Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052124098
Fakso nr.
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimas
Mirusiojo kūno laissez-passer išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaujantis Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-940, kurios nustato 1973 m. spalio 26 d. Strasbūre priimto Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo, ir Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo tvarką, užtikrinant, kad mirusiojo kūnas turi būti vežamas kartu su išsiuntimo valstybės kompetentingos institucijos išduotu specialiu dokumentu (mirusiojo kūno laissez-passer).
Laissez-passer (toliau – Leidimas) išduodamas, įsitikinus, kad laikomasi visų išsiuntimo valstybėje galiojančių medicinos, sveikatos, administracinių ir teisinių reikalavimų, taikomų mirusiųjų kūnų pervežimui, taip pat prireikus laidojimui ir ekshumavimui, palaikai yra įdėti į karstą, atitinkantį nustatytus reikalavimus, karste yra tik Leidime nurodyto asmens palaikai ir su mirusiojo kūnu laidotini arba kremuotini asmeniniai daiktai. Karstas turi būti sandarus; jo vidus turi būti padengtas absorbuojančiąja medžiaga. Jei išsiuntimo valstybės kompetentinga institucija mano, kad tai būtina, į karstą turi būti dedamas slėgio karsto viduje ir išorėje lyginimo prietaisas. Tai gali būti išorinis medinis karstas, kurio sienelių storis yra ne mažiau kaip 20 mm, ir vidinis rūpestingai sulituotas cinkuotas arba pagamintas iš kokios nors kitos savaime suyrančios medžiagos karstas arba vien tik medinis karstas, kurio ne mažiau kaip 30 mm storio sienelės yra cinkuotos arba padengtos kokia nors kita savaime suyrančia medžiaga. Jei mirties priežastis – infekcinė liga, kūnas įvyniojamas į antiseptiniu tirpalu įmirkytą audeklą.
Leidimas surašomas patvirtintos formos dokumente lietuvių ir anglų kalbomis. Mirties priežastį būtina nurodyti lietuvių ir anglų kalbomis arba Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinės ligų klasifikacijos kodu. Jei mirties priežastis nenurodyta dėl profesinės paslapties, mirties priežastis nurodoma atskirame pažymėjime, kuris įdedamas į antspauduotą voką, vežamą kartu su mirusiojo kūnu ir pateikiamą paskirties valstybės kompetentingai institucijai. Antspauduotas vokas, ant kurio yra specialus atpažinimo ženklas, pritvirtinamas prie Leidimo. Leidime taip pat galima nurodyti, kad asmuo mirė natūralia mirtimi ir ne nuo užkrečiamosios ligos. Jei atvejis kitoks, turėtų būti nurodytos mirties aplinkybės arba užkrečiamosios ligos rūšis.
Leidimas išduodamas laidojančiam ar jo įgaliotas asmeniui tiesiogiai, paštu arba faksu pateikus paraišką, kurioje turi būti nurodytas mirusiojo vardas, pavardė, mirties data ir vieta, mirusiojo gimimo vieta ir data (jei žinoma), išsiuntimo vieta, paskirties vieta, transportavimo maršrutas, transporto rūšis, taip pat data ir bei vieta (nurodant adresą), kurioje bus plombuojamas karstas, pareiškėjo kontaktinė informacija (adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas); pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją; įgaliojimą atstovauti laidojančiam asmeniui Leidimo išdavimo procese arba jo kopiją (jei kreipiasi įgaliotas asmuo); medicininį mirties liudijimą ar mirties liudijimą arba jų kopijas tiekėjo karsto atitikties deklaraciją apie jo gamyboje panaudotas medžiagas, slėgio karsto viduje ir išorėje lyginimo prietaiso įrengimą (jei jis įrengtas), karsto sienelių storį ir kitus duomenis, reikalingus įvertinti karsto atitiktį Susitarimo 6 straipsnyje keliamiems reikalavimams; pažymą iš balzamavimą arba autopsiją atlikusios įstaigos ar įmonės (jei yra atliktas balzamavimas ar autopsija), patvirtinančią, kad žmogaus palaikuose nėra pašalinių daiktų ar medžiagų, išskyrus tas, kurios yra būtinos balzamavimo ar autopsijos tikslu. Visi dokumentai turi būti surašyti lietuvių arba anglų kalba. Jeigu jie surašyti kita kalba, kartu su jais turi būti pateiktas nustatyta tvarka patvirtintas jų vertimas į lietuvių arba anglų kalbą.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo dokumentų gavimo dienos įvertina, ar pateikti visi dokumentai, ar juose yra visa reikalinga informacija, ar jie atitinka keliamus reikalavimus, ar pateiktos dokumentų kopijos nekelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo. Nustačius, kad pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų ne vėliau kaip kitą darbo dieną pareiškėjas informuojamas ir siūloma pateikti trūkstamus dokumentus.
Sprendimas išduoti Leidimą yra priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo visų dokumentų gavimo. Leidimas neišduodamas, jeigu pateiktame medicininiame mirties liudijime nėra nurodyta mirties priežastis ir dėl to negalima užpildyti Leidimo skilties „mirties priežastis arba iš pateiktos tiekėjo karsto atitikties deklaracijos matyti, kad karstas neatitinka reikalavimų. Apie sprendimą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo.
Karstą uždarant dalyvauja bei jį plombuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro įgaliotas valstybės tarnautojas. Kai Leidimas yra išduodamas žmogaus palaikus išvežti į ne Europos Bendrijos šalį, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus arba jo įgalioto asmens raštu (taip pat faksu) apie tai informuojama teritorinė muitinė, kurios veiklos zonoje yra muitinės postas, per kurį numatoma išvežti mirusiojo kūną, nurodant, kur ir kada bus uždaromas bei plombuojamas karstas, kad muitinės pareigūnai galėtų dalyvauti karsto uždarymo bei plombavimo procese. Užplombavus karstą, Leidimas atiduodamas pareiškėjui.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas mirusiojo kūno laissez-passer ir karsto plombavimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Patvirtintos formos paraišką, kurioje turi būti nurodytas mirusiojo vardas, pavardė, mirties data ir vieta, mirusiojo gimimo vieta ir data (jei žinoma), išsiuntimo vieta, paskirties vieta, transportavimo maršrutas, transporto rūšis, taip pat data ir laikas (atsižvelgiant į Taisyklėse leidimo išdavimo procedūroms nustatytus terminus) bei vieta (nurodant adresą), kurioje bus plombuojamas karstas, pareiškėjo kontaktinė informacija (adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas);
2. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją;
3. įgaliojimą atstovauti laidojančiam asmeniui Leidimo išdavimo procese arba jo kopiją (jei kreipiasi įgaliotas asmuo);
4. medicininį mirties liudijimą ar mirties liudijimą arba jų kopijas;
5. tiekėjo karsto atitikties deklaraciją apie jo gamyboje panaudotas medžiagas, slėgio karsto viduje ir išorėje lyginimo prietaiso įrengimą (jei jis įrengtas), karsto sienelių storį ir kitus duomenis, reikalingus įvertinti karsto atitiktį Susitarimo 6 straipsnyje keliamiems reikalavimams;
6. pažymą iš balzamavimą arba autopsiją atlikusios įstaigos ar įmonės (jei yra atliktas balzamavimas ar autopsija), patvirtinančią, kad žmogaus palaikuose nėra pašalinių daiktų ar medžiagų, išskyrus tas, kurios yra būtinos balzamavimo ar autopsijos tikslu.
Visi dokumentai turi būti surašyti lietuvių arba anglų kalba. Jeigu jie surašyti kita kalba, kartu su jais turi būti pateiktas nustatyta tvarka patvirtintas jų vertimas į lietuvių arba anglų kalbą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Liubinaitė, Kauno departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37037331683
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037331680
El. paštas: asta.liubinaite@nvsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą neelektroniniu būdu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Leidimas išduodamas laidojančiam ar jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai, paštu arba faksu pateikus paraišką, kurioje turi būti nurodytas mirusiojo vardas, pavardė, mirties data ir vieta, mirusiojo gimimo vieta ir data (jei žinoma), išsiuntimo vieta, paskirties vieta, transportavimo maršrutas, transporto rūšis, taip pat data ir vieta (nurodant adresą), kurioje bus plombuojamas karstas, pareiškėjo kontaktinė informacija (adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas);
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą elektroniniu būdu (per elektroninius valdžios vartus).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782/vJLTfKAGYW
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C51D9C259EFE/TxjPXlAOmv
Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo ratifikavimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8643AA32B128
Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo ratifikavimo Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo ratifikavimo
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V-940 „Dėl Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo taisyklių, Mirusiojo kūno laissez-passer bei paraiškos gauti Mirusiojo kūno laissez-passer formų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19F4805336AA/dJfOGTikhm
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V-940 „Dėl Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo taisyklių, Mirusiojo kūno laissez-passer bei paraiškos gauti Mirusiojo kūno laissez-passer formų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V-940 „Dėl Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo taisyklių, Mirusiojo kūno laissez-passer bei paraiškos gauti Mirusiojo kūno laissez-passer formų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3063fb00638f11e58e1ab2c84776483b/ohrnrCiOXs
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo
Pavadinimas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“ Nr. VK-12
Nuoroda http://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/VK-12.pdf
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“ Nr. VK-12 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“ Nr. VK-12
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
mirusiojo kūno laissez-passer, leidimas vežti mirusiojo kūną.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS32032
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems