas ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, (toliau – TPDRIS), planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo Inspekcijai Prašymą, pasirašytą elektroniniu parašu, ir nurodytos sudėties Dokumentą turi pateikti pasinaudodamas TPDRIS.
Dokumentas teikiamas tikrinti Inspekcijai, pasibaigus Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatytam planavimo organizatoriaus atsakymo pasiūlymus dėl Dokumento pateikusiems asmenims apskundimo terminui.
Prašymas registruojamas Inspekcijos informacinėje dokumentų valdymo sistemoje, atskirame tokiems raštams registruoti skirtame registre, o įdiegus TPDRIS– šioje informacinėje sistemoje.

Inspekcija, patikrinusi valstybės lygmens Dokumentą, Aktą surašo per 20 darbo dienų, savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens Dokumentą – per 15 darbo dienų, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip, nuo Prašymo gavimo dienos Inspekcijoje, o įdiegus TPDRIS– nuo Prašymo gavimo šioje informacinėje sistemoje dienos.
Aktas surašomas trimis egzemplioriais, o įdiegus TPDRIS– surašomas šiose informacinėse sistemose ir pasirašomas elektroniniu parašu.
Akte įrašoma patikrinimo išvada. Aktą patvirtina Inspekcijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, arba Aktas tik pasirašomas pagal Inspekcijos patvirtintas taisykles. Kai Aktas tik pasirašomas, tvirtinimo žyma Akte nerašoma.
Įdiegus TPDRIS, Aktai elektroniniu parašu pasirašomi ir tvirtinami arba tik pasirašomi šioje informacinėje sistemoje.
Įdiegus TPDRIS, Inspekcijos specialistai teritorijų planavimo valstybinės priežiūros procedūras pagal kompetenciją atlieka naudodamiesi šia informacine sistema.
Apie atliktą Dokumento patikrinimą ir galimybę atsiimti Dokumentą raštu arba kitomis informavimo priemonėmis pranešama planavimo organizatoriui ir jo įgaliotam asmeniui, jei Prašymą pateikė planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo. Patvirtinto Akto du egzemplioriai ir pateikto tikrinti Dokumento originalas su lydraščiu įteikiami planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Trečiasis Akto egzempliorius ir Dokumento kopija paliekami Inspekcijoje.
Įdiegus TPDRIS, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo apie Dokumento patikrinimą informuojamas pranešimu šiose informacinėse sistemose ir elektroniniu paštu. Aktas ir patikrintas Dokumentas pateikiami planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui, jiems prisijungus prie vidinės TPDRIS svetainės.
PAS1393
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-01-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems