Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pavadinimas
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Adresas
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ukmergės g. 222, LT-07157
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052336246
Fakso nr.
+37052336225
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, II ir III asmenys aptarnaujami iki 18.00 val.

Lošimus turi teisę organizuoti bendrovės, gavusios licenciją organizuoti atitinkamos rūšies lošimus, taip pat leidimą atidaryti automatų, bingo saloną, lošimo namus (kazino), totalizatoriaus arba lažybų punktą ir kai Priežiūros tarnyba patvirtina lošimų organizavimo reglamentą.

Gali būti išduodamos licencijos organizuoti šiuos lošimus:

1) stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais;

2) lošimus B kategorijos automatais;

3) bingą;

4) totalizatorių;

5) lažybas.

Prašymas išduoti arba patikslinti licenciją organizuoti atitinkamos rūšies lošimus gali būti pateikiamas: atvykus į Priežiūros tarnybą, elektroniniu paštu adresu info@lpt.lt, elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, elektroninėmis priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus portale www.epaslaugos.lt. Prašymai pateikiami valstybine kalba arba turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo dėl licencijos išdavimo arba patikslinimo nuorašas asmeniui įteikiamas atvykus į Priežiūros tarnybą arba išsiunčiamas prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu arba pateikiamas elektroninėmis priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus portale www.epaslaugos.lt (jei buvo užsakyta elektroninė paslauga).

Vienai bendrovei gali būti išduotos visų rūšių licencijos. Licencija organizuoti lošimus išduodama neterminuotam laikui. Licencija organizuoti lošimus negali būti parduota arba kitu būdu perleista kitoms bendrovėms.

Licencija panaikinama, jeigu:

1) bendrovė, kurios licencijos galiojimas sustabdytas, per Priežiūros tarnybos nustatytą terminą nenutraukia nurodytų pažeidimų;

2) licenciją organizuoti lošimus turinti bendrovė pateikia prašymą panaikinti licenciją;

3) bendrovė pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu;

4) bendrovei iškeliama bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka;

5) paaiškėja, kad licencija organizuoti lošimus gauta prašyme išduoti licenciją ir (ar) su juo teikiamuose dokumentuose nurodžius klaidingus ar tikrovės neatitinkančius duomenis;

6) bendrovės akcininkai negali įrodyti lėšų, naudotų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmės (lėšų gavimo šaltinio) arba šių lėšų kilmė (lėšų gavimo šaltinis) galimai yra neteisėta (neteisėtas);

7) per vienus metus nuo licencijos organizuoti lošimus išdavimo dienos nepradėta vykdyti licencijoje nurodyta veikla.

Pasikeitus bendrovės pavadinimui, kodui, buveinės adresui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos bendrovė privalo pranešti Priežiūros tarnybai apie pasikeitusius duomenis ir pateikti prašymą patikslinti licenciją organizuoti lošimus.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita > Licencija organizuoti azartinius lošimus
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota arba patikslinta licencija organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais, lošimus B kategorijos automatais, bingą, totalizatorių, lažybas.

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Bendrovė, norinti gauti licenciją organizuoti azartinius lošimus, pateikia:
1. Priežiūros tarnybos nustatytos formos prašymą;
2. Dokumentus, kuriais patvirtinamas Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 13 straipsnyje nurodytas įstatinio kapitalo suformavimas pinigais, apmokėjimas ir disponavimas juo;
3. Duomenis apie bendrovės akcininką kontroliuojantį (kontroliuojančius) asmenį (asmenis);
4. Duomenis apie bendrovės akcininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, vadovo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) ir kitus asmenis, galinčius tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
5. Informaciją apie Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų dalyvavimą kitų įmonių valdyme;
6. Dokumentus ir informaciją apie bendrovės akcininkų lėšų, naudotų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (pinigų gavimo šaltinius);
7. Rašytinį patvirtinimą, kad bendrovė atitinka Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 4 ir 14 dalyse ir 14 straipsnyje nustatytus reikalavimus;
8. Paskutinių ir einamųjų metų finansinių ataskaitų rinkinius kartu su auditoriaus išvadomis (jeigu lošimų veikla numato verstis veikianti bendrovė ir Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka šios informacijos nėra pateikusi Juridinių asmenų registro tvarkytojui) ar bendrovės balansą (jeigu lošimų veikla ketina verstis įsteigta nauja ir veiklos nevykdžiusi bendrovė);
9. Dokumentą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

Bendrovė, norinti patikslinti licenciją, pateikia:
1. Prašymą;
2. Dokumentus, patvirtinančius rekvizitų (pavadinimo, kodo, buveinės adreso) pasikeitimą;
3. Dokumentą, patvirtinantį, kad už licencijos patikslinimą sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5779
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
„Swedbank“, AB LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Priežiūros tarnybos Licencijų ir leidimų skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052336246
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@lpt.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Bendrovė, norinti gauti licenciją organizuoti azartinius lošimus, Priežiūros tarnybai pateikia Priežiūros tarnybos nustatytos formos prašymą išduoti licenciją. Bendrovė, norinti patikslinti licenciją organizuoti azartinius lošimus, Priežiūros tarnybai pateikia prašymą patikslinti licenciją. Prašyme patikslinti licenciją organizuoti azartinius lošimus nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prašomos patikslinti licencijos rūšis, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, parašas, prašymo padavimo data, pridedamų dokumentų sąrašas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Pareiškėjas prašymą gali pateikti prisijungęs prie www.epaslaugos.lt bei pasirinkęs teikti prašymą. 2. Pareiškėjas inicijuoja prašymo pildymą. Pildymo formos laukai yra pateikiami priklausomai nuo pasirinktos paslaugos bei kas teikia prašymą. Dalis prašymo pildymo laukų yra užpildomi automatiškai. Automatiškai užpildytos informacijos pareiškėjas negali keisti. Laukus neužpildytus automatiškai pareiškėjas užpildo rankiniu būdu. 3. Iš prašyme užpildytos informacijos (užpildytos tiek automatiškai, tiek rankiniu būdu) yra suformuojamas prašymo dokumentas. 4. Priežiūros institucijos specialistas gali peržiūrėti pareiškėjo pateiktą prašymą. Su prašymu institucijos specialistui yra pateikiama su prašymu susijusi informacija pvz.: iš Juridinių asmenų registro gauta juridinio asmens teisinė forma. 5. Priežiūros institucijos specialistas peržiūrėjęs pateikto prašymo bei su prašymu susijusią informaciją priima prašymo teikimo sprendimą: informuoti apie teigiamą sprendimą; informuoti apie neigiamą sprendimą; informuoti apie reikalingą patikslinimą. 6. Priežiūros institucijos specialistui pasirinkus informuoti pareiškėją apie reikalingą patikslinimą pažymi kurie duomenys turi būti tikslinami. Institucijos specialistas negali koreguoti pareiškėjo prašyme įvestos informacijos. Prašymas turi būti patikslintas per nustatytą prašymo tikslinimo terminą. 7. Pareiškėjui yra atsiunčiama prašymo tikslinimo užduotis, jei institucijos specialistas priėmė sprendimą, kad prašymas turi būti tikslinamas. Pareiškėjas gali tikslinti tik tuos prašymo duomenis kurie yra prašomi patikslinti. 8. Institucijos specialistui pasirinkus informuoti pareiškėją apie teigiamą arba neigiamą sprendimą nurodo teigiamo arba neigiamo sprendimo informaciją.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5509883EBB4/CxZdwzARMS
Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas <br/> Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas

Pavadinimas Azartinių lošimų licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 740 ,,Dėl azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC8D166228EC/TAIS_418429
Azartinių lošimų licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 740 ,,Dėl azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ <br/> Azartinių lošimų licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 740 ,,Dėl azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Pavadinimas Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijos, patvirtintos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DI-528 ,,Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8e5bdbe0925f11e397c8b55a09dd5905/tFfZhMxpjH
Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijos, patvirtintos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DI-528 ,,Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijos, patvirtintos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DI-528 ,,Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E22116F1B0E0/tGjUNnUKpq
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Bendrovė Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įsakymo nuorašo gavimo dienos turi teisę skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
Pastabos

Raktažodžiai
Azartiniai lošimai, licencija organizuoti lošimus, licencijos organizuoti lošimus išdavimas, licencijos organizuoti lošimus patikslinimas.
PAS1220
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2020-12-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems