Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Šiaulių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 15 96642
Fakso nr.
+370 4 15 23886
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Kelių transporto veiklos licencijų (licencijų kopijų) ir licencijų (licencijų kopijų) dublikato išdavimas, jų duomenų pakeitimas, jų galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijų (licencijų kopijų) panaikinimas

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) turi teisę išduoti Licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda ir baigiasi Licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, ir ją panaikinti. Licencijos išduodamos 10 metų. Pratęsiant Licencijos galiojimą, išduodama nauja Licencija. Vežėjo, turinčio nurodytą Licenciją, keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama Licenciją atitinkanti Licencijos kopija. Licencijos kopijos išduodamos iki Licencijos galiojimo laiko pabaigos.

2. Licencija (Licencijos kopija) neišduodamos, kai:

2.1. pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys ar neteisingai užpildyti dokumentai;

2.2. dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas šių trūkumų nepašalina per 3 darbo dienas nuo Administracijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus gavimo;

2.3. vežėjas neatitinka teisės aktuose nurodytų reikalavimų;

2.4. sustabdytas bent vienos Licencijos kopijos galiojimas.

3. Keičiant duomenis Licencijose ir Licencijų kopijose (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), Licencijos ir Licencijų kopijos pakeičiamos.

4. Praradus Licenciją ar Licencijos kopiją, išduodamas Licencijos ar Licencijos kopijos dublikatas.

5. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu vežėjas:

5.1. nepranešė apie vežėjo valdymo centro adreso pakeitimą;

5.2. nepranešė apie transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu;

5.3. negrąžino Licencijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

6. Licencijos kopijų galiojimas sustabdomas, kai yra pažeidimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede, ar kai kartojasi kiti pažeidimai arba jeigu vežėjas nustatyta tvarka negrąžino Licencijos kopijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

7. Licencija yra panaikinama, kai:

7.1. vežėjas pateikia prašymą panaikinti Licencijos galiojimą;

7.2. likviduojamas ir reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo;

7.3. vežėjas bankrutuoja;

7.4. vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą Licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas Licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų;

7.5. paaiškėja, kad dokumentuose Licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys.

8. Licencijos kopija yra panaikinama, kai:

8.1. vežėjas atsisako naudotis Licencijos kopija;

8.2. paaiškėja, kad Licencijos kopijai gauti pateikti klaidingi duomenys;

8.3. vežėjas per 15 dienų negražina Licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas;

8.4. vežėjas per galiojimo sustabdymo terminą nepanaikino priežasčių, dėl kurių sustabdytas Licencijos kopijos galiojimas;

8.5. panaikinama Licencija.

9. Administracija priima sprendimą panaikinti Licencijos (Licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina Licencijos (Licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo priežastis.  

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kitos paslaugos; Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Kelių transporto veiklos licencijų išdavimas, galiojimo pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Vežėjas, norintis įgyti Licenciją arba pratęsti jos galiojimo laiką, turi pateikti:
1.1. nustatytos formos prašymą;
1.2. įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
1.3. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu Licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
1.4. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
1.5. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
1.5.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
1.5.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
1.5.3. fiziniai asmenys – nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą (pridedama);
1.6. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us);
1.7. transporto vadybininko, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
1.8. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
1.9. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo;
1.10. dokumentą apie pareiškėjo nustatytos valstybinės rinkliavos už paslaugos suteikimą sumokėjimą.
2. Vežėjas, norintis pakeisti duomenis Licencijoje (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), turi pateikti:
2.1. nustatytos formos prašymą;
2.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
2.3. dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę.
3. Vežėjas, norintis įgyti Licencijos dublikatą, turi pateikti:
3.1. nustatytos formos prašymą;
3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Vežėjas, norintis panaikinti Licenciją, turi pateikti:
4.1. nustatytos formos prašymą;
4.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4.3. Licencijos originalą.
5. Vežėjas, norintis įgyti Licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimo laiką, turi pateikti:
5.1. nustatytos formos prašymą;
5.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
5.3. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
5.4. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
6. Vežėjas, norintis pakeisti duomenis Licencijų kopijose (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), turi pateikti:
6.1. nustatytos formos prašymą;
6.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
6.3. dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę.
7. Vežėjas, norintis įgyti Licencijos kopijos dublikatą, turi pateikti:
7.1. nustatytos formos prašymą;
7.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
8. Vežėjas, norintis panaikinti Licencijos kopiją, turi pateikti:
8.1. nustatytos formos prašymą;
8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
8.3. Licencijos kopijos originalą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52791
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52791
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52791
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52791
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52791
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52791
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52791
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52791
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audronė Birutienė
Pareigos: Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja
Telefonas: +37041596669
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: audrone.birutiene@siauliuraj.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Violeta Bučinskytė
Pareigos: Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37041596668
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: violeta.bucinskyte@siauliuraj.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Interesantas pateikia prašymą Savivaldybės administracijos vieno langelio informacinės sistemos (VLIS) darbuotojui.
2. Su gautu prašymu supažindinamas Administracijos direktorius, kuris uždeda rezoliuciją ir paskiria pagal kompetenciją paslaugos atlikimo vykdytojus, nurodo užduočių vykdymo terminus ir nustato kontrolės tipą.
3. Pateiktas prašymas (pavyzdys priede) su rezoliucija nukreipiamas Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui.
4. Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, susipažinusi su prašymu, paskiria skyriaus darbuotojui užduotį prašymą pateikti svarstyti Autobusų maršrutų koordinavimo komisijai.
5. Autobusų maršrutų koordinavimo komisijai pateiktam prašymui pritarus, paruošiamas direktoriaus įsakymas ir interesantui išduodama Licencija, Licencijos kopija, jų dublikatai ir jos panaikinamos.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymų formos
68 EUR Valiuta: EUR Trukmė: 30 Darbo dienos Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Pavadinimas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. A-1294 ,,Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.502850
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. A-1294 ,,Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. A-1294 ,,Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 ,,Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.413841/viglbMbrNh
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 ,,Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 ,,Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, Nr. 1072/2009, Nr. 1073/2009
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32009R1071;https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32009R1072;https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1073.
Reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, Nr. 1072/2009, Nr. 1073/2009 Reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, Nr. 1072/2009, Nr. 1073/2009
Pastabos
Juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys gauti Licenciją (Licencijos kopiją), jų dublikatus, pakeisti jose duomenis, pratęsti jų galiojimą ar jas panaikinti prašymą pateikia paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai Administracijai. Pateikti pareiškėjo arba Licencijos turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba Licencijos turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir yra pateikęs įgaliojimą ar asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Licencijos (Licencijos kopijos) turi būti grąžintos Administracijai:
1. sustabdžius Licencijos (Licencijos kopijos) galiojimą – per 15 dienų nuo šių dokumentų galiojimo sustabdymo;
2. perleidus (pardavus, išnuomojus, grąžinus nuomotojui) kitam asmeniui kelių transporto priemonę, turinčią galiojančią Licencijos kopiją, – per 15 dienų nuo kelių transporto priemonės perleidimo;
3. panaikinus Licencijos (Licencijos kopijos) galiojimą – per 15 dienų nuo šių dokumentų galiojimo panaikinimo;
4. pasikeitus duomenims, įrašytiems į Licenciją (Licencijos kopiją), – per 28 dienas nuo pakeitimų įregistravimo atitinkamame registre.
Raktažodžiai
transporto, veiklos licencijų, kopijų, išdavimas, dublikatas, panaikinimas, pakeitimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Interesantas pateikia prašymą Savivaldybės administracijos vieno langelio informacinės sistemos (VLIS) darbuotojui.
2. Su gautu prašymu supažindinamas Administracijos direktorius, kuris uždeda rezoliuciją ir paskiria pagal kompetenciją paslaugos atlikimo vykdytojus, nurodo užduočių vykdymo terminus ir nustato kontrolės tipą.
3. Pateiktas prašymas (pavyzdys priede) su rezoliucija nukreipiamas Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui.
4. Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, susipažinusi su prašymu, paskiria skyriaus darbuotojui užduotį prašymą pateikti svarstyti Autobusų maršrutų koordinavimo komisijai.
5. Autobusų maršrutų koordinavimo komisijai pateiktam prašymui pritarus, paruošiamas direktoriaus įsakymas ir interesantui išduodama Licencija, Licencijos kopija, jų dublikatai ir jos panaikinamos.
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems