Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052124098
Fakso nr.
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Leidimo-higienos paso patikslinimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymas

Leidimas-higienos pasas patikslinamas išduodant naują leidimą higienos pasą šiais atvejais: a) pasikeičia leidime-higienos pase nurodyti duomenys: juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, įmonės kodas, fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją; b) pasikeičia kiti su vykdomos ūkinės komercinės veiklos sąlygomis nesusiję duomenys (rekvizitai), reorganizavus juridinį asmenį, jei nesikeičia ūkinės komercinės veiklos vykdymo vieta; c) siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą. Fizinis, juridinis asmuo ar filialas, norintis patikslinti leidimą-higienos pasą, leidimą-higienos pasą išdavusiai institucijai pateikia motyvuotą prašymą (laisva forma), dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius arba klaidingai nurodytus duomenis, bei nurodo, jeigu pageidauja gauti patikslintą leidimą-higienos pasą paštu. Patikslintas leidimas-higienos pasas atiduodamas pareiškėjui arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku tik sumokėjus valstybės rinkliavą. Valstybės rinkliavos mokėti nereikia, jeigu leidimas-higienos pasas patikslinamas siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą.

Leidimo-higienos paso dublikatas išduodamas fiziniams, juridiniams asmenims ar filialams, kurie yra praradę leidimą-higienos pasą. Praradusiam leidimą-higienos pasą fiziniam, juridiniam asmeniui ar filialui, kuris pateikia prašymą išduoti leidimo-higienos paso dublikatą (laisva forma), leidimus-higienos pasus išduodanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda leidimo-higienos paso dublikatą – išduoto leidimo-higienos paso nuorašą su žyma „Dublikatas“. Leidimo-higienos paso dublikatas atiduodamas pareiškėjui arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku (jeigu pareiškėjas yra nurodęs, kad pageidauja gauti leidimo-higienos paso dublikatą paštu) tik sumokėjus valstybės rinkliavą.

Leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas panaikinamas atlikus vertinimą, kurio metu turi būti įvertinti tie ūkinės komercinės veiklos aspektai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, ir nustačius, kad ūkinė komercinė veikla atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus arba pareiškėjui pateikus prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą prašyme deklaravus, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos, buvusios iki leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo, nepasikeitė.

Leidimo-higienos paso galiojimas panaikinamas, jeigu: 1. leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą; 2. juridinis asmuo ar filialas likviduojamas ar reorganizuojamas, keičiant ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietą, fizinis asmuo miršta; 3. fizinis, juridinis asmuo ar filialas asmuo per 6 mėnesius nuo leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo nepateikė įrodymų dėl trūkumų ir (ar) pažeidimų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, tinkamo pašalinimo ir nesikreipė į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimo arba kreipėsi, tačiau, įvertinus pateiktus dokumentus ir atlikus vertinimą, buvo priimtas sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą; 4. fizinis, juridinis asmuo ar filialas netenka teisės naudotis patalpomis ir (ar) įranga, kuriose ar su kuria vykdyti ūkinę komercinę veiklą buvo išduotas leidimas-higienos pasas.

Leidimo-higienos paso galiojimas sustabdomas, jeigu: 1. leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą; 2.valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ir asmuo per numatytą terminą nepašalino nurodytų trūkumų ir (ar) pažeidimų. 3. leidimo-higienos paso galiojimas gali būti sustabdytas tik tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kurioje (kuriose) buvo nustatyti terminai visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų pašalinimui, arba tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kuriai leidimo-higienos paso turėtojas pateikė prašymą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

Dėl leidimo-higienos paso patikslinimo, dublikato išdavimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo gali kreiptis Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys, organizacijos ar jų filialai ir (arba) kitose užsienio valstybėse įsteigti juridiniai asmenys ar organizacijų registruoti filialai Lietuvos Respublikoje (toliau – fizinis, juridinis asmuo ar filialas).

Prašymas priimamas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamento Vidaus administravimo skyriuje arba skyriuje rajone; taip pat galima kreiptis paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu. Prašymą ir dokumentus galima pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ adresu https://www.epaslaugos.lt Visa informacija apie išduotas licencijas, vadovaujantis Licencijavimo pagrindų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 964 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuostatais, pateikiama Licencijavimo informacinėje sistemoje adresu https://licencijavimas.lt/.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita; Pradedant verslą; Kita; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Patikslintas leidimas-higienos pasas; išduotas leidimo-higienos paso dublikatas; Panaikintas leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas; Panaikintas leidimo-higienos paso galiojimas; Sustabdytas leidimo-higienos paso galiojimas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Leidimo-higienos paso patikslinimas:
Fizinis, juridinis asmuo ar filialas, norintis patikslinti leidimą-higienos pasą, pateikia motyvuotą prašymą (laisva forma), dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius arba klaidingai nurodytus duomenis, bei nurodo, jeigu pageidauja gauti patikslintą leidimą-higienos pasą paštu. Patikslintas leidimas-higienos pasas atiduodamas pareiškėjui arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku tik sumokėjus valstybės rinkliavą. Valstybės rinkliavos mokėti nereikia, jeigu leidimas-higienos pasas patikslinamas siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą.

Leidimo-higienos paso dublikato išdavimas:
Prašymąs išduoti leidimo-higienos paso dublikatą (laisva forma).

Leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas:
Prašymas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą (laisva forma).

Leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimas:
Fizinis, juridinis asmuo ar filialas, norintis panaikinti leidimo-higienos paso sustabdymo galiojimą, pateikia motyvuotą prašymą (laisva forma); dokumentus, įrodančius kad visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo-higienos paso galiojimas, yra pašalinti (jei tokius dokumentus įmanoma pateikti) arba pateikia prašymą (laisva forma) panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą prašyme deklaruodamas, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos, buvusios iki leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo, nepasikeitė.

Leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimas:
Prašymas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą (laisva forma).


Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB DNB bankas LT744010051001324763
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT747400000008723870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT122140030002680220
Swedbank, AB LT247300010112394300
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Vytienė, NVSC Vilniaus departamentas
Pareigos: Patarėja, laikinai vykdanti Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjo funkcijas
Telefonas: +37052649676
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052649664
El. paštas: jolanta.vytiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilma Vlasovienė, NVSC Vilniaus departamento Šalčininkų skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37038051212
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038051212
El. paštas: vilma.vlasoviene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vidimantas Arasimavičius, NVSC Vilniaus departamento Širvintų skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37038251518
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038251518
El. paštas: vidimantas.arasimavicius@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Savickienė, NVSC Vilniaus departamento Švenčionių skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37038751568
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038751568
El. paštas: jolanta.savickiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vitalija Motiejūnienė, NVSC Vilniaus departamento Ukmergės skyrius
Pareigos: Vyriausioji specialistė laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
Telefonas: +37034051511
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034051511
El. paštas: vitalija.motiejuniene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Alvydas Mirinavičius, NVSC Vilniaus departamento Trakų skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37052855482
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052855482
El. paštas: alvydas.mirinavicius@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Liubinaitė, NVSC Kauno departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37037331683
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037331680
El. paštas: asta.liubinaite@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jurgita Arbočienė, NVSC Kauno departamento Jonavos skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37034960069
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034960069
El. paštas: jurgita.arbociene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jurgita Arbočienė, NVSC Kauno departamento Kaišiadorių skyrius
Pareigos: NVSC Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja, pavaduojanti Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus vedėją
Telefonas: +37034652296
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034652296
El. paštas: jurgita.arbociene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ona Šulcienė, NVSC Kauno departamento Kėdainių skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37034751648
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034751648
El. paštas: ona.sulciene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Almiras Skiauteris, NVSC Kauno departamento Prienų skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37031951162
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031951162
El. paštas: almiras.skiauteris@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jovita Endrikė, NVSC Kauno departamento Raseinių skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37042870313
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37042870313
El. paštas: jovita.endrike@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rita Kubilienė, NVSC Klaipėdos departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37046410350
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37046410335
El. paštas: rita.kubiliene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Syminienė, NVSC Klaipėdos departamento Gargždų skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37046452301
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37046452301
El. paštas: ausra.syminiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalia Jociuvienė, NVSC Klaipėdos departamento Kretingos skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37044578990
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044578990
El. paštas: dalia.jociuviene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Remigijus Kučiauskas, NVSC Klaipėdos departamento Palangos skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37046052092
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37046052092
El. paštas: remigijus.kuciauskas@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Roma Jovaišaitė, NVSC Klaipėdos departamento Šilutės skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37044162173
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044162173
El. paštas: roma.jovaisaite@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Regina Abromaitytė, NVSC Panevėžio departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyraius vedėja
Telefonas: +37045461081
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045596445
El. paštas: regina.abromaityte@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Kubilienė, NVSC Panevėžio departamento Biržų skyrius
Pareigos: Vedėja laikinai vykdanti Pasvalio skyriaus vedėjo pareigas
Telefonas: +37045134331
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037045134
El. paštas: rasa.kubiliene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Eugenijus Vilčinskas, NVSC Panevėžio departamento Kupiškio skyrius
Pareigos: NVSC Panevėžio departamento direktorius
Telefonas: +37045935388
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045935388
El. paštas: eugenijus.vilcinskas@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pavlius Gaigalas, NVSC Panevėžio departamento Rokiškio skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37045871425
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045871425
El. paštas: pavlius.gaigalas@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Kubilienė, NVSC Panevėžio departamento Biržų skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37045032590
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045032590
El. paštas: rasa.kubiliene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jūratė Karalevičienė, NVSC Šiaulių departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37041596375
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37041525475
El. paštas: jurate.karaleviciene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Rakauskienė, NVSC Šiaulių departamento Akmenės skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37042556916
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jolanta.rakauskiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Josana Motiejauskaite, NVSC Šiaulių departamento Joniškio skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37042660313
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: josana.motiejauskaite@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Alma Mackevičienė, NVSC Šiaulių departamento Kelmės skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37042751402
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: alma.mackeviciene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danutė Tamulionienė, NVSC Šiaulių departamento Pakruojo skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37042161448
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: danute.tamulioniene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Loreta Stirblienė, NVSC Šiaulių departamento Radviliškio skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37042251985
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: loreta.stirbliene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aida Bobrovienė, NVSC Utenos departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37038961941
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038961714
El. paštas: aida.bobroviene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danguolė Sudeikienė, NVSC Utenos departamento Anykščių skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37038159477
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038159477
El. paštas: danguole.sudeikiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Viškelienė, NVSC Utenos departamento Ignalinos skyrius
Pareigos: Vyr. specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
Telefonas: +37038652436
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038652436
El. paštas: algis.suminas@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vytautas Šakys, NVSC Utenos departamento Molėtų skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37038352334
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038352334
El. paštas: vytautas.sakys@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ingrida Indriūnaitė, NVSC Utenos departamento Zarasų skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37038552062
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038552062
El. paštas: ingrida.indriunaite@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Kazlauskienė, Alytaus departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37031551182
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031551193
El. paštas: daiva.kazlauskiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Andrius Augustinavičius, NVSC Alytaus departamento Druskininkų skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37031360307
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031360307
El. paštas: andrius.augustinavicius@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalytė Nekraševičienė, NVSC Alytaus departamento Lazdijų skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37031851267
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031851267
El. paštas: dalyte.nekraseviciene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Agnė Visalgaitė, NVSC Alytaus departamento Varėnos skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37031031494
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031031494
El. paštas: agne.visalgaite@nvstc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Skripkaitienė, NVSC Marijampolės departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37034353332
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034353319
El. paštas: ausra.skripkaitiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Robertas Jakimonis, NVSC Marijampolės departamento Šakių skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37034560153
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034560153
El. paštas: robertas.jakimonis@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Angelė Budrikevičienė, NVSC Marijampolės departamento Vilkaviškio skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37034252514
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034252514
El. paštas: angele.budrikeviciene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Giedrė Ligeikienė, NVSC Telšių departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37044447276
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044469720
El. paštas: giedre.ligeikiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Giedrė Ligeikienė, NVSC Telšių departamento Mažeikių skyrius
Pareigos: NVSC Telšių departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37044398251
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044398252
El. paštas: giedre.ligeikiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rima Razguvienė, NVSC Telšių departamento Plungės skyrius
Pareigos: NVSC Telšių departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja, laikinai vykdanti Plungės skyriaus vedėjo pareigas
Telefonas: +37044871440
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044871486
El. paštas: rima.razguviene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gilma Masiulionienė, NVSC Tauragės departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37044661167
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044679352
El. paštas: gilma.masiulioniene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Elvyra Daubarienė, NVSC Tauragės departamento Šilalės skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37044974685
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: elvyra.daubariene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolita Lapėnienė, NVSC Tauragės departamento Jurbarko skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37044753082
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jolita.lapienene@nvsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą neelektroniniu būdu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma laisva.
Prašyme turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, fizinio ar juridinio asmens adresas ir telefono numeris, data ir prašymo tekstas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Į NVSC departamentą galima kreiptis elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu.
Prašymą ir dokumentus galima pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ adresu https://www.epaslaugos.lt
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782/vJLTfKAGYW
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.58E49A8448E6/kOfnFVieQR
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3063fb00638f11e58e1ab2c84776483b/ohrnrCiOXs
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Leidimo-higienos paso patikslinimas, leidimo-higienos paso sustabdymas, leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimas, leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimas.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS32055
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-05-17
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems