Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Pasvalio rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37045154101
Faksas
+37045154130
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems skirti minimalios ar vidutinės priežiūros priemones vaikams.

Vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, Vaiko teisių apsaugos skyrius, seniūnija, prokuroras, vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta minimalios priežiūros priemonė) ir vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta vidutinės priežiūros priemonė) turi teisę kreiptis į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos Savivaldybės administracijos direktorių su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo.

Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę vaikui skiria Savivaldybės administracijos direktorius.

Vaiko minimalios priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, dienos socialinės priežiūros ir kitos paslaugos, neatskiriant vaiko nuo jo atstovų pagal įstatymą.

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.

Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui:
1. kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;
2. kuris padarė administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
3. kuris padarė administracinį teisės pažeidimą, tačiau jam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda;
4. kurio elgesys daro žalą ar kelia pavojų jam pačiam ar aplinkiniams, o vaiko atstovų pagal įstatymą, vietos bendruomenės pastangų nepakanka teigiamiems jo elgesio pokyčiams pasiekti;
5. kuris nuolat nesimoko pagal privalomojo švietimo programas (ar nelanko mokyklos).

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui:
1. kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;
2. kuris per vienerių metų laikotarpį 3 ir daugiau kartų padarė administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu jis nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
3. kuriam pritaikius minimalios priežiūros priemones nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemones – įpareigojimą lankytis pas specialistą, įpareigojimą lankyti vaikų dienos centrą, atvirą jaunimo centrą ar kitą socialinių paslaugų įstaigą, įpareigojimą tęsti mokymąsi kitoje mokykloje, įpareigojimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ar profesinio mokymo programas ir įpareigojimą dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, prevencijos, edukacinėse ir kitose programose – skiria vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos Savivaldybės administracijos direktorius pagal Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymą. Vaikui įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku, įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką, ir įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, jei vaikas sutinka, ir vaiko vidutinės priežiūros priemonė skiriama tik gavus Pasvalio rajono apylinkės teismo leidimą.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Raštas dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą)“ arba „Dėl pareiškėjo prašymo (atmetimo)“; raštas, pranešantis, kad Vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku:
1. Prašymą.
2. Jei kreipiasi fizinis asmuo:
2.1. vaiko gimimo liudijimo kopiją;
2.2. išrašą iš vaiko sveikatos dokumentų;
2.3. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę – vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės.
3. Jei kreipiasi juridinis asmuo:
3.1. vaiko charakteristiką;
3.2. šeimos charakteristiką ir gyvenimo sąlygų aprašymą;
3.3. pažymą apie visas mokyklos taikytas ir išnaudotas švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybes;
3.4. pažymą apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir efektyvumą;
3.5. teritorinio policijos komisariato pažymą apie vaiko padarytas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių veikas ir administracinius teisės pažeidimus;
3.6. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę – vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos.
4. Jei kreipiasi dėl vaiko vidutinės priežiūros skyrimo:
4.1. vaiko asmens dokumento kopiją su nuotrauka, kuri ne senesnė kaip 12 mėnesių;
4.2. bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopiją ir ištuokos liudijimą, jei santuoka nutraukta;
4.3. dokumentus, įrodančius vaikui ir šeimai teiktą pagalbą;
4.4. teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių kopijas;
4.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo ir vaiko globos vietos nustatymo.
5. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas paštu – jo kopiją).
6. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.).

Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
1. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
2. Jei kreipiasi fizinis asmuo:
2.1. vaiko gimimo liudijimo skaitmeninę kopiją;
2.2. išrašą iš vaiko sveikatos dokumentų;
2.3. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę – vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės.
3. Jei kreipiasi juridinis asmuo:
3.1. vaiko charakteristiką;
3.2. šeimos charakteristiką ir gyvenimo sąlygų aprašymą;
3.3. pažymą apie visas mokyklos taikytas ir išnaudotas švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybes;
3.4. pažymą apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir efektyvumą;
3.5. teritorinio policijos komisariato pažymą apie vaiko padarytas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių veikas ir administracinius teisės pažeidimus;
3.6. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę – vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos.
4. Jei kreipiasi dėl vaiko vidutinės priežiūros skyrimo:
4.1. vaiko asmens dokumento kopiją su nuotrauka, kuri ne senesnė kaip 12 mėnesių;
4.2. bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopiją ir ištuokos liudijimą, jei santuoka nutraukta;
4.3. dokumentus, įrodančius vaikui ir šeimai teiktą pagalbą;
4.4. teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių skaitmeninės kopijas;
4.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo ir vaiko globos vietos nustatymo.
5. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas paštu – jo skaitmeninė kopiją).
6. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rimantas Savickas
Pareigos: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37045154083
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: r.savickas@pasvalys.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.90D8CF4E3E9F
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. DV-537 "Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5d3aac6047b011e483c6e89f9dba57fd
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. DV-537 "Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo" Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. DV-537 "Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo"
Pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. DV-20 "Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/12633c50d89c11e68d79c2033f194657
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. DV-20 "Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. DV-20 "Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
PAS2958
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems