Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Klaipėdos rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Klaipėdos rajono savivaldybė
Pavadinimas
Klaipėdos rajono savivaldybė
Adresas
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37046472025
Fakso nr.
+37046472005
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

Paslauga teikiama vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugos skiriamos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau - Koordinuotai teikiamos paslaugos) teikimo tikslą, principus, organizavimą ir finansavimą, kvalifikacinius reikalavimus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui.

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:

1. gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;

2. su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų Vaikui ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;

3. gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);

4. priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);

5. gauta vaikų socializacijos centro informacija apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir tėvams (globėjams, rūpintojams).

Gavęs 1-2 punktuose nurodytą prašymą, jį pagrindžiančią informaciją/ pranešimą ir 3-5 punktuose nustatytais atvejais, Koordinatorius priima sprendimą dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimo svarstymo Komisijos posėdyje. Koordinatorius prieš priimdamas sprendimą svarstyti Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimą Komisijos posėdyje, gali kreiptis į pavienes švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją, ir, esant poreikiui, inicijuoti su ja pasitarimą dėl jos teikiamos paslaugos veiksmingumo ar tęstinumo (išskyrus 3 ir 5 punktuose nustatytais atvejais).

Prašymas dėl koodinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pakeitimo, pratęsimo arba panaikinimo pateikiamas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Sveikatos apsaugos paslaugos; Švietimo paslaugos; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Lankant mokymo įstaigą; Vaiko gimimas; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Vaiko gerovės komisijos nutarimas neskirti koordinuotai teikiamų paslaugų arba administracijos direktoriaus įsakymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Jei kreipiasi tėvai (globėjai):
1. Vaiko asmens dokumento kopija.
2. Medicinos pažymos (forma Nr. 0/27a) kopija.
3. Jei vaikas vertintas Klaipėdos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, pažymos kopija.
4. Aktuali informacija, susijusi su prašymo pateikimu (nurodyti, kokių dokumentų kopijos, pavyzdžiui, specialiųjų ugdymo centrų rekomendacijų, vaikų psichiatro rekomendacijų kopijos, teismų sprendimų ar nutarčių kopijos ir kt.
5. Kitų dokumentų, įrodančių socialinės paramos poreikį, kopijos.
Jei kreipėsi globėjas, pridėti globos (rūpybos) patvirtinančio dokumento kopiją (direktoriaus įsakymo arba teismo sprendimo.
Jei kreipiasi institucijos, pridedama aktuali informacija, susijusi su prašymo pateikimu (nurodyti, kokių dokumentų kopijos, pavyzdžiui, jei vaikas vertintas Klaipėdos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, pažymos ar specialiojo ugdymo centro kopija, medicinos pažymos (forma Nr. 0/27a) kopija, jei pagalba teikta įstaigos vaiko gerovės komisijoje, komisijos protokolas ir kt.)
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Milda Jaraminaitė-Ūsienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
Telefonas: +37046452463
Mobilusis telefonas: +37037069481
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: milda.usiene@klaipedos-r.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Rekomenduojamos formos prašymas skirti koordinuotai teikiamas paslaugas vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kuriame nurodomi vaiko duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, mokykla, klasė, gyvenamoji vieta) ir trumpai apibūdinama, dėl kokios priežasties kreipiamasi, kokia pagalba buvo teikta, kokia pagalba būtų reikalinga, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis dėl pagalbos vaikui teikimo
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.90D8CF4E3E9F
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 patvirtintas Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5321ed508d7211e7a3c4a5eb10f04386
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministro 2017 m.  rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 patvirtintas Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 patvirtintas Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymas „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5321ed508d7211e7a3c4a5eb10f04386
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymas „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymas „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/asr
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymai priimami pagal vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą.
Pareiškėjas privalo dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kurio metu yra supažindinamas su komisijos nutarimu.
Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Raktažodžiai
paslaugos vaikui, paslaugos šeimai, koordinuotai teikiama pagalba
PAS36316
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-08-13
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems