Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Pasvalio rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37045154101
Fakso nr.
+37045154130
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas
Paslauga skirta norintiems gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

Šiame aprašyme aprašyti visi paslaugos atvejai: išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

A atvejis. Išdavimas. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams.

B atvejis. Papildymas (patikslinimas). Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:
a. įmonė pateikia prašymą išbraukti licencijoje įrašytas prekybos tabako gaminiais vietas ir (ar) sandėlius;
b. pasikeičia licencijoje nurodyti įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas);
c. pasikeičia licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos pavadinimas ar adresas;
d. pasikeičia licencijoje įrašyto sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas.

C atvejis. Licencijos dublikato išdavimas. Licencijos dublikatas išduodamas įmonei, praradusiai ar sugadinusiai popierinės formos licencijos originalą.

D atvejis. Galiojimo sustabdymas. Licencijos galiojimas sustabdomas jeigu įmonė nevykdo licencijoje nurodytos veiklos ir pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą.

E atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas įmonei pateikus prašymą ir dokumentus įrodančius, kad pažeidimai pašalinti (jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas licencijos turėtojui nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžiant įstatymus ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus).

F atvejis. Panaikinimas. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, kai įmonė nebevykdo licencijoje nurodytos veiklos, likviduojama, reorganizuojama ar baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo.

Pranešimą/prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS).

PASTABA.
Prekiauti tabako gaminiais draudžiama:
• farmacijos įmonėse, sveikatos priežiūros, švietimo įstaigose, kultūros įstaigose, interneto kavinėse;
• mažmeninės prekybos įmonėse, kuriose vaikams skirtų prekių dalis sudaro 50 ir daugiau procentų mažmeninės prekių apyvartos;
• naudojantis prekybos automatais.

PASTABA.
Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose šiuo adresu esančiose prekybos vietose. Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros licencijos.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Prekyba tabaku; Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Prekyba tabaku > Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduota licencija, papildyta (patikslinta) licencija, išduotas licencijos dublikatas, sustabdytas licencijos galiojimas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas, panaikinta licencija
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
A atvejis. Išdavimas:
1. Pranešimas;
2. Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (jeigu pranešimą pateikė kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo Savivaldybės administracijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime nurodytu būdu išsiunčia patvirtinimą, kad licencija išduota per Licencijų informacinę sistemą (LIS).


B atvejis. Papildymas (patikslinimas).
1. Prašymas;
2. Licencijos originalas, jeigu įmonei buvo išduota popierinės formos licencija (pateikiama Savivaldybės administracijai priėmus sprendimą papildyti (patikslinti) licenciją).


C atvejis. Licencijos dublikato išdavimas.
1. Prašymas;
2. Popierinės formos licencijos originalas (jeigu licencija buvo sugadinta).


D atvejis. Galiojimo sustabdymas.
1. Prašymas.


E atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas.
1. Prašymas;
2. Dokumentai, įrodantys pažeidimų pašalinimą.


F atvejis. Panaikinimas.
1. Prašymas;
2. Licencijos originalas, jeigu įmonei buvo išduota popierinės formos licencija.


PASTABA. Teikiant pranešimą/prašymą el. būdu reikia pateikti reikalaujamų dokumentų skaitmenines kopijas (skenuotą, fotografuotą, pan.). Įgaliojimas gali būti būti suteiktas ir per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Prašymas
Nuoroda į formą pas3085_prasymas_tabako_licencijos_sustabdymui.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas Prašymas pas3085_prasymas_tabako_licencijos_sustabdymui.doc pas3085_prasymas_tabako_licencijos_sustabdymui.doc
Prašymas
Pavadinimas Prašymas
Nuoroda į formą pas3085_prasymas_tabako_licencijos_galiojimo_sustabdymo_panaikinimui.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas Prašymas pas3085_prasymas_tabako_licencijos_galiojimo_sustabdymo_panaikinimui.doc pas3085_prasymas_tabako_licencijos_galiojimo_sustabdymo_panaikinimui.doc
Prašymas
Pavadinimas Pranešimas
Nuoroda į formą pas3085_pranesimas_apie_ketinima_verstis_tabako_gaminiais.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Pranešimas Pranešimas pas3085_pranesimas_apie_ketinima_verstis_tabako_gaminiais.doc pas3085_pranesimas_apie_ketinima_verstis_tabako_gaminiais.doc
Pranešimas
Pavadinimas Prašymas
Nuoroda į formą pas3085_prasymas_tabako_licencijos_dublikato_isdavimui.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas Prašymas pas3085_prasymas_tabako_licencijos_dublikato_isdavimui.doc pas3085_prasymas_tabako_licencijos_dublikato_isdavimui.doc
Prašymas
Pavadinimas Prašymas
Nuoroda į formą pas3085_prasymas_tabako_licencijos_panaikinimui.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas Prašymas pas3085_prasymas_tabako_licencijos_panaikinimui.doc pas3085_prasymas_tabako_licencijos_panaikinimui.doc
Prašymas
Pavadinimas Prašymas
Nuoroda į formą pas3085_prasymas_tabako_licencijos_papildymui-patikslinimui.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas Prašymas pas3085_prasymas_tabako_licencijos_papildymui-patikslinimui.doc pas3085_prasymas_tabako_licencijos_papildymui-patikslinimui.doc
Prašymas
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52467
Banko pavadinimas: Swedbank AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52467
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52467
Banko pavadinimas: Luminor bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52467
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52467
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52467
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52467
Banko pavadinimas: Luminor bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52467
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Eimantas Tuskėnas
Pareigos: Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37045154101
Mobilusis telefonas: +37065661382
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: e.tuskenas@pasvalys.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:

A atvejis. Išdavimas.
1. Paslaugos gavėjas pateikia pranešimą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja pranešimą ir priima sprendimą išduoti licenciją arba atmeta pranešimą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl pranešimo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas pranešime nurodytu būdu.

B atvejis. Papildymas (patikslinimas).
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

C atvejis. Licencijos dublikato išdavimas.
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

D atvejis. Galiojimo sustabdymas.
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

E atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas.
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

F atvejis. Panaikinimas.
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pranešimas, prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 5 Darbo dienos
Komentaras: C. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 3 Darbo dienos
Komentaras: E. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: A. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas A. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: F. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais panaikinimas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 5 Darbo dienos
Komentaras: B. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas) B. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas). Pastaba. Už licencijos patikslinimą, kai keičiasi įmonės rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, valstybės rinkliava neimama.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 5 Darbo dienos
Komentaras: B. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas) C. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: D. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos teikimo žingsniai:

A atvejis. Išdavimas.
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę pranešimo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja pranešimą ir priima sprendimą išduoti licenciją arba atmeta pranešimą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl pranešimo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas pranešime nurodytu būdu.

B atvejis. Papildymas (patikslinimas).
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

C atvejis. Licencijos dublikato išdavimas.
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

D atvejis. Galiojimo sustabdymas.
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

E atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas.
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

F atvejis. Panaikinimas.
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Nemokama  Darbo dienos 5 C. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas
Nemokama  Darbo dienos 20 F. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais panaikinimas
Nemokama  Darbo dienos 3 E. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas
Nemokama  Darbo dienos 20 D. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas
Nemokama  Darbo dienos 5 B. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas) C. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas
Nemokama  Darbo dienos 5 B. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas)
B. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas). Pastaba. Už licencijos patikslinimą, kai keičiasi įmonės rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, valstybės rinkliava neimama.
Nemokama  Darbo dienos 1 A. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas A. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E3A145C8DD49
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F8090E375DA0
Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.52CAEEFA80A0
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:

A atvejis. Išdavimas.
1. Paslaugos gavėjas pateikia pranešimą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja pranešimą ir priima sprendimą išduoti licenciją arba atmeta pranešimą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl pranešimo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas pranešime nurodytu būdu.

B atvejis. Papildymas (patikslinimas).
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

C atvejis. Licencijos dublikato išdavimas.
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

D atvejis. Galiojimo sustabdymas.
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

E atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas.
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

F atvejis. Panaikinimas.
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.
PAS3085
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-02-07
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems