Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Telšių rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Telšių rajono savivaldybė
Pavadinimas
Telšių rajono savivaldybė
Adresas
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 44 52229
Fakso nr.
+370 4 44 52229
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Socialinė parama mokiniams
Socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas, išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas.
Socialinė parama neskiriama mokiniams:
- besimokantiems ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programas;
- išlaikomiems valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose (nemokamai gaunantiems nakvynę, maistą ir reikmenis);
- kurių tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuos;
- kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.
Nustatomos socialinės paramos mokiniams rūšys:
1. mokinių nemokamas maitinimas;
2. parama mokinio reikmenims įsigyti.
Savivaldybės administracija priima sprendimą, kurią nemokamo maitinimo rūšį (rūšis) skirti – pietus; maitinimą mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje; socialinės rizikos šeimų vaikams, kuriems paskirti nemokami pietūs – pusryčius be atskiro prašymo.
Priklausomai nuo gaunamų pajamų:
1. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (153Eur);
2. Kitais atvejais savivaldybės tarybos nustatytais, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 Eur):
- atsiradus šeimoje nenumatytų papildomų išlaidų;
- netekus maitintojo;
- mokiniui augant šeimoje, kurioje yra trys ir daugiau vaikų;
- mokiniui, kurio šeimoje vienas iš tėvų turi negalią (yra netekęs 60 procentų ir daugiau darbingumo);
- kai nemokami pietūs yra būtini ir dėl jo mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia;
- neįgaliam moksleiviui;
- jei vienišas tėvas (motina) augina du ir daugiau vaikų.
3. Nemokamas maitinimas iš 4 procentų valstybės biudžeto lėšų socialinei paramai mokiniams finansuoti teikiamas išimties tvarka:
- be atskiro prašymo skiriant nemokamus pusryčius mokiniams, gyvenantiems socialinės rizikos šeimose ir gaunantiems nemokamus pietus;
- apsvarsčius Telšių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos teikimo komisijoje, kai pajamos vienam nariui neviršija 2,5 VRP per mėnesį, skiriant nemokamus pietus (kai negalima pritaikyti kitų atvejų ir kai šeimoje yra mokinių su vidutine ar sunkia negalia arba mokinys yra netekęs 60 proc. ar daugiau darbingumo);
4. Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
Vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, arba pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.
Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją, užpildydamas prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti ir prideda dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos.
Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklos ar gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.
Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla privalo pateikti pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.
Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti priimami nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d. ir skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metais, bet ne ilgiau kaip iki gruodžio 15 d.
Paramos mokinio reikmenims įsigyti dydis yra 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (BSI), tai yra 57 Eur, ir ji teikiama:
- pinigais;
- nepinigine forma, jeigu mokinys yra patyręs socialinę riziką.
Asmuo tiesiogiai kreipiasi į Socialinės paramos ir rūpybos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus bei pildo prašymą. Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų, paskirta išmoka mokinio reikmenims įsigyti pervedama į asmens nurodytą asmeninę sąskaitą banke, o jei mokinys auga šeimoje, patyrusioje socialinę riziką, reikmenų išdavimo žurnalas išsiunčiamas į ugdymo įstaigą.
Atsisakymas skirti nemokamą maitinimą išsiunčiamas paštu pareiškėjui ir sprendimo kopija perduodama ugdymo įstaigai, kurioje mokinys mokosi.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Kita
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
gauta socialinė parama
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas SP-11 bei šeimos sudėties forma SP-1;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Pažyma apie pajamas (3 praėjusių mėn. nuo kreipimosi arba kreipimosi, jei pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis);
4. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintas sutartis dėl vaikų išlaikymo;
5. Asmeninė banko sąskaita;
6. Kiti reikalingi dokumentai, atsižvelgiant į
aplinkybes.
* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gyventojų prašymai priimami Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 844460678
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lendra.bukauskiene@telsiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Žiūrėti schemą
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo formą galima gauti iš Socialinės paramos skyriaus specialistų arba tinklapyje www. socmin.lt/prašymo formos gauti socialinei paramai.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/TAIS_463902
 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas  Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
Pavadinimas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 Nr. T1-296 sprendimas „Dėl socialinės paramos mokiniams Telšių rajono ugdymo įstaigose teikimo tvarkos aprašo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.504138
Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 Nr. T1-296 sprendimas „Dėl socialinės paramos mokiniams Telšių rajono ugdymo įstaigose teikimo tvarkos aprašo“. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 Nr. T1-296 sprendimas „Dėl socialinės paramos mokiniams Telšių rajono ugdymo įstaigose teikimo tvarkos aprašo“.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Informacija teikiama telefonais: 8 (444) 60 678 (kai pavardės prasideda raidėmis A, B, C, Č, D, E, F, G), 8 (444) 60 679 (kai pavardės prasideda raidėmis H, I, Y, J, K, L), 8 (444) 6 03 32 (kai pavardės prasideda raidėmis M, N, O, P, R), 8 (444) 60 642 (kai pavardės prasideda raidėmis S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž). Seniūnijų gyventojai kreipiasi į savo seniūnijas. Informacija teikiama telefonais:
DEGAIČIŲ seniūnija – 8 (444) 453 69, 8 (444) 45 383;
GADŪNAVO seniūnija – 8 (444) 41 791;
LUOKĖS seniūnija – 8 (444) 43 145;
NEVARĖNŲ seniūnija – 8 (444) 44 142;
RYŠKĖNŲ seniūnija – 8 (444) 72 188; 8 (444) 72 133;
TRYŠKIŲ seniūnija – 8 (444) 79 339;
UPYNOS seniūnija – 8 (444) 44 745;
VARNIŲ seniūnija – 8 (444) 47 431, 8 (444) 47 445;
VIEŠVĖNŲ seniūnija – 8 (444) 43 571;
ŽARĖNŲ seniūnija – 8 (444) 40 618.
Dokumentai priimami:
I, II, III, IV nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 17 val.,
V nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 15.45 val.
Raktažodžiai
socialinė parama, mokiniai
PAS2426
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-07-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems