Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Socialinės paslaugos skyrimas
Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Socialinių paslaugų rūšys:
1. bendrosios;
2. specialiosios:
2.1. socialinė priežiūra,
2.2. socialinė globa.
Atskirais savivaldybės tarybos nustatytais atvejais gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai.
Gauti socialines paslaugas turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę gyvenamąją vietą Joniškio rajone;
2) kiti asmenys teisės aktų numatytais atvejais.
Savivaldybės administracija atsako už socialinių paslaugų teikimo savo rajono gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.
Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.
Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas gali pateikti kiti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
Asmuo, kurį ruošiamasi paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos kreipiasi į minėtų įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš šių įstaigų pateikia savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į šias įstaigas arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima administracijai.
Sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo dienos įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui susipažinti ir pasirašyti
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Skiriama socialinė paslauga.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas-paraiška gauti socialines paslaugas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams).
Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).
4. Asmens neįgalumą / darbingumą patvirtinantis dokumentas.
5. Informacija apie asmens (šeimos) pajamas, gautas per paskutinius praėjusius 3 mėnesius (tik tuo atveju, kai asmuo gauna pajamas, apie kurias nėra duomenų Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“).
6. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).
Prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų nėra būtinas
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Jakūnienė
Pareigos: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė
Telefonas: 842669154
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ausra.jakuniene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Klemienė
Pareigos: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja
Telefonas: 842669154
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.klemiene@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmeniui atvykus į seniūniją, atsakingas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Priimant asmens prašymą-paraišką, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį.
Sprendimas dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuojamas iš savivaldybės biudžeto, asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas, kai socialinis darbuotojas nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
Bendrosioms socialinėms paslaugoms gauti socialinių paslaugų poreikio nustatyti nebūtina.
Esant papildomos informacijos poreikiui, savivaldybės administracija gali pareikalauti iš asmens ar kitų institucijų bei įstaigų papildomų dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu ir skyrimu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
SP-8 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr.A1- 627 redakcija)

Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
Pavadinimas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94
Pavadinimas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Joniškio rajone tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. T-203
Nuoroda http://www.joniskis.lt/docs/Docs/view_dokument.php?id=6380
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Joniškio rajone tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. T-203 Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Joniškio rajone tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. T-203
Pavadinimas Dienos ir trumpalaikės socialinės globos neįgaliems asmenims teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-85 (su pakeitimais padarytais 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-11)
Nuoroda http://www.joniskis.lt/docs/Docs/chooseDoc.php?id=6100
Dienos ir trumpalaikės socialinės globos neįgaliems asmenims teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-85 (su pakeitimais padarytais 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-11) Dienos ir trumpalaikės socialinės globos neįgaliems asmenims teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-85 (su pakeitimais padarytais 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-11)
Pavadinimas Bendrųjų socialinių ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. T-149 (su pakeitimais padarytais 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-10)
Nuoroda http://www.joniskis.lt/docs/Docs/chooseDoc.php?id=6266
Bendrųjų socialinių ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašas,  patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. T-149 (su pakeitimais padarytais 2015 m. vasario  12 d. sprendimu Nr. T-10) Bendrųjų socialinių ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. T-149 (su pakeitimais padarytais 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-10)
Pavadinimas Pagalbos į namus paslaugų Joniškio rajono savivaldybėje teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-53 (su pakeitimais padarytais 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-147)
Nuoroda http://www.joniskis.lt/docs/Docs/chooseDoc.php?id=6031
Pagalbos į namus paslaugų Joniškio rajono savivaldybėje teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas,  patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-53 (su pakeitimais padarytais 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-147) Pagalbos į namus paslaugų Joniškio rajono savivaldybėje teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-53 (su pakeitimais padarytais 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-147)
Pavadinimas Pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-84 (su pakeitimais padarytais 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-148)
Nuoroda http://www.joniskis.lt/docs/Docs/chooseDoc.php?id=6096
Pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas,  patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-84 (su pakeitimais padarytais 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-148) Pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-84 (su pakeitimais padarytais 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-148)
Pavadinimas Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. T-136 (nauja redakcija 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-168)
Nuoroda http://joniskis.lt/docs/Docs/chooseDoc.php?id=5120
Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. T-136 (nauja redakcija 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-168) Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. T-136 (nauja redakcija 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-168)
Pavadinimas Ilgalaikės socialinės globos teikimo ir mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-138
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8b7249b06f3d11e6a014b8463e530a88
Ilgalaikės socialinės globos teikimo ir mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d.  sprendimu Nr. T-138 Ilgalaikės socialinės globos teikimo ir mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-138
Pavadinimas Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. T-168
Nuoroda www.joniskis.lt/wp/subsystems/web/doc.php?itemID=1129
Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas,  patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. T-168 Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. T-168
Pavadinimas Transporto paslaugų teikimo specialiaisiais automobiliais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-101 (2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-219 redakcija su pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-106)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.491838
Transporto paslaugų teikimo specialiaisiais automobiliais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-101 (2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-219 redakcija su pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-106) Transporto paslaugų teikimo specialiaisiais automobiliais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-101 (2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-219 redakcija su pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-106)
Pavadinimas Integralios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-220
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d8df650c6b011e69dec860c1f4a5372
Integralios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-220  Integralios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-220
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
socialinės paslaugos
PAS5666
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-07-25
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems