Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 21 12000
Fakso nr.
+370 5 21 12222
Darbo laikas
I-IV - 8.00-17.00 val.; V - 8.00-15.45 val.; pietų pertrauka - 12.00-12.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 valanda trumpiau.
Paslaugos aprašas
Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas
Paslauga teikiama interesantams, norintiems Vilniaus mieste įrengti išorinę vaizdinę reklamą. Įrengiant išorinę vaizdinę reklamą norimu adresu, kuriuo yra užregistruoti du ar daugiau statinių/pastatų, projekte būtina aiškiai nurodyti statinio/pastato, ant kurio norima įrengti išorinę vaizdinę reklamą, unikalų numerį. Prašymas bei du projekto egzemplioriai pateikiami Interesantų aptarnavimo skyriui. Dokumentai patikrinami Reklamos poskyryje ir teikiami svarstymui Išorinės reklamos komisijai. Leidimas ir patvirtintas projektas grąžinamas Interesantų aptarnavimo skyriui, kur interesantas atsiima Leidimą ir 1 projekto egzempliorių.
Išorinę reklamą saugomose teritorijose leidžiama įrengti tik raštiškai suderinus jos įrengimą su saugomų teritorijų direkcija arba regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.
Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.
Trūkstamus, papildomus dokumentus galite pateikti čia.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje; Leidimas įrengti išorinę reklamą; Paslaugos, susijusios su smulkaus ir vidutinio verslo skatinimu ir plėtra
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Reklama > Leidimas įrengti išorinę reklamą; Pradedant verslą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduodamas leidimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
1. Paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą, kurioje nurodoma: pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi); išorinės reklamos plotas, išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta, reklamos skleidimo laikotarpis; informacija apie Savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas; dokumento, patvirtinančio Savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise; data ir numeris; kokiu būdu (tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą ir kokiu būdu (raštu arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus.
2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.
3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas.
4. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas). Projektą sudaro:
4.1. aiškinamasis raštas;
4.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, jei reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
4.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar objekto projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
4.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas (įskaitant vaizdo nuotraukas ir fotomontažus);
4.5. reklaminio įrenginio projektas, laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;
5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą.
6. Prie paraiškos pridedami dokumentai ir projektas (dviem egzemplioriais), išskyrus atvejus, kai paslauga užsakoma elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53513
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
„Swedbank“, AB LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rūta Jakimavičienė
Pareigos: Vyr. specialistė
Telefonas: 219 7947
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ruta.jakimaviciene@vilnius.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Užpildoma forma
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Užpildoma forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Žr. schemą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin. 2000, Nr. 64-1937; 2013 Nr. 57-2854).
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450180
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin. 2000, Nr. 64-1937; 2013 Nr. 57-2854). Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin. 2000, Nr. 64-1937; 2013 Nr. 57-2854).
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390714&p_query=&p_tr2=
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin. 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454053
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin. 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597). Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin. 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).
Pavadinimas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453595
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571). Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, 1995-01-31 Nr. I-779.
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=170492&p_query=&p_tr2=
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, 1995-01-31 Nr. I-779. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, 1995-01-31 Nr. I-779.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454357&p_query=&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
Pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003-02-05 sprendimas Nr. 01A-41-786 „Dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo“.
Nuoroda http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=21037904
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003-02-05 sprendimas Nr. 01A-41-786 „Dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo“. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003-02-05 sprendimas Nr. 01A-41-786 „Dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo“.
Pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013-08-22 įsakymas Nr. 30-1859 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Nuoroda http://www.vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30228347
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013-08-22 įsakymas Nr. 30-1859 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013-08-22 įsakymas Nr. 30-1859 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimas Nr. 1-1713 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“.
Nuoroda http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30187796
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimas Nr. 1-1713 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimas Nr. 1-1713 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“.
Pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-12 įsakymas Nr. 30-52 „Dėl išorinės reklamos komisijos sudarymo“
Nuoroda http://www.vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30207024
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-12 įsakymas Nr. 30-52 „Dėl išorinės reklamos komisijos sudarymo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-12 įsakymas Nr. 30-52 „Dėl išorinės reklamos komisijos sudarymo“
Pavadinimas Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 (Žin., 1998, Nr. 24-628; 2003, Nr. 30-1266).
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=207632
Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 (Žin., 1998, Nr. 24-628; 2003, Nr. 30-1266). Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 (Žin., 1998, Nr. 24-628; 2003, Nr. 30-1266).
Pavadinimas Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais vadovaujantis Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-671 (Žin., 2005, Nr. 130-4700).
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=265028
Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais vadovaujantis Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-671 (Žin., 2005, Nr. 130-4700). Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais vadovaujantis Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-671 (Žin., 2005, Nr. 130-4700).
Pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-04 įsakymas Nr. 30-1919 „Dėl įgaliojimo priimti sprendimus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą“.
Nuoroda http://www.vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30228812
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-04 įsakymas Nr. 30-1919 „Dėl įgaliojimo priimti sprendimus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą“. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-04 įsakymas Nr. 30-1919 „Dėl įgaliojimo priimti sprendimus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą“.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
reklama, reklamuoti
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS3098
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-10-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems