Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Radiacinės saugos centras prie SAMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Radiacinės saugos centras prie SAM
Pavadinimas
Radiacinės saugos centras prie SAM
Adresas
Vilniaus m. sen., Vilniaus m., Kalvarijų g. 153, LT-08221
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 61936
Faksas
+370 5 27 63633
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas

Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) pilietis, kitas fizinis asmuo, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jos filialas, siekiantys laikinai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuoti šaltiniais Lietuvos Respublikoje ir ta veikla nepatenka į registruojamų veiklų sąrašą, turi gauti Laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuoti šaltiniais.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita prekyba; Laikinasis leidimas prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais; Kita; Laikinasis leidimas verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją; Laikinasis leidimas verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais; Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas; Licencija vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) transportuoti radioaktyviąsias atliekas; Kita gamyba; Laikinasis leidimas gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas; Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas > Licencija ar laikinasis leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas; Norint gauti leidimą / licenciją > Kita > Laikinasis leidimas verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais; Norint gauti leidimą / licenciją > Kita gamyba > Licencija ar laikinasis leidimas montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius; Norint gauti leidimą / licenciją > Kita gamyba > Licencija ar laikinasis leidimas naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas; Turint verslą; Verčiantis transportavimo veikla
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas Laikinasis leidimas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuoti šaltiniais

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
I. Siekiant gauti Laikinąjį leidimą gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kartu su prašymu turi būti pateikiami šie dokumentai:
1. planuojamos veiklos aprašymas ir planuojamų naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašas, kuriame nurodomi šie duomenys:
1.1. uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas), radionuklido (-ų) pavadinimas (-ai), aktyvumas (MBq) pagaminimo arba patekimo į rinką (jeigu pagaminimo data nežinoma) dieną arba planuojamų įsigyti radioaktyviųjų šaltinių maksimalus aktyvumas (MBq), pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos (jeigu žinomos), konteinerio pavadinimas ir gamyklinis numeris (jeigu žinomas), sertifikatų (techninių pasų) kopijos, techninės charakteristikos;
1.2. prietaiso su uždaruoju radioaktyviuoju šaltiniu: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas);
1.3. jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas), pagaminimo data;
1.4. rentgeno vamzdžio ar kitos įrenginio sudėtinės dalies, generuojančios jonizuojančiąją spinduliuotę: pavadinimas ir modelis, didžiausia įtampa (kV) arba didžiausia fotonų energija (MV), didžiausia srovė (mA) arba didžiausia elektronų ar kitų dalelių energija (MeV), gamyklinis numeris;
1.5. atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių: pavadinimas, radionuklido (-ų) pavadinimas (-ai), pradinis vienos pakuotės aktyvumas (MBq), pakuočių kiekis, fizinis būvis, konteinerio, kuriame yra atvirasis šaltinis, pavadinimas ir gamyklinis numeris (jeigu žinomas), sertifikato (techninio paso) kopija;
2. radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas;
3. įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo kopija arba, jeigu įsteigta tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, įsakymo dėl jos įsteigimo kopija, arba, jeigu asmuo, vykdantis registruotą veiklą, įgalioja asmenį, kurio nesieja darbo ar kiti darbo santykiams prilyginti teisiniai santykiai su asmeniu, vykdančiu registruotą veiklą, – sutarties su įgaliotu asmeniu, atsakingu už radiacinę saugą, kopija;
4. dokumentų, patvirtinančių, kad paskirtas ar įgaliotas asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojai, vykdantys asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, funkcijas, buvo mokyti radiacinės saugos klausimais ir yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar VATESI nustatytus reikalavimus, kopijos;
5. asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ar tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų kopija;
6. (13.6.1) darbuotojų sąrašas, kuriame nurodoma kiekvieno darbuotojo vardas, pavardė, pareigybė, kategorija (A arba B), taip pat prognozuojamos darbuotojų profesinės apšvitos dozės ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, su kuriais (ar kurių aplinkoje) šie darbuotojai dirbs;
7. 13.13) darbo zonų klasifikavimo ir valdymo tvarkos aprašas;
8. 13.15) jeigu planuojama veikla gali lemti gyventojų apšvitą, dokumentas, kuriame nurodomos planuojamos gyventojų apšvitos dozės, aprašytos gyventojų apšvitos mažinimo ir jos stebėsenos vykdymo priemonės;
9. 13.16) avarijų valdymo planas, kuriame numatytas pasirengimas ir reagavimas į radiologinius incidentus ir radiologines avarijas;
10. 13.18) dokumentai, susiję su fizine sauga:
10.1. radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos aprašas ir (ar) vežimo fizinės saugos aprašas, fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimo ataskaitos kopija;
10.2. fizinės saugos instrukcijos, o jeigu planuojama veikla su I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, – dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai, kurie dirbs su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais, mokyti ir instruktuoti fizinės saugos klausimais, kopijos;
11. 13.19) dokumentai, susiję su asmeniu, atsakingu už fizinę saugą (planuojant veiklą su I, II, III, IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais):
11.1. įsakymo dėl asmens, atsakingo už fizinę saugą, paskyrimo ir pareigybės aprašymo kopijos;
11.2. dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo, atsakingas už fizinę saugą, mokytas fizinės saugos klausimais ir yra įgijęs profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar VATESI nustatytus reikalavimus, kopijos;
12. 13.26) galiojančio dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, išduoto Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ir jo patvirtinto vertimo į lietuvių kalbą kopija.
Pastaba:
Pareiškėjai, siekiantys gauti laikinąjį leidimą, suteikiantį teisę naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius odontologijos praktikoje (išskyrus Registruojamos veiklos rūšių sąrašo 6 punkte nurodytą registruojamą veiklą), kartu su prašymų išduoti laikinąjį leidimą, turi pateikti dokumentus, nurodytus šio aprašymo 1-6, 12 punktuose nurodytus dokumentus, taip pat:
1. dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar VATESI nustatytus reikalavimus, kopijas;
2. dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai mokyti ir (ar) instruktuoti radiacinės saugos klausimais, kopijas;
3. jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių kokybės kontrolės bandymų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijas arba informaciją apie kokybės kontrolės bandymus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai;
4. darbo zonų klasifikavimo ir valdymo tvarkos aprašą;
5. individualiųjų apsaugos priemonių sąrašą, kuriame nurodoma: individualiųjų apsaugos priemonių pavadinimai, švino ekvivalentas, įsigijimo arba paskutinės patikros, jeigu šios priemonės įsigytos daugiau kaip prieš 5 metus, data;
6. avarijų valdymo planą, kuriame numatytas pasirengimas ir reagavimas į radiologinius incidentus ir radiologines avarijas;
7. statinio, kuriame bus vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės išvadas;
8. asmenų, vykdančių registruotą veiklą, arba licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų, turinčių teisę montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pagal šio aprašo 1 punktą nurodytų pavadinimų ir modelių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, sąrašą.
II. Pareiškėjai, siekiantys gauti laikinąjį leidimą prekiauti, montuoti, remontuoti ir prižiūrėti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, su prašymu turi pateikti šio aprašymo 1-6 ir 12 punktuose nurodytus dokumentus, taip pat:
1. radiacinės saugos instrukcijų ir (ar) darbo procedūrų aprašų bei jų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo kopijas;
2. avarijų valdymo planą, kuriame numatytas pasirengimas ir reagavimas į radiologinius incidentus ir radiologines avarijas;
Pareiškėjai, siekiantys gauti laikinąjį leidimą tik prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, su prašymu turi pateikti 1–6 ir 12 šio aprašymo punktuose nurodytus dokumentus, taip pat asmenų, vykdančių registruotą veiklą, arba licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų, turinčių teisę montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pagal šio aprašo 1 punktą nurodytų pavadinimų ir modelių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, sąrašą (jeigu pareiškėjas neturi licencijos ar laikinojo leidimo montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pagal šio aprašymo 1 punktą parengtame sąraše išvardytų pavadinimų ir modelių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.
III. Pareiškėjai, siekiantys gauti Laikinąjį leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, su prašymu turi pateikti šio aprašymo 1–6, 9 ir 12 punktuose nurodytus dokumentus, taip pat:
1. avarijų valdymo planą, kuriame numatytas pasirengimas ir reagavimas į radiologinius incidentus ir radiologines avarijas;
2. dokumentus, susijusius su fizine sauga:
2.1. radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos aprašą ir (ar) vežimo fizinės saugos aprašą, fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimo ataskaitos kopiją;
2.2. fizinės saugos instrukcijas, o jeigu planuojama veikla su I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, – dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai, kurie dirbs su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais, mokyti ir instruktuoti fizinės saugos klausimais, kopijas;
3. dokumentus, susijusius su asmeniu, atsakingu už fizinę saugą (planuojant veiklą su I, II, III, IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais):
3.1. įsakymo dėl asmens, atsakingo už fizinę saugą, paskyrimo ir pareigybės aprašymo kopijas;
3.2. dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo, atsakingas už fizinę saugą, mokytas fizinės saugos klausimais ir yra įgijęs profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar VATESI nustatytus reikalavimus, kopijas;
4. vairuotojų, vežančių radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas keliais, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimų, galiojančių atitinkamam vežimo būdui ir pavojingųjų krovinių grupei, kopijas;
5. radioaktyviosioms medžiagoms ar radioaktyviosioms atliekoms skirtų vežti transporto priemonių sąrašą (nurodomas kiekvienos transporto priemonės gamintojas, modelis, valstybinės registracijos numeris, transporto priemonėje naudojama įranga ir priemonės, skirtos radiacinei saugai užtikrinti).
IV. Pareiškėjai, siekiantys gauti Laikinąjį leidimą vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją, su prašymu turi pateikti šio aprašymo 1, 2.1, 2.2, 2.5 ir 5 punktuose nurodytus dokumentus, taip pat:.
1. asmeninių apsaugos priemonių sąrašą (nurodomas pavadinimas, švino ekvivalentas, įsigijimo arba paskutinės patikros, jeigu šios priemonės įsigytos daugiau kaip prieš 5 metus, data);
2. kiekvieno darbuotojo Komandiruoto darbuotojo apšvitos dozių paso arba lygiaverčio dokumento, išduoto valstybėje, kurioje įsteigtas darbuotojus komandiruojantis asmuo, su paskutinių 5 metų gautų apšvitų metinių dozių duomenimis kopijas, jeigu pareiškėjas neregistruotas Lietuvoje (jeigu pareiškėjas neregistruotas Lietuvoje);
3. darbuotojus komandiruojančio asmens sutarties su licencijos ar laikinojo leidimo turėtoju dėl būsimos veiklos kontroliuojamojoje zonoje, numatančios komandiruotų darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimą, kopiją
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Laisvos formos prašymas patikslinti laikinąjį leidimą
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Laisvos formos prašymas patikslinti laikinąjį leidimą Laisvos formos prašymas patikslinti laikinąjį leidimą Nėra aprašymo
Laisvos formos prašymas patikslinti laikinąjį leidimą
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Radiacinės saugos centro Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052361936
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37085276363
El. paštas: rsc@rsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pateikiamas prašymas gauti Laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.
Nenustačius trūkumų, informuojamas pareiškėjas apie pareigą susimokėti valstybės rinkliavą už Laikinojo leidimo išdavimą.
Gavus patvirtinimą, kad susimokėta valstybės rinkliava, pareiškėjas informuojamas apie sprendimą išduoti Laikinąjį leidimą ir formuojamas atitinkamas įrašas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre bei duomenys siunčiami Licencijų informacinei sistemai (LIS).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo išduoti Laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais forma yra patvirtinta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01ee9f20d79311e8a1baff673bb7216a
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 160 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pateikiamas prašymas gauti Laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.
Nenustačius trūkumų, informuojamas pareiškėjas apie pareigą susimokėti valstybės rinkliavą už Laikinojo leidimo išdavimą.
Gavus patvirtinimą, kad susimokėta valstybės rinkliava, pareiškėjas informuojamas apie sprendimą išduoti Laikinąjį leidimą ir formuojamas atitinkamas įrašas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre bei duomenys siunčiami Licencijų informacinei sistemai (LIS).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 160 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7083DB116A2E/asr
Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas  Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/301dfc60bb4111e88f64a5ecc703f89b/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“.
Pavadinimas Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01ee9f20d79311e8a1baff673bb7216a
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pastabos
Paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
laikinasis leidimas, jonizuojančioji spinduliuotė
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pateikiamas prašymas gauti Laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.
Nenustačius trūkumų, informuojamas pareiškėjas apie pareigą susimokėti valstybės rinkliavą už Laikinojo leidimo išdavimą.
Gavus patvirtinimą, kad susimokėta valstybės rinkliava, pareiškėjas informuojamas apie sprendimą išduoti Laikinąjį leidimą ir formuojamas atitinkamas įrašas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre bei duomenys siunčiami Licencijų informacinei sistemai (LIS).
PAS29882
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-05-31
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems