Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044398204
Fakso nr.
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą nagrinėjimas ir derinimas

Pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą (toliau – Įstatymas) susirinkimų organizatoriai gali organizuoti įvairius susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus. Pagal Įstatymą susirinkimus gali organizuoti: 1) turintys 18 metų veiksnūs Lietuvos Respublikos piliečiai; 2) įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos politinės partijos, kitos politinės ir visuomeninės organizacijos, profesinės sąjungos, bažnyčios bei kitos religinės organizacijos; 3) kiti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys. Pagal Įstatymo nustatytą tvarką organizuojamiems susirinkimams nereikia išankstinio valstybės ar savivaldybių leidimo; susirinkimų vietą (procesijų bei eitynių maršrutą), laiką ir kitą jų organizavimo tvarką organizatoriai suderina su savivaldybės tarybos vykdomojo organo vadovu arba jo įgaliotu atstovu. Pranešimą apie susirinkimo organizavimą organizatorius arba jų atstovas paduoda ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo susirinkimo vedimo dienos. Susirinkimų organizatoriai informuoja apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių, Savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą atstovą raštišku pranešimu (pateikiamas ir jo nuorašas), kurį pasirašo ne mažiau kaip du asmenys, kad suderintų susirinkimo vietą, laiką ir sąlygas. Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą. Savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo, gavę pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, nustato pranešimo derinimo datą ir ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną informuoja susirinkimo organizatorius ir policiją apie nustatytą pranešimo apie organizuojamą susirinkimą derinimo dieną ir laiką. Išnagrinėjęs pranešimą apie susirinkimo organizavimą, Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas atstovas priima vieną iš šių sprendimų, kurį skelbia nedelsdamas: 1) išduoti susirinkimo organizatoriui dokumentą dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos; 2) atsisakyti išduoti tokį pažymėjimą, jeigu organizuojant susirinkimą gali būti pažeistas valstybės ar visuomenės saugumas, viešoji tvarka, žmonių sveikata ar dorovė ar kitų asmenų teisės ir laisvės. Susirinkimo suderinimo dokumentas arba sprendimas atsisakyti išduoti tokį pažymėjimą išduodamas pranešimo išnagrinėjimo dieną. Nustatytos formos pažymėjime nurodomos organizatorių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įstatymų pažeidimą bei Savivaldybės ir policijos priemonės įgyvendinant susirinkimo organizatorių pranešime nurodytus pageidavimus. Suderinto susirinkimo vietos ir laiko įsakymas įteikiamas išnagrinėjimo dieną organizatoriui, atvykusiam į Savivaldybės administraciją arba kitu, pranešime nurodytu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kultūros ir sporto paslaugos; Kita; Viešoji tvarka ir renginiai
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita > Leidimas rengti masinius viešuosius renginius
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išnagrinėtas pranešimas apie organizuojamą susirinkimą. Pranešimas suderinamas / nesuderinamas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Susirinkimo organizatoriai laisva forma praneša apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių.
Pranešime apie organizuojamą susirinkimą turi būti nurodyta:
1) susirinkimo forma ir turinys;
2) susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas;
3) susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai;
4) numatomas dalyvių skaičius;
5) pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;
6) organizatoriaus, o jeigu organizatorius yra juridinis asmuo, – jo atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nerijus Rapšys
Pareigos: Viešosios tvarkos skyriaus vedsėjas
Telefonas: +37044390684
Mobilusis telefonas: +37065643141
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: nerijus.rapsys@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Rašytiniame pranešime apie organizuojamą susirinkimą nurodoma:
1) susirinkimo forma ir turinys;
2) susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas;
3) susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai;
4) numatomas dalyvių skaičius;
5) pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;
6) organizatoriaus, o jei organizatorius yra juridinis asmuo, - jo atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Konstitucija
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.47BB952431DA
Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos Respublikos Konstitucija
Pavadinimas Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E59A4E24506E
 Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas<br/><br/>  Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas


Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2.137 str. 1 d. ir 2.142 str. 1 d.).
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A39C83848CB
 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2.137 str. 1 d. ir 2.142 str. 1 d.).<br/>  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2.137 str. 1 d. ir 2.142 str. 1 d.).

Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (18 str. 1 d.).
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (18 str. 1 d.).<br/> Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (18 str. 1 d.).

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
1. Savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo, gavę pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, nustato pranešimo derinimo datą ir ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną informuoja susirinkimo organizatorius ir policiją apie nustatytą pranešimo apie organizuojamą susirinkimą derinimo dieną ir laiką.
2. Pranešimas apie organizuojamą susirinkimą turi būti suderintas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
3. Pranešimą apie organizuojamą susirinkimą derina savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo, susirinkimo organizatoriai ir policijos atstovas. Derinant pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, gali dalyvauti kitų įstaigų atstovai, specialistai.
4. Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimo dokumentą (įsakymą) pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo ir suderinimo dokumento (įsakymo) nuorašą nedelsdamas įteikia arba išsiunčia organizatoriams.
5. Kai toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku du ar daugiau susirinkimo organizatorių planuoja rengti susirinkimus, pirmumo teisę organizuoti susirinkimą turi tas organizatorius, kuris pirmasis pateikė pranešimą savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui. Su kitais organizatoriais savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo derina kitą galimą susirinkimo vietą ir laiką.
6. Minint valstybės šventes: Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir Liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, pirmumo teisė pasirinkti renginio vietą ir laiką suteikiama valstybės ar savivaldybių institucijoms.
7. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens veiksmai (neveikimas) ar pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimas (įsakymas) gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Raktažodžiai
susirinkimas, pranešimas
PAS3259
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-07-19
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems