Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pavadinimas
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Adresas
Šventaragio g. 2, LT 01510 Vilnius
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052718267
Fakso nr.
+37052718300
Darbo laikas
I-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
Paslaugos aprašas
Skundų nagrinėjimas Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos
Paslaugos tikslas – išnagrinėti asmens ar kito asmens, kurio teisės ar teisėti interesai yra pažeisti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais, pateiktą skundą. Pradedama administracinė procedūra, kuri baigiama priimtu administracinės procedūros sprendimu. Asmenų skundai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Regioninės plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, atsiuntus skundą paštu ar elektroninėmis priemonėmis: faksu ar elektroniniu paštu).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmeniui parengiamas atsakymas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Skundas turi būti pasirašytas; skunde nurodoma, kokiais Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos darbuotojų veiksmais, neveikimu ar priimtais administraciniais sprendimais
galimai padarytas asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimas; asmens vardas, pavardė,
gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinės adresas (jei kreipiasi
juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti.Pridedama informacija ir dokumentai, reikalingi
administracinės procedūros sprendimui priimti, kurių nėra valstybės registruose ar kitose
valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dina Koliata
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052718267
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052718300
El. paštas: dina.koliata@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar
administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų
interesų pažeidimą ir priimant dėl to sprendimą atliekami privalomi administracinės procedūros
veiksmai. Administracinę procedūrą pradeda viešojo administravimo subjekto vadovas arba jo
įgaliotas pareigūnas ar valstybės tarnautojas arba viešojo administravimo subjekto vadovo
sudaryta komisija rašytiniu pavedimu (įsakymu, potvarkiu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo
skundo gavimo dienos. Jeigu skunde nėra aiški ginčijamo klausimo esmė ir su juo susijusios
aplinkybės arba asmuo išreiškė pageidavimą būti apklausiamas, administracinės procedūros
sprendimas priimamas tik apklausus asmenį, dėl kurio galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų
buvo gautas skundas ir dėl gauto skundo pradėta administracinė procedūra. Pareigūnas,
valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atlikęs administracinę procedūrą, surašo teikimą priimti
administracinės procedūros sprendimą ir perduoda jį viešojo administravimo subjekto vadovui.
Teikime priimti administracinės procedūros sprendimą turi būti nurodytos faktinės aplinkybės,
nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas
administracinės procedūros sprendimo projektas, siūlomo administracinės procedūros
sprendimo projektas ir teikimo parengimo data. Administracinė procedūra baigiama
administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, kuris kreipėsi dėl administracinės
procedūros pradėjimo, per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo
dienos, laikantis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų,
raštu pateikiama informacija apie priimtą administracinės procedūros sprendimą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
skundai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Regioninės plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, atsiuntus skundą paštu ar elektroninėmis priemonėmis: faksu ar elektroniniu paštu). Skundas rašomas laisva forma; Skundas turi būti pasirašytas; skunde nurodoma, kokiais Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos darbuotojų veiksmais, neveikimu ar priimtais administraciniais sprendimais
galimai padarytas asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimas; asmens vardas, pavardė,
gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinės adresas (jei kreipiasi
juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti. Pridedama informacija ir dokumentai, reikalingi
administracinės procedūros sprendimui priimti, kurių nėra valstybės registruose ar kitose
valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą (20 darbo dienų) administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir Prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir Prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“<br/><br/> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir Prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“


Pavadinimas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.     Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
Pavadinimas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 51V- 21 "Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo"
Nuoroda http://www.lietuvosregionai.lt/lt/11/darbo-reglamentas-145;26.html
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 51V- 21  Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 51V- 21 "Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo"
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar
administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų
interesų pažeidimą ir priimant dėl to sprendimą atliekami privalomi administracinės procedūros
veiksmai. Administracinę procedūrą pradeda viešojo administravimo subjekto vadovas arba jo
įgaliotas pareigūnas ar valstybės tarnautojas arba viešojo administravimo subjekto vadovo
sudaryta komisija rašytiniu pavedimu (įsakymu, potvarkiu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo
skundo gavimo dienos. Jeigu skunde nėra aiški ginčijamo klausimo esmė ir su juo susijusios
aplinkybės arba asmuo išreiškė pageidavimą būti apklausiamas, administracinės procedūros
sprendimas priimamas tik apklausus asmenį, dėl kurio galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų
buvo gautas skundas ir dėl gauto skundo pradėta administracinė procedūra. Pareigūnas,
valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atlikęs administracinę procedūrą, surašo teikimą priimti
administracinės procedūros sprendimą ir perduoda jį viešojo administravimo subjekto vadovui.
Teikime priimti administracinės procedūros sprendimą turi būti nurodytos faktinės aplinkybės,
nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas
administracinės procedūros sprendimo projektas, siūlomo administracinės procedūros
sprendimo projektas ir teikimo parengimo data. Administracinė procedūra baigiama
administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, kuris kreipėsi dėl administracinės
procedūros pradėjimo, per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo
dienos, laikantis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų,
raštu pateikiama informacija apie priimtą administracinės procedūros sprendimą.
PAS32539
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-11-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems