Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Ryšių reguliavimo tarnybaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Ryšių reguliavimo tarnyba
Pavadinimas
Ryšių reguliavimo tarnyba
Adresas
Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052105633
Fakso nr.
+37052161564
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso suteikimas

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis vieną arba daugiau patikimumo užtikrinimo paslaugų arba kaip kvalifikuotas, arba kaip nekvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas;


Patikimumo užtikrinimo paslauga– elektroninė paslauga, kuri paprastai teikiama už atlygį ir kurią sudaro:

a)     elektroninių parašų, elektroninių spaudų arba elektroninių laiko žymų kūrimas, patikrinimas ir patvirtinimas, elektroninio registruoto pristatymo paslaugos ir su tomis paslaugomis susiję sertifikatai arba

b)     interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų sudarymas, patikrinimas ir patvirtinimas, arba

c)     elektroninių parašų, spaudų arba su tomis paslaugomis susijusių sertifikatų ilgalaikis išsaugojimas;


Kvalifikuotas statusas gali būti suteikiamas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui ir šioms jo ketinamoms teikti kvalifikuotoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms:

1.   kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų sudarymo paslauga;

2.   kvalifikuotų elektroninio spaudo sertifikatų sudarymo paslauga;

3.   kvalifikuotų interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų sudarymo paslauga;

4.   kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslauga;

5.   kvalifikuota elektroninio parašo galiojimo patvirtinimo paslauga;

6.   kvalifikuota elektroninio spaudo galiojimo patvirtinimo paslauga;

7.   kvalifikuota elektroninio parašo ilgalaikio saugojimo paslauga;

8.   kvalifikuota elektroninio spaudo ilgalaikio saugojimo paslauga;

9.   kvalifikuota elektroninio registruoto pristatymo paslauga.

 

Vadovaujantis 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73), (toliau – eIDAS reglamentas) 21 straipsnio 1 dalimi, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, ketinantys teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, turi priežiūros įstaigai pateikti pranešimą apie savo ketinimą kartu su atitikties vertinimo įstaigos parengta atitikties įvertinimo ataskaita. Po to priežiūros įstaiga patikrina, ar patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas atitinka eIDAS reglamente nustatytus reikalavimus, keliamus kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams.


Pranešimą ir atitikties įvertinimo ataskaitą bei kitus 6 skiltyje nurodytus dokumentus asmuo gali pateikti:

-         atvykęs į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą (toliau – Tarnyba);

-         paštu;

-         elektroniniu būdu.


Tarnybai teikiami dokumentai turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 „Dėl Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus ir turi būti pateikiami šiose taisyklėse numatytais būdais.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso suteikimas 

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Pranešimas pagal formą, pateiktą Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso suteikimo ir jų įrašymo į nacionalinį patikimą sąrašą bei kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos ataskaitų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto RRT direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-588, (toliau - Aprašas) 1 priede.
2. Dokumentai, patvirtinantys patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo atitiktį LR elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo (toliau - Įstatymas) 16 straipsnyje įtvirtintam reikalavimui.
3. Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo veiklos dokumentai, kuriais vadovaujantis bus teikiamos kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos (patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo veiklos nuostatai, ketinamų teikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo sąlygos, klientų aptarnavimo, ginčų sprendimo tvarka ir kiti), išskyrus dokumentus, kurie yra pateikti kartu su atitikties įvertinimo ataskaita pagal Aprašo 2 priedą.
4. Elektroninė laikmena ir (ar) failas su kvalifikuotoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms teikti planuojamų naudoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo elektroninio parašo ir (ar) elektroninio spaudo sertifikatais.
5. Ketinant teikti kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų, kvalifikuotų elektroninio spaudo sertifikatų ir (ar) kvalifikuotų interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatų (toliau visi kartu – kvalifikuoti sertifikatai) sudarymo paslaugas – informacija, kokie duomenys bus nurodomi numatomuose sudaryti kvalifikuotuose sertifikatuose (numatomų sudaryti kvalifikuotų sertifikatų profiliai) ir elektroninė laikmena ir (ar) failas su numatomų sudaryti kvalifikuotų sertifikatų pavyzdžiais.
6. Ketinant teikti kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų ir (ar) kvalifikuotų elektroninio spaudo sertifikatų sudarymo paslaugas – informacija apie kvalifikuotus elektroninio parašo ir (ar) elektroninio spaudo kūrimo įtaisus, kurie bus naudojami kvalifikuotam elektroniniam parašui ir (ar) kvalifikuotam elektroniniam spaudui kurti.
7. Ketinant teikti kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugas – informacija, kokie duomenys bus nurodomi numatomose sudaryti kvalifikuotose elektroninėse laiko žymose (numatomų sudaryti kvalifikuotų elektroninių laiko žymų profiliai) ir elektroninė laikmena ir (ar) failas su numatomų sudaryti kvalifikuotų elektroninių laiko žymų pavyzdžiais.
8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus atitinkantis įgaliojimus patvirtinantis dokumentas (kai pranešimą pasirašo įgaliotas asmuo).
9. Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus atitinkanti atitikties įvertinimo ataskaita.
10. Dokumentai, patvirtinantys, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę pagal Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.
11. Aprašo 3 priede nustatytus reikalavimus atitinkantis kvalifikuotų paslaugų teikimo veiklos nutraukimo planas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: RRT Skaitmeninių paslaugų departamento Patikimumo užtikrinimo paslaugų skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052105634
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irma Tumalovičiūtė
Pareigos: RRT Skaitmeninių paslaugų departamento Patikimumo užtikrinimo paslaugų skyrius vyriausioji specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas
Telefonas: +37052105634
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irma.tumaloviciute@rrt.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pranešimo forma reglamentuota Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso suteikimo ir jų įrašymo į nacionalinį patikimą sąrašą bei kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos ataskaitų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto RRT direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-588, (toliau - Aprašas) 1 priede.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN
2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73) 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/88ad61b052c111e884cbc4327e55f3ca
Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas
Pavadinimas RRT direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1V-588 „Dėl Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso suteikimo ir jų įrašymo į nacionalinį patikimą sąrašą bei kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09ae7bd0761911e8ae2bfd1913d66d57
RRT direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1V-588 „Dėl Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso suteikimo ir jų įrašymo į nacionalinį patikimą sąrašą bei kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ RRT direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1V-588 „Dėl Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso suteikimo ir jų įrašymo į nacionalinį patikimą sąrašą bei kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai

PAS35218
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-07-10
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems