Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRM
Pavadinimas
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRM
Adresas
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052717177
Fakso nr.
+370 5 27 18921
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45. Pietų partrauka 12:00 - 12:45
Paslaugos aprašas
Skundų apie Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas
Skundai nagrinėjimai ir sprendimai priimami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo III skirsnyje nustatyta administracinės procedūros vykdymo tvarka. Skundai gali būti teikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinį, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti asmenį.Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymą asmuo ar jo atstovas gali atsiimti tiesiogiai Departamento vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinyje, gauti elektroninėmis priemonėmis arba asmens pageidavimu − paštu skunde nurodytu adresu. Sprendimas asmeniui, atsižvelgiant į jo pageidavimą, gali būti įteikiamas asmeniškai atvykus į Departamento priimamąjį, siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis. Sprendimas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas Departamento direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išnagrinėtas skundas, susijęs su Departamento veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimtas sprendimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiamas rašytinis skundas. Fizinio asmens skunde turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, adresas, jis turi būti asmens pasirašytas. Juridinio asmens skunde turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas, adresas, jis turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Skundas Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjamas: jeigu jame nėra asmens vardo ir pavardės ar pavadinimo, adreso arba kitų duomenų ryšiui palaikyti ir nėra galimybės kitaip identifikuoti skundą pateikusį asmenį; jeigu skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, skundo skaitmeninė kopija, atsiųsta faksu ar elektroniniu paštu, nepasirašyti ir nėra galimybės kitaip patikrinti skundo autentiškumo; jeigu jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to viešojo administravimo subjektas negali tokio skundo išnagrinėti; jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą; jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vitalija Šatienė
Pareigos: Valdymo organizavimo skyriaus vedėja
Telefonas: 852717287
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37085271892
El. paštas: vitalija.satiene@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai: 1. Fizinis ar juridinis asmuo Informatikos ir ryšių departamentui pateikia skundą, kuriame nurodo, kad yra pažeistos jo kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. 2. Atsakingi Informatikos ir ryšių departamento Valdymo organizavimo skyriaus darbuotojai užregistruoja skundą ir nukreipia Informatikos ir ryšių departamento direktoriui rezoliucijai užrašyti. 3. Informatikos ir ryšių departamento direktorius skundą nagrinėjimui nukreipia Departamento padalinio vedėjui pagal kompetenciją. 4. Departamento padalinio vedėjas nukreipia vykdymui konkrečiam darbuotojui, kuris išnagrinėja skundą, surašo teikimą priimti administracinės procedūros sprendimą ir perduoda jį Informatikos ir ryšių departamento direktoriui sprendimui priimti. 5. Atsakingi Informatikos ir ryšių departamento Valdymo organizavimo skyriaus darbuotojas užregistruoja dokumentą. 6. Asmeniui ar jo atstovui pateikiamas atsakymas apie priimtus sprendimus ir atliktus veiksmus, išnagrinėjus jo pateiktą skundą, tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinyje, elektroninėmis priemonėmis arba asmens pageidavimu − paštu skunde nurodytu adresu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Jeigu skundą pateikia fizinis asmuo, skunde nurodoma: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, kokios yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai. Jeigu skundą pateikia juridinis asmuo, skunde nurodoma: pavadinimas, kodas, buveinės adresas, duomenys ryšiui palaikyti, kokios yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai. Jei kreipiasi fizinio arba juridinio asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei fizinis arba juridinis asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Skundai turi būti pasirašyti pareiškėjo ar jo atstovo. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471234
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 "Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 "Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo" Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 "Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"
Pavadinimas Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 (2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1V-313 redakcija)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.49172C46C223/tWtRHJyABM
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 (2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1V-313 redakcija) Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 (2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1V-313 redakcija)
Pavadinimas Dėl asmenų aptarnavimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taikant „vieno langelio“ principą, 2007 m. gruodžio 28 d. Departamento direktoriaus įsakymas Nr. 5V-105 „Dėl asmenų aptarnavimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taikant „vieno langelio“ principą“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85D2C8393165/bfhSuBVosz
Dėl asmenų aptarnavimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taikant „vieno langelio“ principą, 2007 m. gruodžio 28 d. Departamento direktoriaus įsakymas Nr. 5V-105 „Dėl asmenų aptarnavimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taikant „vieno langelio“ principą“ Dėl asmenų aptarnavimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taikant „vieno langelio“ principą, 2007 m. gruodžio 28 d. Departamento direktoriaus įsakymas Nr. 5V-105 „Dėl asmenų aptarnavimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taikant „vieno langelio“ principą“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
skundas
PAS344
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-04-28
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems