Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052124098
Fakso nr.
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas

Siekiant apsaugoti gyventojus nuo kenksmingo elektromagnetinės spinduliuotės poveikio, didesnės negu 25 W efektyviosios spinduliuotės galios radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą operatoriai (arba jų įgalioti juridiniai, fiziniai asmenys ar filialai) privalo suderinti prieš įrengdami (statydami) radiotechninį objektą, keičiant radiotechninio objekto antenų įrengimo vietą, jų aukštį virš žemės paviršiaus, intensyviausio spinduliavimo kryptį, didinant radiotechninio objekto efektyviosios spinduliuotės galią ar radiotechniniame objekte įrengiant naujų antenų.

Tik elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą operatoriai privalo derinti iš naujo, kai yra pastatyta naujų statinių, užstojančių radiotechninio objekto antenas, arba kurių aplinkoje pagal Lietuvos higienos normą HN 80:2015 taikomos elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės.

Norėdamas suderinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą operatorius Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui turi pateikti:

1. prašymą dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinė;s

2. derintiną radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, pateikdamas:

2.1. radiotechninio objekto techninius duomenis: skleidžiamo signalo radijo dažnį bei radijo dažnių juostos plotį, siųstuvo galią, didžiausią efektyviąją spinduliuotės galią, signalo perdavimo linijos nuostolius, antenų skaičių, jų tipus, stiprinimo koeficientus, aukščius virš žemės paviršiaus, azimutus ir mechaninio bei elektrinio palenkimo vertikalioje plokštumoje kampus;

2.2. apie radiotechninį objektą esančios teritorijos planą, kuriame būtų pažymėti teritorijoje esantys statiniai;

2.3. radiotechninio objekto patalpų ar konteinerio, skirto siųstuvui (-ams) įrengti, planą (jei yra), jei siųstuvai ir antenos įrengiamos ant pastato stogo – stogo planą, kuriame nurodytos siųstuvų ir antenų išdėstymo vietos bei intensyviausio spinduliavimo kryptys;

3. elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus teritorijoje ir erdvėje,;

4. elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą.

Siekdamas iš naujo suderinti elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, operatorius Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pateikia:

1.   prašymą dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo ir

2.   pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus parengtą elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą.

Sprendimai radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą laikyti suderintais arba nesuderintais priimami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo. Sprendimai dėl Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pakartotinai pateiktų derinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto arba elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano laikymo suderintais arba nesuderintais priimami ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo. Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre priėmus sprendimą radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą laikyti suderintais, pareiškėjas apie tai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šių sprendimų priėmimo dienos yra informuojamas raštu, nurodant, kad privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

Sprendimai radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą laikyti suderintais pateikiami pareiškėjui tik sumokėjus valstybės rinkliavą.

Vertinimo metu nustačius, kad radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas arba elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų priimami sprendimai radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą arba elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą laikyti nesuderintu. Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre priimti sprendimai dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano nesuderinimo pareiškėjui pateikiami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šių sprendimų priėmimo dienos.

Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre priimamas sprendimas nevertinti pateikto derinti radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano, jei nustatoma, kad radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas neatitinka teisės aktų reikalavimų arba radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru yra nesuderintas.

Sprendimas dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo galioja neterminuotą laiką, jei nekeičiama radiotechninių objektų antenų įrengimo vieta, jų aukštis virš žemės paviršiaus, intensyviausio spinduliavimo kryptis, nedidinama radiotechninių objektų efektyviosios spinduliuotės galia bet kuria kryptimi ar radiotechniniame objekte neįrengiama naujų antenų.

Prašymą ir dokumentus galima pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ adresu https://www.epaslaugos.lt arba į departamento vidaus administravimo skyrių el. paštu, pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu. (Prašymas gali būti užpildomas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Vidaus administravimo skyriuje, pateikiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu, pasirašius saugiu elektroniniu parašu). Sprendimas atiduodamas elektroniniu paštu arba asmeniui atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitą. Informacija apie suderintą Stebėsenos planą ir apie suderintą radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, (radiotechninio objekto adresą, operatorių) per 5 darbo dienas paskelbiama NVSC interneto svetainėje http://nvsc.lrv.lt Visa informacija apie išduotas licencijas, vadovaujantis Licencijavimo pagrindų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 964 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuostatais, pateikiama Licencijavimo informacinėje sistemoje adresu https://licencijavimas.lt/.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita; Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita; Pradedant verslą; Kita; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Suderintas radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas ir (arba) elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymą dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo;
2. Derintiną radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, pateikdamas:
2.1.radiotechninio objekto techninius duomenis: skleidžiamo signalo radijo dažnį bei radijo dažnių juostos plotį, siųstuvo galią, didžiausią efektyviąją spinduliuotės galią, signalo perdavimo linijos nuostolius, antenų skaičių, jų tipus, stiprinimo koeficientus, aukščius virš žemės paviršiaus, azimutus ir mechaninio bei elektrinio palenkimo vertikalioje plokštumoje kampus;
2.2.ne mažesniu kaip Aprašo 1priedo lentelėje nurodytu spinduliu apie radiotechninį objektą esančios teritorijos planą, kuriame būtų pažymėti teritorijoje esantys statiniai, pagal Aprašo 10 punkte nurodytus elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus nustatyto elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leistinų verčių viršijimo spinduliu apie radiotechninį objektą esančių statinių paskirtis ir aukštis virš žemės paviršiaus (Aprašo 12 punkto atveju – 50 metrų spinduliu apie radiotechninį objektą esančių statinių paskirtis ir aukštis virš žemės paviršiaus);
2.3.radiotechninio objekto patalpų ar konteinerio, skirto siųstuvui (-ams) įrengti, planą (jei yra), jei siųstuvai ir antenos įrengiamos ant pastato stogo – stogo planą, kuriame nurodytos siųstuvų ir antenų išdėstymo vietos bei intensyviausio spinduliavimo kryptys;
3.Elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus teritorijoje ir erdvėje, atliktus pagal Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatytus reikalavimus, su juos atlikusio fizinio, juridinio asmens ar filialo duomenimis (juridinio asmens ar filialo pavadinimas, įmonės kodas, fizinio asmens vardas, pavardė), nurodydamas skaičiavimo metodiką;
4. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, parengtą pagal Aprašo IV skyriaus reikalavimus.
5. Aprašo 7 punkte nurodytais atvejais siekdamas iš naujo suderinti elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, operatorius NVSC pateikia prašymą (Aprašo 5 priedas) dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo ir pagal Aprašo IV skyriaus reikalavimus parengtą elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą.
Radiotechninio objekto operatorius elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikia derinti kartu su radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektu.
Esant Aprašo 7 punkte nurodytoms aplinkybėms, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas NVSC teikiamas derinti atskirai. Tokiu atveju radiotechninio objekto operatorius elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą su NVSC apskrityje turi suderinti ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo Aprašo 7 punkte nurodytų aplinkybių nustatymo dienos.
Stebėsenos planas sudaromas ne mažesniu kaip Aprašo 1 priede nurodytu spinduliu apie radiotechninį objektą esančiai teritorijai (ne mažesniu masteliu kaip M 1:5000 su pažymėtomis antenų spinduliavimo kryptimis bei numatomais elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškais, nurodant elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų atlikimo periodiškumą pagal Aprašo 37 punkto reikalavimus).Stebėsenos plane nurodomi taškų adresai, padėtys pastatų ar kitų identifikuojamų objektų atžvilgiu ir koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB Luminor bank LT744010051001324763
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT747400000008723870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT122140030002680220
Swedbank, AB LT247300010112394300
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Vytienė, NVSC Vilniaus departamentas
Pareigos: Patarėja, laikinai vykdanti Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjo funkcijas
Telefonas: +37052649676
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052649664
El. paštas: jolanta.vytiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Liubinaitė, NVSC Kauno departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37037331683
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037331680
El. paštas: asta.liubinaite@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rita Kubilienė, NVSC Klaipėdos departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37046410350
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37046410335
El. paštas: rita.kubiliene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Regina Abromaitytė, NVSC Panevėžio departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyrias vedėja
Telefonas: +37045461081
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045596445
El. paštas: regina.abromaityte@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jūratė Karalevičienė, NVSC Šiaulių departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37041596374
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37041525475
El. paštas: jurate.karaleviciene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aida Bobrovienė, NVSC Utenos departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37038961941
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038961714
El. paštas: aida.bobroviene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Kazlauskienė, NVSC Alytaus departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37031551182
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031551193
El. paštas: daiva.kazlauskiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Skripkaitienė, NVSC Marijampolės departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37034353332
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034353319
El. paštas: ausra.skripkaitiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Giedrė Ligeikienė, NVSC Telšių departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37044447276
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044469720
El. paštas: giedre.ligeikiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gilma Masiulionienė, NVSC Tauragės departamentas
Pareigos: NVSC Tauragės departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37044661167
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044679352
El. paštas: gilma.masiulioniene@nvsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą neelektroniniu būdu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo suderinti Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir (arba) elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas).
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą elektroniniu būdu (per elektroninius valdžios vartus).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782/mgyrixvvkv
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-199,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 ,,Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45D9797974FE/YlHGfsOpWp
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-199,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 ,,Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-199,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 ,,Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-200 " Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B0A42AF08DF3/wPpamVVShY
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-200 " Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"  (toliau – Aprašas) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-200 " Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas)
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Radiotechninis objektas, Radiotechninio objekto projektas, elektromagnetinė spinduliuotė, stebėsenos planas, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas.
PAS31985
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems