Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas
Atvejai:
A. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
B. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas
C. Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
D. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas.
Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550) (toliau – Techniniai reikalavimai), ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas, Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 22.4–22.7 punktuose nustatytais pagrindais.
Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos.
- Kiekvienam lengvajam automobiliui gali būti išduotas tik vienas leidimas.
- Leidimas neišduodamas vežėjui, jeigu jis neatitinka Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 7 punkte nustatytų reikalavimų, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai, pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų arba pateikti klaidingi duomenys ir jei vežėjas neįvykdo savivaldybės vykdomosios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus.
- Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą jį išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai ir pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgusi į pasikeitusius duomenis, privalo išduoti naują (patikslintą) leidimą.
- Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas dublikatas.
- Už leidimo išdavimą ir dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava.
Leidimų galiojimas sustabdomas vadovaujantis Leidimų vežti keleivius automobiliais taksi išdavimo taisyklėmis, kai vežėjas pažeidžia Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių reikalavimus arba taksi, kuris įrašytas leidime, neatitinka Techninių reikalavimų, išskyrus atvejus, kai nustatytus trūkumus vairuotojas pašalina nedelsdamas vietoje.
Leidimo galiojimas sustabdomas ne trumpesniam kaip 30 darbo dienų terminui nustatytiems trūkumams pašalinti.
Vežėjas, pašalinęs nustatytus trūkumus, gali kreiptis į leidimą sustabdžiusią savivaldybės vykdomąją instituciją su prašymu panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą anksčiau nustatyto termino, išskyrus Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklėse numatytus atvejus.
Sustabdžius leidimo galiojimą, vežėjas privalo leidimą grąžinti jį išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai. Leidimo galiojimo sustabdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo leidimo grąžinimo dienos.
Leidimo galiojimo sustabdymo terminui pasibaigus ir vežėjui pašalinus nustatytus trūkumus, leidimas grąžinamas vežėjui.
Leidimo galiojimas panaikinamas, kai:
vežėjas pateikia prašymą panaikinti leidimą:
1. vežėjas perleidžia (parduoda, išnuomoja, grąžina nuomotojui) kitam asmeniui lengvąjį automobilį, kuris įrašytas leidime;
2. per nustatytą terminą nepanaikinamos priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas;
3. paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti klaidingi duomenys;
4. taksi paslaugos buvo teikiamos neįrengus taksometro, taip pat kai jis buvo neįjungtas, neįregistruotas, techniškai netvarkingas, metrologiškai nepatikrintas, neatitiko teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
5. buvo klastojami taksometro duomenys;
6. antrą kartą per vienerius metus padaromas pažeidimas, numatytas Leidimų vežti keleivius automobiliais taksi išdavimo taisyklėse.
Panaikinus leidimo galiojimą vežėjas jį privalo grąžinti savivaldybės vykdomajai institucijai per 3 darbo dienas.
Vežėjai turi teisę savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimus skųsti teisės aktais nustatyta tvarka.
neįvykdo savivaldybės vykdomosios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus.

Leidimas negali būti perduotas kitam vežėjui.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, per e. pristatymas informacinę sistemą arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą, arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Turint automobilį; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi;

Raštas apie leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi neišdavimą.

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikatas;

Raštas apie leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato neišdavimą.
Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikatas;

Raštas apie leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato neišdavimą.
Panaikintas leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimas;

Raštas apie atsisakymą panaikinti leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimą.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Jeigu vežėjas prašo išduoti leidimą, prie prašymo pridedama (pažymėti „X“):
□ Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo)
□ Individualios veiklos registravimo pažymos kopija (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo)
□ Gyvenamosios vietos deklaracijos pažymos kopija (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo)
□Kelių transporto priemonės registracijos liudijimas
□Kelių transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaitos)
□Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas
□Jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, dokumentas, patvirtinantis, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo sutartis ir pan.)
Jeigu vežėjas prašo patikslinti leidimą, prie prašymo pridedama (pažymėti „X“):
□Dokumentai, patvirtinantys vežėjo duomenų (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas) pasikeitimą,
□Leidimo originalas.
Jeigu vežėjas prašo išduoti leidimo dublikatą, kai leidimas nepataisomai sugadintas, prie prašymo pridedamas (pažymėti „X“):
□ leidimo originalas.
Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos vežėjo, pateikiant dokumentų kopijas turėti jų originalus.
Mokėjimo pavedimo su banko žyma arba kvito, kad sumokėta nustatyto dydžio rinkliava, kopija (pateikiama priėmus sprendimą išduoti leidimą).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52761
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52761
Banko pavadinimas: AB DNB bankas
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52761
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52761
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52761
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52761
Banko pavadinimas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52761
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52761
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Renata Imbrasienė
Pareigos: Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044398248
Mobilusis telefonas: +37065562300
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: renata.imbrasiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Stasė Gineitienė
Pareigos: Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044398248
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: stase.gineitiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba naudojant e. pristatymas informacinę sistemą.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 45 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 45 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.65AD818F5F9C
 Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas  Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
Pavadinimas Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C11FD85E0488
Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768 Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768
Pavadinimas Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1A0A17DE8F3F
Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80  Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80
Pavadinimas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E3A145C8DD49
Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458  Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458
Pastabos
Būtina patikrinti besikreipiančios įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje.
Raktažodžiai
Taksi, leidimas, vežti, keleivių, keleivius
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
veiksmu-seka-taksi.docx veiksmu-seka-taksi.docx
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba naudojant e. pristatymas informacinę sistemą.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.
PAS3096
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-21
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems