Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Raseinių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Adresas
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042879600
Fakso nr.
+37042851604
Darbo laikas
I 8.00-17.30 val., II-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Paslaugos aprašas
Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas

Šiame aprašyme aprašyti visi paslaugos atvejai: taksi leidimo išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas. Taip pat deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas.

 

A atvejis. Išdavimas.

Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą), arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau, negu numatyta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, sėdimųjų vietų, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B‑290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“, ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768, 22.4-22.7 papunkčiuose nustatytais pagrindais.

Tokiu atveju, kai dėl leidimo išdavimo kreipiasi vežėjas, turintis transporto priemonę, kuri nėra įregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre kaip lengvasis automobilis taksi, savivaldybės vykdomoji institucija išduoda pažymą apie ketinimą išduoti leidimą (toliau – pažyma), kurioje nurodoma, kad jeigu vežėjas įregistruos transporto priemonę kaip lengvąjį automobilį taksi, atliks šios transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą ir apdraus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, savivaldybė išduos leidimą. Pažyma galioja 10 darbo dienų.

 

B atvejis. Dublikato išdavimas.

Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas dublikatas. Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas yra prarandamas arba nepataisomai sugadinamas.

C atvejis. Patikslinimas.

Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą jį išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai ir pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgusi į pasikeitusius duomenis, privalo išduoti naują (patikslintą) leidimą.

 D atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Leidimo galiojimas sustabdomas, kai vežėjas pažeidžia Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių reikalavimus arba taksi, kuris įrašytas leidime, neatitinka Techninių reikalavimų, išskyrus atvejus, kai nustatytus trūkumus vairuotojas pašalina nedelsdamas vietoje.

Leidimo galiojimas sustabdomas ne trumpesniam kaip 30 darbo dienų terminui nustatytiems trūkumams pašalinti.

Priėmusi sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą, savivaldybės vykdomoji institucija per 3 darbo dienas informuoja vežėją apie leidimo galiojimo sustabdymą ir nurodo sustabdymo priežastis ir terminą. Leidimo galiojimo sustabdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo apie leidimo galiojimo sustabdymą pateikimo dienos.

Vežėjas, pašalinęs nustatytus trūkumus, gali kreiptis į leidimo galiojimą sustabdžiusią savivaldybės vykdomąją instituciją ir pateikti prašymą panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą anksčiau nustatyto termino ir kitus dokumentus, išskyrus atvejus, kai leidimo galiojimas buvo sustabdytas Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių 19 punkte numatytais atvejais.

Vežėjui pašalinus nustatytus trūkumus, išskyrus atvejus, kai buvo nustatyti taisyklių 19 punkte nurodyti pažeidimai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumų pašalinimą savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ir vežėjas per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumų pašalinimą savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos informuojamas apie leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą.

 

E atvejis. Panaikinimas.

Leidimo galiojimas panaikinamas, kai:

1. vežėjas pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimą;

2. vežėjas perleidžia (parduoda, išnuomoja, grąžina nuomotojui) kitam asmeniui lengvąjį automobilį, kuris įrašytas leidime;

3. per nustatytą terminą nepanaikinamos priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas;

4. paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti neteisingi duomenys;

5. buvo klastojami taksometro duomenys;

6. antrą kartą per vienerius metus padaromas pažeidimas, numatytas Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių 19 punkte.

Panaikinus leidimo galiojimą vežėjas jį privalo grąžinti savivaldybės vykdomajai institucijai per 3 darbo dienas tiesiogiai arba įprastu paštu.

 

Vežėjai keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas gali teikti tik turėdami teisėtai valdomus lengvuosius automobilius, atitinkančius bendruosius motorinių transporto priemonių reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, ir Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka pateikę deklaraciją apie ketinimą vykdyti veiklą savivaldybės institucijai pagal vežėjo įmonės buveinės registracijos vietą arba gyvenamąją vietą, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo.

Paslauga teikiama vežėjams:

- juridiniams asmenims, kurių buveinės registracijos vieta yra Raseinių rajono savivaldybėje;

- fiziniams asmens, kurių gyvenamoji vieta yra Raseinių rajono savivaldybėje.

 

Vežėjui leidimas teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas laikomas išduotu kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą vykdyti šią veiklą pateikimo savivaldybės institucijai arba nuo deklaracijoje apie ketinimą vykdyti veiklą nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo savivaldybės institucijai diena.

Vežėjas turi teisę pavesti keleivių vežimo organizatoriui pateikti deklaraciją savivaldybės institucijai vežėjo vardu. Tokiu atveju savivaldybės institucijai kartu su deklaracija privalo būti pateikta ir pavedimo sutartis. 


Vežėjas, siekiantis gauti leidimą, prašymą ir dokumentus, kurių reikia leidimui, leidimo dublikatui, patikslintam leidimui gauti, leidimui panaikinti arba leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti, savivaldybės vykdomajai institucijai gali pateikti, taip pat savivaldybės institucijos priimtus sprendimus, informaciją ir dokumentus gali gauti tiesiogiai (informacija ir (ar) dokumentai pateikiami asmeniškai) ir per atstumą (kai dokumentai siunčiami registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis), taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

 

Vežėjas prašymą išduoti leidimą, patikslinti leidimą, išduoti dublikatą ar pažymą, panaikinti leidimo galiojimą ir teiktinus dokumentus gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai kreipdamasis į savivaldybę arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas; Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas > Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi; Turint automobilį; Pradedant verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Atvejai:

A. Išduotas leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.

B. Išduotas leidimo dublikatas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.

C. Patikslintas leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.

D. Panaikintas galiojimo sustabdymas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.

E. Panaikintas galiojimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.

 

Vežėjui leidimas teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas laikomas išduotu kitą dieną nuo deklaracijos pateikimo savivaldybės institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
A atvejis. Išdavimas.
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo).
3. Individualios veiklos registravimo pažyma arba jos kopija (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo).
4. Kelių transporto priemonės, kuri bus naudojama keleivių vežimo taksi paslaugoms teikti, registracijos liudijimas (grąžinamas pasilikus kopiją).
5. Techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) (grąžinama pasilikus kopiją).
6. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (grąžinamas pasilikus kopiją).
7. Jeigu vežėjas nėra nurodytas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre kaip transporto priemonės savininkas ar valdytojas, nors transporto priemonė registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartis arba kitas dokumentas, įrodantis, kad transporto priemonė valdoma nuosavybės teise, ir, jeigu vežėjas nėra transporto priemonės savininkas, panaudos, nuomos sutartis arba kitas dokumentas, įrodantis, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (grąžinama pasilikus kopiją).
8. Jeigu transporto priemonė neregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartis arba kitas dokumentas, įrodantis, kad transporto priemonė valdoma nuosavybės teise, ir, jeigu vežėjas nėra transporto priemonės savininkas, panaudos, nuomos sutartis ar kitas dokumentas, įrodantis, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (grąžinama pasilikus kopiją).
9. Pažyma apie taksometro įregistravimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos.
10. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi tarifai.
11. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą).

Dokumentų arba kopijų, nurodytų 2–6 punktuose, pateikti nereikia, jeigu prašymas gauti leidimą teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis.


B atvejis. Dublikato išdavimas.
1. Prašymas.
2. Kelių transporto priemonės, kuri bus naudojama teikti keleivių vežimo taksi paslaugas, registracijos liudijimas.
3. Skelbimo apie prarastą leidimą spaudoje kopija, patvirtinta antspaudu ir vadovo parašu.
4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti dublikatą).

C atvejis. Patikslinimas.
1. Prašymas.
2. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi originalas.
3. Dokumentai, įrodantys duomenų pasikeitimą:
3.1. Jei juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
3.2. teisės aktų nustatyta tvarka juridiniam asmeniui suteikiamas naujas įmonės kodas;
3.3. pasikeičia fizinio asmens, kuriam išduotas leidimas, duomenys (vardas, pavardė ar adresas).
4. Kelių transporto priemonės, kuri bus naudojama teikti keleivių vežimo taksi paslaugas, registracijos liudijimas.
5. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą patikslinti leidimą).

D atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas.
1. Prašymas.

E atvejis. Panaikinimas.
1. Prašymas.
2. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi originalas.


Keleivių vežimui už atlygį vežėjai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Nustatytos formos deklaraciją apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą.
2. Pavedimo sutartį, jei vežėjas pavedė keleivių vežimo organizatoriui pateikti deklaraciją vežėjo vardu.

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki deklaracijos pateikimo momento.


PASTABA. Teikiant prašymą el. būdu reikia pateikti reikalaujamų dokumentų skaitmenines kopijas (skenuotą, fotografuotą, pan.).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52772
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jurgita Medveckienė
Pareigos: Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 37042855910
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurgita.medveckiene@raseiniai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Jei paslauga teikiama neelektroniniu būdu.
Paslaugos teikimo žingsniai visais atvejais:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas telefonu arba atvykęs į savivaldybės administraciją.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Atvejai:
A. Išdavimas
B. Dublikato išdavimas
C. Patikslinimas
D. Galiojimo sustabdymo panaikinimas
E. Panaikinimas

Deklaracija apie ketinimą vykdyti keleivių vežimą už atlygį lengvaisiais automobiliais.
45 EUR Valiuta: EUR Trukmė: 20 Darbo dienos Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai visais atvejais išskyrus pažymos apie ketinimą išduoti leidimą:
1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas telefonu, atvykęs į savivaldybės administraciją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
45 EUR Valiuta: EUR Trukmė: 20 Darbo dienos Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80 ,,Dėl keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1A0A17DE8F3F/euHhXcusCr
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80 ,,Dėl keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80 ,,Dėl keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C11FD85E0488/SIvKPanecN
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/eJlUgjbMYg
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Pavadinimas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr.(1.1)TS-178 ,,Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių įgyvendinimo“.
Nuoroda http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=8694
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr.(1.1)TS-178 ,,Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių įgyvendinimo“. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr.(1.1)TS-178 ,,Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių įgyvendinimo“.
Pavadinimas Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. (5.3)A1-350 „Dėl saugiųjų dokumentų blankų apskaitos, saugojimo ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=13438
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. (5.3)A1-350 „Dėl saugiųjų dokumentų blankų apskaitos, saugojimo ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. (5.3)A1-350 „Dėl saugiųjų dokumentų blankų apskaitos, saugojimo ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.65AD818F5F9C/KyHhHTssRx
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
taksi, leidimas, keleivių vežimas už atlygį
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Jei paslauga teikiama neelektroniniu būdu.
Paslaugos teikimo žingsniai visais atvejais:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas telefonu arba atvykęs į savivaldybės administraciją.
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems