Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052124098
Fakso nr.
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Leidimo-higienos paso išdavimas, patikslinimas, galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir dublikato išdavimas

Leidimas-higienos pasas liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Leidimas-higienos pasas išduodamas: • ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą); • ligoninių veiklai (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą); • kitai asmens sveikatos priežiūros veiklai, patvirtintai sveikatos apsaugos ministro; • ugdymo veiklai: ikimokyklinio ugdymo veiklai, bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veiklai, vaikų neformalaus švietimo mokyklų ugdymo veiklai, profesinių mokyklų ugdymo veiklai, aukštųjų mokyklų ugdymo veiklai; • stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veiklai, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veiklai; • apgyvendinimo paslaugų veiklai (viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų, kurortų reabilitacijos centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų veiklai); • grožio paslaugų veikla (plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos); • soliariumų paslaugų veiklai; • sporto klubų paslaugų veiklai; • pirčių, saunų, baseinų paslaugų veiklai; • skalbyklų paslaugų veiklai; • kosmetikos gaminių gamybai; • laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo veikla) teikimo veiklai, kremavimo veiklai, balzamavimo veiklai.

Dėl leidimo-higienos paso išdavimo gali kreiptis Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys, organizacijos ar jų filialai ir (arba) kitose užsienio valstybėse įsteigti juridiniai asmenys ar organizacijų registruoti filialai Lietuvos Respublikoje (toliau – asmuo). Paraišką ir dokumentus galima pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ adresu https://www.epaslaugos.lt , atvykus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu. Leidimas-higienos pasas atiduodamas asmeniui sumokėjus valstybės rinkliavą ir atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Leidimas-higienos pasas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu. Leidimas-higienos pasas išduodamas neribotam laikui.

Leidimas-higienos pasas patikslinamas išduodant naują leidimą higienos pasą šiais atvejais: 1. pasikeičia leidime-higienos pase nurodyti duomenys: juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, įmonės kodas, fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją; 2. pasikeičia kiti su vykdomos ūkinės komercinės veiklos sąlygomis nesusiję duomenys (rekvizitai), reorganizavus juridinį asmenį, jei nesikeičia ūkinės komercinės veiklos vykdymo vieta; 3. siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą. Asmuo, norintis patikslinti leidimą-higienos pasą, pateikia motyvuotą prašymą (laisva forma), dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius arba klaidingai nurodytus duomenis, bei nurodo, jeigu pageidauja gauti patikslintą leidimą-higienos pasą paštu. Patikslintas leidimas-higienos pasas atiduodamas pareiškėjui arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku tik sumokėjus valstybės rinkliavą. Valstybės rinkliavos mokėti nereikia, jeigu leidimas-higienos pasas patikslinamas siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą.

Leidimo-higienos paso galiojimas panaikinamas, jeigu: 1. leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą; 2. juridinis asmuo ar filialas likviduojamas ar reorganizuojamas, keičiant ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietą, fizinis asmuo miršta; 3. asmuo per 6 mėnesius nuo leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo nepateikė įrodymų dėl trūkumų ir (ar) pažeidimų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, tinkamo pašalinimo ir nesikreipė į NVSC dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimo arba kreipėsi, tačiau, įvertinus pateiktus dokumentus ir atlikus vertinimą, buvo priimtas sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą; 4. fizinis, juridinis asmuo ar filialas netenka teisės naudotis patalpomis ir (ar) įranga, kuriose ar su kuria vykdyti ūkinę komercinę veiklą buvo išduotas leidimas-higienos pasas.

Leidimo-higienos paso galiojimas sustabdomas, jeigu: 1. leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą; 2. valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ir asmuo per numatytą terminą nepašalino nurodytų trūkumų ir (ar) pažeidimų. Leidimo-higienos paso galiojimas gali būti sustabdytas tik tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kurioje (kuriose) buvo nustatyti terminai visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų pašalinimui, arba tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kuriai leidimo-higienos paso turėtojas pateikė prašymą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

Leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas panaikinamas atlikus vertinimą, kurio metu turi būti įvertinti tie ūkinės komercinės veiklos aspektai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, ir nustačius, kad ūkinė komercinė veikla atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus arba pareiškėjui pateikus prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą prašyme deklaravus, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos, buvusios iki leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo, nepasikeitė.

Leidimo-higienos paso dublikatas išduodamas asmenims, kurie yra praradę leidimą-higienos pasą, pateikus prašymą išduoti leidimo-higienos paso dublikatą (laisva forma). Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduodamas leidimo-higienos paso dublikatas – išduoto leidimo-higienos paso nuorašas su žyma „Dublikatas“. Dublikatas atiduodamas pareiškėjui arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku (jeigu pareiškėjas yra nurodęs, kad pageidauja gauti leidimo-higienos paso dublikatą paštu) tik sumokėjus valstybės rinkliavą.

Motyvuotą prašymą (laisva forma) dėl leidimo-higienos paso patikslinimo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, dublikato išdavimo galima pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ adresu https://www.epaslaugos.lt , atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Sveikatos apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Pradedant verslą; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas-higienos pasas; patikslintas leidimas-higienos pasas; panaikintas leidimo-higienos paso galiojimas; sustabdytas leidimo-higienos paso galiojimas; panaikintas leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas; išduotas leidimo-higienos paso dublikatas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Fiziniams asmenims – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija.
2. Dokumentas, įrodantis teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla (lauko vaikų darželis – žemės sklypu, kuriame numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla), arba jo kopija, išskyrus tuos atvejus, kai šios teisės nustatyta tvarka įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.
3. Patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais, išskyrus nesudėtingus statinius, lauko vaikų darželius.
Jei numatoma tuo pačiu adresu vykdyti kelias skirtinguose Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies punktuose numatytas ūkinės komercinės veiklos rūšis, kiekvienai iš jų pateikiama atskira paraiška.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Prašymas išduoti leidimo-higienos paso dublikatą
Nuoroda į formą prasymo-forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas išduoti leidimo-higienos paso dublikatą Prašymas išduoti leidimo-higienos paso dublikatą prasymo-forma.docx prasymo-forma.docx
Prašymas išduoti leidimo-higienos paso dublikatą
Pavadinimas Prašymas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą
Nuoroda į formą prasymo-forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą Prašymas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą prasymo-forma.docx prasymo-forma.docx
Prašymas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą
Pavadinimas Prašymas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą
Nuoroda į formą prasymo-forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą  Prašymas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą prasymo-forma.docx prasymo-forma.docx
Prašymas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą
Pavadinimas Prašymas dėl leidimo-higienos paso patikslinimo
Nuoroda į formą prasymo-forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas dėl leidimo-higienos paso patikslinimo Prašymas dėl leidimo-higienos paso patikslinimo prasymo-forma.docx prasymo-forma.docx
Prašymas dėl leidimo-higienos paso patikslinimo
Pavadinimas Prašymas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą
Nuoroda į formą prasymo-forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą Prašymas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą prasymo-forma.docx prasymo-forma.docx
Prašymas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB DNB bankas LT744010051001324763
AB Luminor bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT747400000008723870
Swedbank, AB LT247300010112394300
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: NVSC departamentų skyriai. Kontaktai pridedami.
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos paraiška gauti leidimą-higienos pasą (pridedama).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Būtinų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą elektroniniu būdu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.DD80CF948782
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šio rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E3A145C8DD49
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šio rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šio rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e4db5d701cc711e69446a4bedc730fe6
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.58E49A8448E6
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsakymas (sprendimas) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba apygardos administraciniam teismui administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos.
Pastabos

Raktažodžiai
leidimas-higienos pasas, leidimo-higienos paso patikslinimas, leidimo-higienos paso panaikinimas, leidimo-higienos paso sustabdymas, leidimo-higienos paso sustabdymo panaikinimas, leidimo-higienos paso dublikatas
PAS31962
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2021-06-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems