Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRM
Pavadinimas
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRM
Adresas
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052717177
Fakso nr.
+37052718921
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45. Pietų partrauka 12:00 - 12:45
Paslaugos aprašas
Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims

Nusikalstamų veikų žinybinio registro (toliau – registras) duomenų išrašai ar kiti dokumentai, apibendrinti, susisteminti, suvestiniai statistiniai registro duomenys (statistinė informacija), teikiami pagal pareiškėjo (fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens) rašytinį prašymą, kuris gali būti teikiamas tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, siunčiamas paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis. Parengtus registro duomenis asmuo ar jo atstovas gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente prie VRM, gauti elektroninėmis priemonėmis arba asmens pageidavimu – paštu, prašyme nurodytu adresu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Pateikti Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų išrašai ar kiti dokumentai, apibendrinti, susisteminti, suvestiniai statistiniai registro duomenys.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dėl registro duomenų išrašo ar kitų dokumentų:
fizinis asmuo, kreipdamasis tiesiogiai, pateikia rašytinį nustatytos formos prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu dėl registro duomenų išrašo ar kitų dokumentų kreipiasi pareiškėjo atstovas, kartu su prašymu papildomai pateikiami atstovo tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, papildomai pridedamos atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopijos, patvirtintos notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka;
juridinis asmuo, kreipdamasis tiesiogiai, paštu ar per pasiuntinį, pateikia nustatytos formos rašytinį prašymą. Jeigu dėl registro duomenų išrašo ar kitų dokumentų kreipiasi pareiškėjo atstovas, kartu su prašymu, papildomai pateikiami atstovo tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, papildomai pridedamos atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopijos, patvirtintos notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
Dėl registro apibendrintų, susistemintų, suvestinių statistinių duomenų (statistinės informacijos) fizinis ar juridinis asmuo, užpildęs nustatytos formos prašymą, jį gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Informatikos ir ryšių departamentą, paštu ar elektroniniu būdu, arba užpildyti ir pateikti elektroninę prašymo formą internete adresu http://stat.ird.lt/nvzr-portal-frontend/faces/homePage.tiles.:
fizinis asmuo prašyme nurodo: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, duomenis ryšiui palaikyti, kokius duomenis pageidauja gauti, duomenų naudojimo tikslą, pageidaujamą duomenų gavimo būdą ir pasirašo prašymą (tik popieriniam variantui);
juridinis asmuo prašyme nurodo: pavadinimą, kodą, buveinės adresą, duomenis ryšiui palaikyti, kokius duomenis pageidauja gauti, duomenų naudojimo tikslą, pageidaujamą duomenų gavimo būdą. Ne per interneto svetainę teikiamas juridinio asmens prašymas turi būti pasirašytas vadovo arba jo įgalioto asmens ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu. Juridinis asmuo taip pat gali pateikti rašytinį prašymą įstaigos blanke.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Įmonės kodas: 188774822
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT317300010099475423
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danguolė Bikmanaitė
Pareigos: Informatikos ir ryšių departamento prie VRM Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052718393
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 5 27 18921
El. paštas: danguole.bikmanaite@vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gelena Nedoltovskaja
Pareigos: Informatikos ir ryšių departamento prie VRM Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052718959
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 5 27 18921
El. paštas: gelena.nedoltovskaja@vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Liusia Kundrotienė
Pareigos: Informatikos ir ryšių departamento prie VRM Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37052718262
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 5 27 18921
El. paštas: liusia.kundrotiene@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas (prašymo forma pridedama).
Pareiškėjams (fiziniams ir juridiniams asmenims), kreipiantis elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą dėl apibendrintų, susistemintų, suvestinių statistinių registro duomenų, suteikiama galimybė užpildyti elektroninę prašymo formą: https://www.ird.lt/lt/paslaugos/nusikalstamu-veiku-zinybinio-registro-nvzr-paslaugos/statistiniu-duomenu-uzsakymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471234
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85C510BA700A/QCWEPdOOkX
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Pavadinimas Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 (2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1V-313 redakcija)
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398090
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 (2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1V-313 redakcija) Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 (2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1V-313 redakcija)
Pavadinimas Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-667 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro reorganizavimo ir Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3b8d9e04ca711e5b0f2b883009b2d06
Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-667 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro reorganizavimo ir Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“ Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-667 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro reorganizavimo ir Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimo administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-116 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimo administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B05C43B220F9
Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimo administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-116 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimo administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimo administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-116 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimo administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Atlyginimo už Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimą dydžiai ir metinio abonentinio mokesčio dydis, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-117 „Dėl Atlyginimo už Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimą dydžių ir metinio abonentinio mokesčio dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1V-683 redakcija)


Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C7EBDEF63D81/hnNjpDHLAY
Atlyginimo už Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimą dydžiai ir metinio abonentinio mokesčio dydis, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-117 „Dėl Atlyginimo už Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimą dydžių ir metinio abonentinio mokesčio dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1V-683 redakcija)<br/><br/><br/> Atlyginimo už Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimą dydžiai ir metinio abonentinio mokesčio dydis, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-117 „Dėl Atlyginimo už Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimą dydžių ir metinio abonentinio mokesčio dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1V-683 redakcija)Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Elektroniniu paštu gauti pareiškėjo prašymai dėl registro duomenų išrašo ar kitų dokumentų, kai negalima identifikuoti elektroninio parašo ir prašymą, pateikusio asmens, neregistruojami ir nenagrinėjami, jie grąžinami siuntėjui elektroniniu paštu, paaiškinant grąžinimo priežastį. Pareiškėjas ar jo atstovas, parengtus registro duomenų išrašus ar kitus dokumentus atsiimdamas tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pareiškėjo atstovas papildomai pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Raktažodžiai
Registro duomenys, išrašai, apibendrinti, susisteminti, suvestiniai statistiniai duomenys (statistinė informacija).
PAS20360
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-04-28
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems