Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044398204
Fakso nr.
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) suteikia teisę Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Už leidimo išdavimą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka imama vietinė rinkliava.

Seniūnija X išduoda leidimą įrengti išorinę reklamą savivaldybės seniūnijos teritorijoje. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (X seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Reklama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Reklama
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Leidimą išduodanti institucija:

  1. gavusi pareiškėjo paraišką išduoti leidimą ir kitus Taisyklių 21 ir 22 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo paraiškoje nurodytu būdu išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška gauta. Patvirtinime nurodoma: paraiškos registravimo numeris; terminas, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška; informacija apie tai, kad jeigu per nurodytą terminą leidimas neišduodamas ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti, laikoma, kad leidimas išduotas; galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jo ir leidimą išduodančios institucijos ginčų;

2. jei paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, nevisiškai, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

Pareiškėjui leidimas turi būti išduotas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateiktas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje nustatytais terminais.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti leidimą, seniūnijai, kurios teritorijoje planuojama įrengti reklamą, tiesiogiai, per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) (pagal Išorines reklamos įrengimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro) turi pateikti:
1. paraišką gauti leidimą, kurioje nurodoma:
1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);
1.2. išorinės reklamos plotas, kuris apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausia nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus arba skleidžiant reklamą ant pritaikytos priemonės – pagal labiausia nutolusius reklamos taškus;
1.3. išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta;
1.4. reklamos skleidimo laikotarpis;
1.5. jeigu išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, – tipinio projekto numeris;
1.6. informacija apie savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas;
1.7. informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
1.8.
1.9. kokiu būdu (tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus;
2. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise;
3. išorinės reklamos įrengimo projektą, išskyrus atvejus, kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą. Projektą sudaro:
3.1. aiškinamasis raštas;
2. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype;
3.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
3.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;
3.5. reklaminio įrenginio projektas;
3.6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;
4. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus sutikimus (raštai ir (ar) žymos projekte);
5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinį sutikimą.
Kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, pateikiami tik leidimą išduodančios institucijos patvirtintame leidimų išdavimo tvarkos apraše nurodyti dokumentai.
1.4 papunkčio nuostatos netaikomos tais atvejais, kai leidimą išduodanti institucija sudaro komisiją išorinės reklamos projektui vertinti, kurios veikloje dalyvauja Reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytų institucijų atstovai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 167371234
Įmokos kodas: 53561
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 167371234
Įmokos kodas: 53561
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 167371234
Įmokos kodas: 53561
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 167371234
Įmokos kodas: 53561
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 167371234
Įmokos kodas: 53561
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 167371234
Įmokos kodas: 53561
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 167371234
Įmokos kodas: 53561
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rūta Virkietytė
Pareigos: Laižuvos seniūnijos vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044344225
Mobilusis telefonas: +37064029420
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ruta.virkietyte@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Angelė Klemenienė
Pareigos: Laižuvos seniūno pavaduotoja
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37061604081
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: angele.klemeniene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Genovaitė Jurgutienė
Pareigos: Mažeikių apylinkės seniūnijos vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044327178
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: genovaite.jurgutiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalia Grabažienė
Pareigos: Mažeikių apylinkės seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37044327178
Mobilusis telefonas: +37061450098
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dalia.grabaziene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vaida Gromienė
Pareigos: Mažeikių seniūnijos vyriausioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37065528697
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vaida.gromiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Simona Girčytė
Pareigos: Mažeikių seniūnijos vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044325191
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: miestas@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vanda Mažrimienė
Pareigos: Reivyčių seniūnijos vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044340504
Mobilusis telefonas: +37067847111
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vanda.mazrimiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aida Dulinskienė
Pareigos: Reivyčių seniūnijos vyr. buhalterė
Telefonas: +37044340684
Mobilusis telefonas: +37067876444
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: aida.dulinskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valė Draukšienė
Pareigos: Sedos seniūnijos vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044346372
Mobilusis telefonas: +37060500580
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vale.drauksiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nijolė Jovaišienė
Pareigos: Sedos seniūno pavaduotoja
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37065533456
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: nijole.jovaisiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vaida Galdikė
Pareigos: Šerkšnėnų seniūnijos vyriausioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37062720365
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vaida.galdike@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rūta Narmontienė
Pareigos: Šerkšnėnų seniūnijos vyriausioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37061861472
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ruta.narmontiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Mikienė
Pareigos: Tirkšlių seniūnijos vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044348234
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daiva.mikiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Roma Ramanauskaitė
Pareigos: Tirkšlių seniūnijos vyriausioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37065630016
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: roma.ramanauskaite@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kristina Voverienė
Pareigos: Viekšnių seniūnijos vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044337453
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kristina.voveriene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Algimantas Kiudulas
Pareigos: Viekšnių seniūno pavaduotojas
Telefonas: +37044337383
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: algimantas.kiudulas@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Beržinslienė
Pareigos: Židikų seniūnijos vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044343225
Mobilusis telefonas: +37062195289
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.berzinskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Arvydas Brazdauskis
Pareigos: Židikų seniūno pavaduotojas
Telefonas: +37044343225
Mobilusis telefonas: +37063362207
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: arvydas.brazdauskis@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (X seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
28.96 EUR Valiuta: EUR Trukmė: 20 Darbo dienos Komentaras: Galima ir greičiau, jeigu tuo nepažeidžiami kitų asmenų, įstaigos ir specialistų interesai
Kai reklama tvirtinama ant Savivaldybei priklausančio (-ių) pastato (-ų) sienų, statinių arba įrengiama valstybinėje žemėje arba reklamuojama ant priekabų – už kiekvieną reklamos ploto kv. m – 28,96 Eur. per metus.
Jeigu reklaminio įrenginio, kai įrengiama ne iškaba, vienos plokštumos išorinės reklamos plotas yra 18 kv. m ar didesnis, vietinės rinkliavos dydis už antrosios šio įrenginio pusės reklamos plotą mažinamas 50 procentų.
Rinkliava netaikoma:
1. reklaminės veiklos subjektams, kurie išorinę reklamą arba iškabą eksponuoja ant reklaminio įrenginio, įrengto ant nuosavybės teise priklausančio pastato ar objekto, kai reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte esančios įmonės vykdoma veikla, su pastato ar objekto savininko vykdoma veikla ar tos nuosavybės nuoma, pardavimu arba kitu teisiniu veiksmu;
2. biudžetinėms, pelno nesiekiančioms įstaigoms, visuomenės organizacijoms, savivaldybės įmonėms;
3. socialinei reklamai;
4. pažymėti visuomenės poreikiams dovanotą (-us) objektą (-us) dovanojančios įmonės logotipu (-ais).
2.9 EUR Valiuta: EUR Trukmė: 20 Darbo dienos Komentaras: Galima ir greičiau, jeigu tuo nepažeidžiami kitų asmenų, įstaigos ir specialistų interesai
Kai reklama statoma ant šaligatvių, skveruose ir pan., tvirtinama ant šaligatvių, infrastruktūros objektų – už kiekvieną reklamos ploto kv. m 2,90 Eur. per mėnesį, 17,28 Eur. per metus.

Jeigu reklaminio įrenginio, kai įrengiama ne iškaba, vienos plokštumos išorinės reklamos plotas yra 18 kv. m ar didesnis, vietinės rinkliavos dydis už antrosios šio įrenginio pusės reklamos plotą mažinamas 50 procentų.
Rinkliava netaikoma:
1. reklaminės veiklos subjektams, kurie išorinę reklamą arba iškabą eksponuoja ant reklaminio įrenginio, įrengto ant nuosavybės teise priklausančio pastato ar objekto, kai reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte esančios įmonės vykdoma veikla, su pastato ar objekto savininko vykdoma veikla ar tos nuosavybės nuoma, pardavimu arba kitu teisiniu veiksmu;
2. biudžetinėms, pelno nesiekiančioms įstaigoms, visuomenės organizacijoms, savivaldybės įmonėms;
3. socialinei reklamai;
4. pažymėti visuomenės poreikiams dovanotą (-us) objektą (-us) dovanojančios įmonės logotipu (-ais).
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
2.9 EUR Darbo dienos 20 Galima ir greičiau, jeigu tuo nepažeidžiami kitų asmenų, įstaigos ir specialistų interesai Kai reklama tvirtinama ant privataus pastato sienų, statinių arba įrengiama privačioje žemėje – už kiekvieną reklamos ploto kv. m – 2,90 Eur. per metus.
Jeigu reklaminio įrenginio, kai įrengiama ne iškaba, vienos plokštumos išorinės reklamos plotas yra 18 kv. m ar didesnis, vietinės rinkliavos dydis už antrosios šio įrenginio pusės reklamos plotą mažinamas 50 procentų. Rinkliava netaikoma: 1. reklaminės veiklos subjektams, kurie išorinę reklamą arba iškabą eksponuoja ant reklaminio įrenginio, įrengto ant nuosavybės teise priklausančio pastato ar objekto, kai reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte esančios įmonės vykdoma veikla, su pastato ar objekto savininko vykdoma veikla ar tos nuosavybės nuoma, pardavimu arba kitu teisiniu veiksmu; 2. biudžetinėms, pelno nesiekiančioms įstaigoms, visuomenės organizacijoms, savivaldybės įmonėms; 3. socialinei reklamai; 4. pažymėti visuomenės poreikiams dovanotą (-us) objektą (-us) dovanojančios įmonės logotipu (-ais).
28.96 EUR Darbo dienos 20 Galima ir greičiau, jeigu tuo nepažeidžiami kitų asmenų, įstaigos ir specialistų interesai Kai reklama tvirtinama ant Savivaldybei priklausančio (-ių) pastato (-ų) sienų, statinių arba įrengiama valstybinėje žemėje arba reklamuojama ant priekabų – už kiekvieną reklamos ploto kv. m – 28,96 Eur. per metus. Jeigu reklaminio įrenginio, kai įrengiama ne iškaba, vienos plokštumos išorinės reklamos plotas yra 18 kv. m ar didesnis, vietinės rinkliavos dydis už antrosios šio įrenginio pusės reklamos plotą mažinamas 50 procentų. Rinkliava netaikoma: 1. reklaminės veiklos subjektams, kurie išorinę reklamą arba iškabą eksponuoja ant reklaminio įrenginio, įrengto ant nuosavybės teise priklausančio pastato ar objekto, kai reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte esančios įmonės vykdoma veikla, su pastato ar objekto savininko vykdoma veikla ar tos nuosavybės nuoma, pardavimu arba kitu teisiniu veiksmu; 2. biudžetinėms, pelno nesiekiančioms įstaigoms, visuomenės organizacijoms, savivaldybės įmonėms; 3. socialinei reklamai; 4. pažymėti visuomenės poreikiams dovanotą (-us) objektą (-us) dovanojančios įmonės logotipu (-ais).
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas  Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0058572509B3
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas  Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.303FC0152D04/fIZduWTrQn
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
Pavadinimas Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.227E5D9EC4AC/XaeouhKVEx
Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“   Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2d704e048e711e6b5d09300a16a686c
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6EA726F4C3
Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės  Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės
Pavadinimas Mažeikių rajono vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai, patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-10
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/9e284b008a7e11e3adad91663975b89f
Mažeikių rajono vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai, patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-10  Mažeikių rajono vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai, patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-10
Pavadinimas Leidimų įrengti išorinę reklamą Mažeikių rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-377
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b1cdac0995b11e3bdd0a9c9ad8ce1bf
Leidimų įrengti išorinę reklamą Mažeikių rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-377  Leidimų įrengti išorinę reklamą Mažeikių rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-377
Pavadinimas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-360 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-10 patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų 6 dalies pakeitimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e1471c800e0811e6bae4eb98746971fa
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-360 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-10 patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų 6 dalies pakeitimo“ Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-360 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-10 patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų 6 dalies pakeitimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Leidimas, reklama
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
reklamai-veiksmu-seka.docx reklamai-veiksmu-seka.docx
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (X seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.
PAS3098
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-06-07
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems