Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimas statyti, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį ar paprastąjį statinio remontą, keisti pastato ar jo dalies paskirtį, nugriauti ypatingą, neypatingą statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatus Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje. Asmens prašymas pateikiamas per informacinę sistemą „Infostatyba“. Leidimas išduodamas asmeniui (ar jo įgaliotam asmeniui) atvykus į instituciją ar siunčiamas elektroniniu paštu. Valstybinė rinkliava už leidimą privalo būti sumokėta iki leidimo išdavimo.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Leidimų, skirtų statybai, renovacijai ir rekonstrukcijai, išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Statyba
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Leidimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Nustatytos formos prašymas.
2. Statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik elektroninė versija, patvirtinta privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais.
3. Statinio projekto ekspertizės aktas (kai ekspertizė privaloma pagal Statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalį).
4. Žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams ir yra priimtas jų sprendimas pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punkte nustatytus reikalavimus.
5. Statytojo įgaliojimas raštu pateikti prašymą – jeigu prašymą teikia kitas įgaliotas asmuo.
6. Sutartis, sutikimas ar susitarimas su žemės sklypo savininku, valdytoju ar servitutą patvirtinantys dokumentai. Kai žemės sklypo statytojas nevaldo nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise ir jame numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus kai valstybinėje žemėje atnaujinami pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti mažesniais norminiais atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat jei kitą žemės sklypą numatoma laikinai naudoti statybos metu.
7.Statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, kopija, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti rekonstravimo, remonto darbus siekiant pritaikyti gyvenamąjį namą neįgaliesiems, kai pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte (atliekant darbus statytojo (užsakovo) patalpų viduje), taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalyje nustatyto galimos žalos atsiradimo ir grėsmės bendrojo naudojimo objektams pašalinimo atvejus ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytus atvejus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų paprastojo ar kapitalinio remonto atvejus, kai šie darbai vykdomi pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir atitinkamai nustatyta tvarka patvirtintą namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) ilgalaikį ar metinį planą – šiuo atveju pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano kopija.
8. Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
9. Statinio kadastro duomenų byla, išskyrus Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą atvejį.
10. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo, kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
11. Statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju).
12. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas). Kai statytojas (užsakovas) sudaro sutartis su skirtingais statinio projektuotojais statinio projekto atskiroms dalims parengti, bet nesudaro su statinio projektuotoju statinio projektavimo sutarties visam statinio projektui parengti, pateikiamos visų statinio projektuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų kopijos.
13. Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus.
14.Gretimo žemės sklypo savininko, valstybės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojimo turto registrą, Nekilnojimo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos šios sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje.
15. Statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais.
16. Statinio projekto priėmimo – perdavimo aktas.
17. Dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą statybos įstatymo 1 priede sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos atveju.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53011
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT247300010112394300
AB Citadele bankas LT787290000000130151
AB DNB bankas LT744010051001324763
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT747400000008723870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT122140030002680220
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Marius Palumickas
Pareigos: Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausias specialistas
Telefonas: +37031555176
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031555191
El. paštas: marius.palumickas@alytus.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Plytnikienė
Pareigos: Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031555176
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031555191
El. paštas: lina.plytnikiene@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas privalomos formos prašymas (pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo priede).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį ar paprastąjį statinio remontą, keisti pastato ar jo dalies paskirtį, nugriauti ypatingą, neypatingą statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatus Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje. Asmens prašymas pateikiamas per informacinę sistemą „Infostatyba".
Leidimas išduodamas asmeniui (ar jo įgaliotam asmeniui) atvykus į instituciją ar siunčiamas elektroniniu paštu. Valstybinė rinkliava už leidimą privalo būti sumokėta iki leidimo išdavimo
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2d704e048e711e6b5d09300a16a686c
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.<br/> 2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0EC89509170B/cuqIGcUnNw
3. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.<br/><br/> 3. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.


Pavadinimas 4. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/TAIS_453920
4. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.<br/> 4. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

Pavadinimas 5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.<br/> 5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Pavadinimas 6. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
6. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.<br/> 6. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Pavadinimas 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f2247652cf4
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.<br/> 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Pavadinimas 8. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Statinio ekspertizė“.

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
8. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Statinio ekspertizė“.<br/><br/> 8. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Statinio ekspertizė“.


Pavadinimas 9. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B
9. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.<br/><br/> 9. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.


Pavadinimas 10. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C24C4CAE7B1
10. STR 2.03.01:2001  „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. 10. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.
Pavadinimas 11. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.20B8999D0CC7
11. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. <br/> 11. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“.

Pavadinimas 12. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B7AFE0723734
12. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“. <br/> 12. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.

Pavadinimas 13. STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“.

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8EF1358E6A4D/mlGDAoVIWr
13. STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“.<br/><br/> 13. STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“.


Pavadinimas 14. STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“.

Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.258968
14. STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“.<br/><br/> 14. STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“.


Pavadinimas 15. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai&amp;quot;.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb
15. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai&amp;quot;.<br/> 15. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai&amp;quot;.

Pavadinimas 16. STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.724DD894F26B
16. STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.“    16. STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.“
Pavadinimas 17. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb
17. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.<br/><br/> 17. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.


Pavadinimas 18. STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719
18. STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.<br/> 18. STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Leidimas statyti ar rekonstruoti ypatingą ar neypatingą statinį galioja neterminuotai.
Raktažodžiai
Leidimas, statyti, rekonstruoti, griauti, statiniai
PAS3589
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-11-19
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems