Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Telšių rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Telšių rajono savivaldybė
Pavadinimas
Telšių rajono savivaldybė
Adresas
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 44 52229
Fakso nr.
+370 4 44 52229
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Socialinės pašalpos skyrimas nepasiturintiems gyventojams
Asmenų prašymai pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, raštu, užpildyti pagal administracinių paslaugų teikimo aprašymuose nurodytą prašymų pateikimo tvarką ir formas. Įvertinus nepasiturinčių šeimų ir vienų gyvenančių asmenų turtą ir pajamas, kai suaugę šeimos nariai ir vieni gyvenantys asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes, skiriama socialinė pašalpa.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta socialinė pašalpa nepasiturintiems gyventojams
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto dokumentai, kurių pagrindu apskaičiuojama turimo turto vertė ir palyginama su turto vertės normatyvu;
• Vaiko gimimo liudijimo kopijos;
• Pažymos apie pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi dėl socialinės pašalpos mėnesio);
• Įmonės, įstaigos, organizacijos, Vaikų išlaikymo fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
• Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
• Žemės nuosavybės liudijimas arba pažyma apie turimą (nuomojamą) žemę, kopiją;
• Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo, mirties liudijimo kopijos;
• Kiti dokumentai, jeigu reikalinga pilna informacija apie šeimos socialinę padėtį.
Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų gaunamų iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Telšių miesto gyventojų prašymai priimami Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiuose.
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 844460678
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Administracinė paslauga yra galutinė.
Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.
Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).
Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
• Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (SP-4 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.A1-183 (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio11 d. Įsakymo Nr. A1-302 redakcija); • Sutrumpinta SP4 forma - kai nesikeicia anksciau teikti • Šeimos duomenys socialinei paramai gauti (SP-1 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. Įsakymu N. A1-183 (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. vasario 25 d. Įsakymo Nr.A1-69 redakcija); • Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį (SP-2 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr.A1-183 (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. rugsėjo 21 d. Įsakymo Nr. A1-252 redakcija).
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pasirinkti socialinės paramos rūšį, dėl kurios teikiamas prašymas.
Atsivėrusioje prašymo formoje suveskite reikiamus duomenis.
Užpildytą prašymą savivaldybei pateikite internetu.
RYSKENŲ seniūnija - (8 444) 72 188; 8 (444) 72 133;
TRYŠKIŲ seniūnija - (8 444) 79 339;
UPYNOS seniūnija - (8 444) 44 745;
VARNIŲ seniūnija - (8 444) 47 431, 8 (444) 47 445;
VIEŠVĖNŲ seniūnija - (8 444) 43 571;
ŽARĖNŲ seniūnija - (8 444) 40 545.
Dokumentai priimami:
I, II, III, IV nuo 8 iki 12 vai. ir nuo 13 iki 17 vai., V nuo 8 iki 12 vai. ir nuo 13 iki 15.45 vai.

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353);
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450054&p_tr2=2http://www.lrs3.lt/
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353); Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353);
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Nepasiturintys gyventojai turi teisę gauti socialinę pašalpą, jeigu:
1. bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens duomenys apie gyvenamąją, vietą Lietuvos Respublikoje yra ¡rašyti i Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
2. nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo, kuris nustatomas atsižvelgiant į būsto, žemės sklypo normatyvus ir kainas bei kilnojamojo turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių ir pajų normatyvą;
3. pajamos vienam asmeniui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (toliau - VRP, VRP - 102 Eur);
4. kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš nurodytų sąlygų:
1) vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės arba ne mažiau kaip du trečdalius laiko skaičiuojant nuo darbo sutartyje nustatyto ne viso darbo laiko, kurio trukmė negali būti trumpesnė kaip du trečdaliai maksimalios darbo laiko trukmės, o jiems darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui; savarankiškai dirbantys asmenys, kurie per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, iš vykdomos veiklos gauna ne mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį;
2) asmenys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal įmokas bei vaikui išlaikyti sumokamas sumas (alimentus). Socialinė pašalpa gali būti mažinama arba papildomai skiriama įsidarbinus.
Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui papildomai skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio, už kiekvieną su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, jeigu:
1) vienas gyvenantis asmuo ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ir dirba ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės arba dirba ne visą darbo laiką ir jam darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, bet ne daugiau už dvi minimaliąsias mėnesines algas ar du minimaliuosius valandinius atlygius proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;
2) prieš įsidarbinimą asmenys buvo įsiregistravę darbo biržoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau negu nustatyta įstatymo, arba dirbo viešuosius darbus;
3) bendrai gyvenantys asmenys buvo socialinės pašalpos gavėjai bent vieną mėnesį per paskutinius 3 mėnesius prieš įsidarbinimą;
4) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš socialinei pašalpai gauti nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;
5) prašymas pateiktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo.
Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems asmenims (išskyrus, kai nedirbama dėl įstatyme nustatytų objektyvių priežasčių), socialinės pašalpos dydis yra mažinamas:
1) 20 procentų - kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių;
2) 30 procentų - kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių;
3) 40 procentų - kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių;
4) 50 procentų - kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių;
5) 50 procentų - kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 60 mėnesių ir mokama nepinigine forma.
Socialinė pašalpa skiriama 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį pateiktas prašymas - paraiška, pirmos dienos. Po 3 mėnesių reikia kreiptis iš naujo. Socialinė pašalpa gali būti skiriama trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu yra žinomos priežastys, dėl kurių šeima /asmuo per šį laikotarpį neteks teisės į paramą, arba šios paramos dydis pasikeis. Asmuo tiesiogiai kreipiasi į Socialinės paramos ir rūpybos skyrių formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje, įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai;
3) yra sukakę senatvės pensijos amžių arba gaunantys bet kokios rūšies pensiją, pensijų išmokas ir (ar) šalpos išmokas, išskyrus pensijas, paskirtas asmenims, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis (pensijas, paskirtas asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės invalidais), našlių ar našlaičių pensijas ir už tarnybą paskirtas pareigūnų ir karių valstybines pensijas, arba asmenys, kurie kreipėsi dėl bet kokios rūšies pensijos, pensijų išmokų ir (ar) šalpos išmokų, išskyrus pensijas, asmenims, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis (pensijas, paskirtas asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės invalidais), našlių ar našlaičių pensijas ir už tarnybą skiriamas pareigūnų ir karių valstybines pensijas, skyrimo, bet jos dar nėra paskirtos ar paskirtos, bet neišmokėtos;
4) asmenys yra įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje;
5) vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo slaugo ar prižiūri asmenį (asmenis), savo ar kito bendrai gyvenančio asmens vaiką (vaikus) arba vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos arba jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka paskirtas fizinio asmens (fizinių asmenų), pripažinto (pripažintų) neveiksniu (neveiksniais) tam tikroje srityje, arba vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa šeimoje, globėju, ar asmens (asmenų) arba vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta rūpyba šeimoje, rūpintoju;
6) asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, kai asmeniui Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytos priverčiamosios medicinos priemonės ar asmeniui paskirta auklėjamojo poveikio priemonė - atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą, arba jam ne trumpiau kaip vieną mėnesį išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma;
7) yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
8) vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką ar vaikus iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką ar vaikus iki 8 metų; nelankantį švietimo įstaigos vaiką ar vaikus dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų, arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos, bet ne vėliau iki teisės aktų nustatyta tvarka privaloma leisti vaiką (vaikus) mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
9) turimas vienintelis iš tėvų arba vienas iš tėvų, kai kitas dėl ligos, neįgalumo, bausmės atlikimo ir kitų svarbių priežasčių negali prižiūrėti vaiko ar vaikų, augina vaiką ar vaikus iki 8 metų ir dirba bendrai gyvenantiems asmenims nuosavybės teise priklausančius arba kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais naudojamus ir (ar) valdomus ne mažiau kaip 2 hektarus žemės ūkio naudmenų;
10) vaikai nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje; įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumas; nėštumo metu; augina savo vaiką ar vaikus.
Auginantys vaikus iki 18 metų nesusituokę asmenys (įskaitant santuoką nutraukusius asmenis) ar teismo sprendimu gyvenantys skyrium sutuoktiniai arba bendrai gyvenantys asmenys, auginantys vaikus iš ankstesnio bendro gyvenimo, teisę į socialinę pašalpą turi:
1) kai yra sudaryta teismo patvirtinta sutartis dėl vaiko ar vaikų, kuriam (kuriems) yra pripažinta tėvystė, materialinio išlaikymo arba teismas priteisia šiam vaikui ar šiems vaikams išlaikymą, išskyrus atvejį, kai asmenys augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė), ir pateikia tai patvirtinantį ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą;
2) tėvystės nustatymo, vaiko ar vaikų išlaikymo priteisimo bylos nagrinėjimo teisme, bylos dėl tėvystės nustatymo sustabdymo teismui paskyrus ekspertizę dėl giminystės ryšio įrodymo ir (ar) prašymo dėl išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimo nagrinėjimo laikotarpiu.
Asmenims, kurie nėra sudarę teismo patvirtintos sutarties dėl vaiko materialinio išlaikymo arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo nesikreipė į teismą arba kreipėsi, bet tėvystė nebuvo nustatyta ir (ar) išlaikymas nebuvo priteistas, arba pareiškimas paliktas nenagrinėtas, socialinę pašalpą turi teisę gauti tik vaikas (vaikai), išskyrus atvejį, kai asmenys augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė), ir pateikia tai patvirtinantį ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą.
Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį.
Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, įskaitant atvejus, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui ar vaikams, sudaro:
1) pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui - 100 procentų skirtumo tarp VRJP vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
2) antram bendrai gyvenančiam asmeniui - 80 procentų skirtumo tarp VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
3) trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims - 70 procentų skirtumo tarp VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.
Pajamos apskaičiuojamos išskaičius gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo arba seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus bei pildo prašymą-paraišką arba teikia prašymą elektroniniu būdu per elektroninės valdžios vartai (e- paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/
Sprendimas priimamas per 30 dienų. Socialinė pašalpa mokama už praėjusį mėnesį. Paskirta išmoka pervedama į asmens nurodytą asmeninę sąskaitą banke kiekvieno mėnesio 12-20 dienomis. Atsisakymas skirti socialinę pašalpą išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu.

Raktažodžiai

PAS6840
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems