Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Pranešimų ir prašymų nagrinėjimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai) ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau visos šios įstaigos kartu – Fondo administravimo įstaigos) nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų (toliau – asmenys arba pareiškėjai) prašymus suteikti administracinę paslaugą, kreipimusis, kuriuose išdėstomos asmenų nuostatos tam tikru klausimu, pranešama apie tam tikros Fondo administravimo įstaigos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, ir kitokius asmenų kreipimusis, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu (toliau - prašymai).
Šios paslaugos teikimo Fondo valdyboje grafinė schema pateikta priede.
Šis paslaugos aprašymas aprašo tik bendrąsias prašymų pateikimo ir nagrinėjimo procedūras ir reikalavimus, tai yra jis netaikomas tokiems prašymams, kurių pateikimą ir nagrinėjimą reglamentuoja specialiosios teisės normos (pavyzdžiui, prašymams pateikti savo ar kito asmens duomenis, skirti pensiją, pašalpą ar kitą išmoką ir kitus). Pastarųjų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo paslaugos aprašytos atskirai. Tokių paslaugų aprašymai yra paskelbti Fondo valdybos interneto svetainės (www.sodra.lt) skyriaus „Paslaugos“ srityje „Viešosios ir administracinės paslaugos“.


PRAŠYMŲ PATEIKIMO FORMA,
BŪDAI IR LAIKAS

Prašymai gali būti rašytiniai (rašytiniams prilyginami ir elektroniniai, jei atitinka nurodytus reikalavimus) arba žodiniai.

ŽODINIAI PRAŠYMAI

Žodiniai prašymai gali būti pateikiami:
1. asmeniškai atvykus į Fondo administravimo įstaigą – Fondo administravimo įstaigos interesantų priėmimo patalpas (toliau – Priimamasis);
2. telefonu.
Žodiniai prašymai priimami tik tuomet, jei teisės aktai įsakmiai nenurodo, kad atitinkami prašymai turi būti pateikti raštu, ir jei juos galima išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ir Fondo administravimo įstaigos interesų (pavyzdžiui, telefonu negali būti teikiami asmens duomenys).

RAŠYTINIAI PRAŠYMAI

Rašytinių prašymų pateikimo būdai:
1. asmeniškai atvykus į Fondo administravimo įstaigą (Priimamąjį);
2. paštu arba per pasiuntinį;
3. elektroniniu būdu:
3.1. elektroniniu paštu (prašymai Fondo valdybai –elektroninio pašto adresu sodrainfo@sodra.lt, kitoms Fondo administravimo įstaigoms – jų elektroninio pašto adresais, nurodytais Fondo valdybos interneto svetainėje adresu www.sodra.lt);
3.2. per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) adresu https://gyventojai.sodra.lt;
3.3. per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) adresu http://draudejai.sodra.lt (nuo 2012-11-01).

PRAŠYMŲ PATEIKIMO LAIKAS

Prašymai yra priimami darbo dienomis visą Fondo administravimo įstaigos darbo dienos laiką bei konkrečios Fondo administravimo įstaigos nustatytas dvi papildomas priėmimo valandas per savaitę prieš arba po įstaigos darbo dienos laiko. Elektroniniu būdu prašymai gali būti teikiami be kuriuo paros metu visomis savaitės dienomis.


INFORMAVIMAS APIE PRAŠYMO PRIĖMIMĄ

Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu (arba elektroniniu būdu), asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo Fondo administravimo įstaigoje asmens nurodytu adresu (arba elektroninio pašto adresu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu paštu) išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto. Apie prašymų, pateiktų per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) ar per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), priėmimą informuojama tų sistemų priemonėmis.

ATVEJAI, KAI PRAŠYMAI GALI BŪTI NENAGRINĖJAMI

Prašymai, kuriuose nenurodytas pareiškėjo vardas, pavardė ar adresas (jei prašymą paduoda juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas) arba nepasirašyti (nepasirašyti elektroniniu parašu, jei prašymas pateiktas elektroniniu paštu), nenagrinėjami, jeigu Fondo administravimo įstaigos vadovas ar jo įgaliotas darbuotojas nenusprendžia kitaip.
Prašymai, kurie surašyti neįskaitomai, nenagrinėjami ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo grąžinami pareiškėjui, nurodant priežastį.
Prašymai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į Fondo administravimo įstaigą tuo pačiu klausimu, (pakartotiniai prašymai) nenagrinėjami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, Fondo administravimo įstaiga per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo gavimo dienos praneša asmeniui, kodėl jo prašymas nenagrinėjamas.

PRAŠYMŲ PERSIUNTIMAS NAGRINĖTI PAGAL KOMPETENCIJĄ

Jeigu Fondo administravimo įstaiga nėra kompetentinga spręsti prašyme išdėstytų klausimų, prašymas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo Fondo administravimo įstaigoje persiunčiamas nagrinėti kompetentingai įstaigai apie tai raštu informuojant pareiškėją.
Prašymai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis (rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, asmens teistumu), persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą. Kai per nustatytą terminą toks sutikimas negaunamas, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis.

PRAŠYMŲ NE VALSTYBINE KALBA NAGRINĖJIMAS

Kai pareiškėjas (jo atstovas) nemoka ar nesupranta lietuvių kalbos arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti savo minčių, prašymo nagrinėjimo procedūrose, kuriose tiesiogiai dalyvauja pareiškėjas (jo atstovas), turi dalyvauti vertėjas. Vertėją pakviečia pats pareiškėjas arba Fondo administravimo įstaiga savo iniciatyva.
Esant reikalui, paštu ar elektroniniu būdu gauto nevalstybine kalba parašyto prašymo tekstą į lietuvių kalbą išverčia pati Fondo administravimo įstaiga.

SPRENDIMAI DĖL PRAŠYMO, JŲ PATEIKIMO BŪDAI

Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.
Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.
Jei prašymas paduotas elektroniniu būdu ir pareiškėjas nepageidavo atsakymo gauti paštu arba atsiimti asmeniškai, atsakymas įforminamas kaip elektroninis dokumentas, atitinkantis Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0, patvirtintą Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 (Žin., 2009, Nr. 108-4574). Jei dėl prašymo, pateikto elektroniniu būdu, specifikos atsakymo pateikti elektroniniu būdu neįmanoma (pavyzdžiui, pareiškėjui turi būti perduodamas dokumentas, kuris nėra elektroninis), atsakymas (sprendimas) išsiunčiamas (įteikiamas) kitu su pareiškėju suderintu būdu.
Elektroniniai atsakymai dėl elektroniniu paštu pateiktų prašymų išsiunčiami elektroninio pašto adresu, iš kurio atsiųstas skundas, jei prašyme nenurodytas kitas elektroninio pašto adresas. Elektroniniai atsakymai dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS) priemonėmis pateiktų prašymų pateikiami EGAS (Gyventojo srityje), dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos (EDAS) priemonėmis pateiktų (ne anksčiau kaip 2012-11-01) prašymų – EDAS (Draudėjo srityje).
Prašyme, pateiktame elektroniniu būdu, nurodžius, kad atsakymą pareiškėjas (jo atstovas) pageidauja gauti paštu arba atsiimti asmeniškai, atsakymas pateikiamas prašyme nurodytu būdu.

ATSAKYMŲ Į PRAŠYMĄ (PRIIMTO SPRENDIMO) APSKUNDIMO TVARKA IR TERMINAI

Fondo administravimo įstaigų (išskyrus Fondo valdybą) atsakymai į prašymą (sprendimai) arba atsakymo nepateikimas per numatytą terminą gali būti skundžiami Fondo valdybai, kaip privalomai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai (tokia skundų nagrinėjimo paslauga plačiau aprašyta Fondo valdybos teikiamos paslaugos „Skundų nagrinėjimas“ aprašyme, kuris paskelbtas Fondo valdybos interneto svetainės (www.sodra.lt) skyriaus „Paslaugos“ srityje „Viešosios ir administracinės paslaugos“). Fondo valdybos priimtas sprendimas dėl tokio skundo gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Fondo valdybos atsakymai į jai pateiktus prašymus gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

SKUNDŲ PADAVIMO TERMINAI, PRALEISTŲ TERMINŲ ATNAUJINIMAS

Skundai Fondo valdybai dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo administravimo įstaigų sprendimų (išskyrus sprendimus pensijų klausimais) ar sprendimo nepriėmimo gali būti pateikti per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo sprendimo priėmimą, o skundai dėl nepriimto sprendimo – per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas. Pateikus paaiškinimus ir įrodymus, patvirtinančius aplinkybes, sudarančias pagrindą terminui atnaujinti, Fondo valdybos direktorius ar jo pavaduotojas, įgaliotas priimti sprendimą dėl skundo, gali priimti sprendimą atnaujinti praleistą terminą, jei jis praleistas dėl svarbių objektyvių priežasčių.
Skundai dėl Fondo valdybos atsakymų į prašymus Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui gali būti paduodami per 1 mėnesį nuo atsakymo įteikimo asmeniui dienos arba per 2 mėnesius nuo dienos, kai baigiasi nustatytas prašymo nagrinėjimo terminas (jei prašymas neišnagrinėtas). Praleisto termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Skundai dėl Fondo valdybos, kaip privalomos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, sprendimo atitinkamam apygardos administraciniam teismui gali būti paduoti per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos, o jei Fondo valdyba nustatytu laiku skundo neišnagrinėja – per 2 mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti priimtas sprendimas. Praleisto termino atnaujinimo klausimus sprendžia teismas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išnagrinėti prašymai ir pranešimai
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymas turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. jis turi būti:
1.1. parašytas valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu);
1.2. parašytas įskaitomai;
1.3. pareiškėjo pasirašytas;
2. prašyme turi būti pateikta ši informacija:
2.1. pareiškėjo vardas, pavardė, adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti;
2.2. aiškiai nurodyta (apibūdinta) paslauga, kurią prašoma suteikti, o jei pareiškėjas kreipiasi ne dėl administracinės paslaugos – konkrečiai išdėstyti norimi pateikti pasiūlymai, informacija ar nuomonė;
3. prie prašymo turi būti pridėti turimi papildomi dokumentai (dokumentai ar informacija, reikalingi prašymui nagrinėti (sprendimui priimti), kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose ir kurie nėra pateikti Fondo administravimo įstaigai) ar įstatymo nustatyta tvarka jų patvirtintos kopijos;
4. elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi atitikti papildomus reikalavimus:
4.1. elektroninio dokumento formatą turi atpažinti Fondo valdybos informacinė sistema;
4.2. turi būti įmanoma atidaryti ir apdoroti dokumentą Fondo valdybos informacinės sistemos priemonėmis;
4.3. Fondo valdybos informacinės sistemos priemonėmis turi būti įmanoma identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį;
5. jeigu prašymą paduoda pareiškėjo atstovas:
5.1. prašyme turi būti nurodyti atstovo vardas, pavardė bei adresas, kuriuo turi būti išsiųstas atsakymas (sprendimas), pareiškėjo, kurio vardu jis kreipiasi, vardas, pavardė, adresas (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu);
5.2. turi būti pridėtas (pateiktas) atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
Atstovavimą patvirtinantys dokumentai bei kiti prie prašymo pridėti dokumentai, išduoti užsienyje, turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus atvejus, kai pagal Europos sąjungos teisės aktus arba Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai) ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau visos šios įstaigos kartu – Fondo administravimo įstaigos) nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų (toliau – asmenys arba pareiškėjai) prašymus suteikti administracinę paslaugą, kreipimusis, kuriuose išdėstomos asmenų nuostatos tam tikru klausimu, pranešama apie tam tikros Fondo administravimo įstaigos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, ir kitokius asmenų kreipimusis, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu (toliau - prašymai).
PRAŠYMŲ PATEIKIMO FORMA,
BŪDAI IR LAIKAS
RAŠYTINIAI PRAŠYMAI

Rašytinių prašymų pateikimo būdai:
1. elektroniniu būdu:
2.1. elektroniniu paštu (prašymai Fondo valdybai –elektroninio pašto adresu sodrainfo@sodra.lt, kitoms Fondo administravimo įstaigoms – jų elektroninio pašto adresais, nurodytais Fondo valdybos interneto svetainėje adresu www.sodra.lt);
2.2. per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) adresu https://gyventojai.sodra.lt;
2.3. per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) adresu http://draudejai.sodra.lt (nuo 2012-11-01).
PRAŠYMŲ PATEIKIMO LAIKAS

Prašymai yra priimami darbo dienomis visą Fondo administravimo įstaigos darbo dienos laiką bei konkrečios Fondo administravimo įstaigos nustatytas dvi papildomas priėmimo valandas per savaitę prieš arba po įstaigos darbo dienos laiko. Elektroniniu būdu prašymai gali būti teikiami be kuriuo paros metu visomis savaitės dienomis.


INFORMAVIMAS APIE PRAŠYMO PRIĖMIMĄ

Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu (arba elektroniniu būdu), asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo Fondo administravimo įstaigoje asmens nurodytu adresu (arba elektroninio pašto adresu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu paštu) išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto. Apie prašymų, pateiktų per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) ar per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), priėmimą informuojama tų sistemų priemonėmis.

ATVEJAI, KAI PRAŠYMAI GALI BŪTI NENAGRINĖJAMI

Prašymai, kuriuose nenurodytas pareiškėjo vardas, pavardė ar adresas (jei prašymą paduoda juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas) arba nepasirašyti (nepasirašyti elektroniniu parašu, jei prašymas pateiktas elektroniniu paštu), nenagrinėjami, jeigu Fondo administravimo įstaigos vadovas ar jo įgaliotas darbuotojas nenusprendžia kitaip.
Prašymai, kurie surašyti neįskaitomai, nenagrinėjami ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo grąžinami pareiškėjui, nurodant priežastį.
Prašymai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į Fondo administravimo įstaigą tuo pačiu klausimu, (pakartotiniai prašymai) nenagrinėjami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, Fondo administravimo įstaiga per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo gavimo dienos praneša asmeniui, kodėl jo prašymas nenagrinėjamas.

PRAŠYMŲ PERSIUNTIMAS NAGRINĖTI PAGAL KOMPETENCIJĄ

Jeigu Fondo administravimo įstaiga nėra kompetentinga spręsti prašyme išdėstytų klausimų, prašymas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo Fondo administravimo įstaigoje persiunčiamas nagrinėti kompetentingai įstaigai apie tai raštu informuojant pareiškėją.
Prašymai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis (rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, asmens teistumu), persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą. Kai per nustatytą terminą toks sutikimas negaunamas, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis.

PRAŠYMŲ NE VALSTYBINE KALBA NAGRINĖJIMAS

Kai pareiškėjas (jo atstovas) nemoka ar nesupranta lietuvių kalbos arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti savo minčių, prašymo nagrinėjimo procedūrose, kuriose tiesiogiai dalyvauja pareiškėjas (jo atstovas), turi dalyvauti vertėjas. Vertėją pakviečia pats pareiškėjas arba Fondo administravimo įstaiga savo iniciatyva.
Esant reikalui, paštu ar elektroniniu būdu gauto nevalstybine kalba parašyto prašymo tekstą į lietuvių kalbą išverčia pati Fondo administravimo įstaiga.

SPRENDIMAI DĖL PRAŠYMO, JŲ PATEIKIMO BŪDAI

Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.
Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.
Jei prašymas paduotas elektroniniu būdu ir pareiškėjas nepageidavo atsakymo gauti paštu arba atsiimti asmeniškai, atsakymas įforminamas kaip elektroninis dokumentas, atitinkantis Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0, patvirtintą Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 (Žin., 2009, Nr. 108-4574). Jei dėl prašymo, pateikto elektroniniu būdu, specifikos atsakymo pateikti elektroniniu būdu neįmanoma (pavyzdžiui, pareiškėjui turi būti perduodamas dokumentas, kuris nėra elektroninis), atsakymas (sprendimas) išsiunčiamas (įteikiamas) kitu su pareiškėju suderintu būdu.
Elektroniniai atsakymai dėl elektroniniu paštu pateiktų prašymų išsiunčiami elektroninio pašto adresu, iš kurio atsiųstas skundas, jei prašyme nenurodytas kitas elektroninio pašto adresas. Elektroniniai atsakymai dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS) priemonėmis pateiktų prašymų pateikiami EGAS (Gyventojo srityje), dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos (EDAS) priemonėmis pateiktų (ne anksčiau kaip 2012-11-01) prašymų – EDAS (Draudėjo srityje).
Prašyme, pateiktame elektroniniu būdu, nurodžius, kad atsakymą pareiškėjas (jo atstovas) pageidauja gauti paštu arba atsiimti asmeniškai, atsakymas pateikiamas prašyme nurodytu būdu.

ATSAKYMŲ Į PRAŠYMĄ (PRIIMTO SPRENDIMO) APSKUNDIMO TVARKA IR TERMINAI

Fondo administravimo įstaigų (išskyrus Fondo valdybą) atsakymai į prašymą (sprendimai) arba atsakymo nepateikimas per numatytą terminą gali būti skundžiami Fondo valdybai, kaip privalomai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai (tokia skundų nagrinėjimo paslauga plačiau aprašyta Fondo valdybos teikiamos paslaugos „Skundų nagrinėjimas“ aprašyme, kuris paskelbtas Fondo valdybos interneto svetainės (www.sodra.lt) skyriaus „Paslaugos“ srityje „Viešosios ir administracinės paslaugos“). Fondo valdybos priimtas sprendimas dėl tokio skundo gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Fondo valdybos atsakymai į jai pateiktus prašymus gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

SKUNDŲ PADAVIMO TERMINAI, PRALEISTŲ TERMINŲ ATNAUJINIMAS

Skundai Fondo valdybai dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo administravimo įstaigų sprendimų (išskyrus sprendimus pensijų klausimais) ar sprendimo nepriėmimo gali būti pateikti per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo sprendimo priėmimą, o skundai dėl nepriimto sprendimo – per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas. Pateikus paaiškinimus ir įrodymus, patvirtinančius aplinkybes, sudarančias pagrindą terminui atnaujinti, Fondo valdybos direktorius ar jo pavaduotojas, įgaliotas priimti sprendimą dėl skundo, gali priimti sprendimą atnaujinti praleistą terminą, jei jis praleistas dėl svarbių objektyvių priežasčių.
Skundai dėl Fondo valdybos atsakymų į prašymus Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui gali būti paduodami per 1 mėnesį nuo atsakymo įteikimo asmeniui dienos arba per 2 mėnesius nuo dienos, kai baigiasi nustatytas prašymo nagrinėjimo terminas (jei prašymas neišnagrinėtas). Praleisto termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Skundai dėl Fondo valdybos, kaip privalomos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, sprendimo atitinkamam apygardos administraciniam teismui gali būti paduoti per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos, o jei Fondo valdyba nustatytu laiku skundo neišnagrinėja – per 2 mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti priimtas sprendimas. Praleisto termino atnaujinimo klausimus sprendžia teismas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas ĮSTATYMAI
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr.10-236, 2005, Nr. 139-5008).
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94 3779).
FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2008 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V 69 (Žin., 2008, Nr. 18-663 );
Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2007-12-20 įsakymu Nr. V-665 (Žin, 2007, Nr. 139-5742);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140).
Nuoroda #
ĮSTATYMAI<br/>Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);<br/>Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);<br/>Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr.10-236, 2005, Nr. 139-5008).<br/>LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI<br/>Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94 3779).<br/>FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI<br/>Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2008 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V 69 (Žin., 2008, Nr. 18-663 );  <br/>Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2007-12-20 įsakymu Nr. V-665 (Žin, 2007, Nr. 139-5742);<br/>Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140). ĮSTATYMAI
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr.10-236, 2005, Nr. 139-5008).
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94 3779).
FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2008 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V 69 (Žin., 2008, Nr. 18-663 );
Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2007-12-20 įsakymu Nr. V-665 (Žin, 2007, Nr. 139-5742);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140).

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Gautus prašymus nagrinėja ir atsakymus į juos rengia Fondo administravimo įstaigos darbuotojas pagal kompetenciją.
Raktažodžiai
Prašymų ir pranešimų nagrinėjimas
PAS1573
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems