Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070663661
Fakso nr.
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus, šio paskyrimo galiojimo sustabdymas ar panaikinimas

Techninio vertinimo įstaiga (toliau – TVĮ) gali būti paskirta rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus (toliau – NTĮ) vienai arba kelioms statybos produktų sritims, nurodytoms 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) IV priedo 1 lentelėje.

TVĮ, norinti Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (toliau – STR 1.01.04:2015), pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – Aplinkos ministerija) teikia statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (toliau – STR 1.01.04:2015) 4 priede nustatytos formos prašymą ir atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančius dokumentus.

TVĮ paskyrimo pageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ galiojimas sustabdomas arba panaikinimas, kai TVĮ neatitinka STR 1.01.04:2015 nustatytų reikalavimų.

Paskyrimo pageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ galiojimas gali būti sustabdomas arba panaikinamas ir pačiai TVĮ prašant.

Prašymas būti paskirta TVĮ pageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ / dėl paskyrimopageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ galiojimo sustabdymo / panaikinimo (prašymų formos pridedamos) ir kiti dokumentai pateikiami atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba el. paštu info@am.lt.

Sprendimo kopija TVĮ išsiunčiama paštu arba el. paštu.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro (toliau – aplinkos ministras) įsakymai dėl TVĮ paskyrimopageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ / paskyrimo pageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ galiojimo sustabdymo / panaikinimo skelbiami Lietuvos Respublikos teisės aktų registre ir Aplinkos ministerijos tinklalapyje adresu http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/statyba-ir-bustas/statybos-produktu-tiekimas-rinkai.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Profesinė ir techninė veikla; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Profesinė ir techninė veikla; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Priimtas sprendimas (įformintas aplinkos ministro įsakymu) paskirti TVĮ nustatytoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ / sustabdyti / panaikinti šio paskyrimo galiojimą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kartu su prašymu TVĮ būti paskirta pageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ pateikiami šie dokumentai:
1. Prašomos paskirti TVĮ įregistravimo pažymėjimo kopija.
2. Prašomos paskirti TVĮ veiklos nuostatų ar įstatų kopija.
3. Dokumentas, kuriame pateikta informacija apie TVĮ savininkus (dalininkus) ir jų nuosavybės dalį TVĮ.
4. Dokumentas, kuriame pateikta ir aprašyta TVĮ organizacinė struktūra.
5. Užpildyta Informacijos apie TVĮ darbuotojų, susijusių su statybos produktų techninio vertinimo veikla toje produktų srityje ar srityse, kurioms TVĮ pageidauja būti paskirta (toliau – TVĮ darbuotojai), pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu, forma.
6. TVĮ darbuotojų gyvenimo aprašymai.
7. TVĮ darbuotojų pareiginių instrukcijų kopijos.
8. TVĮ darbuotojų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
9. TVĮ darbuotojų nešališkumo deklaracijos.
10. TVĮ darbuotojų turimų dokumentų, įrodančių jų dalyvavimą su statybos produktų techniniu vertinimu, statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymo darbais susijusiuose mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (kvalifikacijos tobulinimo kursų, mokymų pažymėjimų, sertifikatų, protokolų) per pastaruosius 5 metus, ir kitų turimų kompetencijos tobulinimą įrodančių dokumentų kopijos.
11. TVĮ svarbiausių per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, nurodant darbų užsakovus ir trumpai aprašant jų rezultatus. Taikoma TVĮ, siekiančiai pirmą kartą būti paskirta pagal STR 1.01.04:2015 rengti ir išduoti NTĮ.
12. TVĮ darbuotojų svarbiausių per paskutinius 10 metų pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų statybos produktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, nurodant darbų užsakovus ir trumpai aprašant jų rezultatus. Taikoma TVĮ, siekiančiai pirmą kartą būti paskirta pagal STR 1.01.04:2015 rengti ir išduoti NTĮ, kai ši TVĮ per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse neatliko techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų.
13. Mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų, patvirtinančių jų įgytą trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Valstybinių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (toliau – Nutarimas) patvirtintas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, kopijos. Taikoma, kai nė vienas iš TVĮ darbuotojų neturi jų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie laikomi įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Nutarimo 10 punktą.
14. Individualių ar kolektyvinių darbo sutarčių tarp TVĮ ir jos darbuotojų kopijos. Jeigu iš šių sutarčių neaišku, ar užtikrinamas Reglamento (ES) Nr. 305/2011 IV priedo 2 lentelėje nustatytas reikalavimas, kad TVĮ darbuotojų atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo tokių vertinimų rezultatų, pateikiami kiti TVĮ atitiktį šiam reikalavimui liudijantys dokumentai.
15. TVĮ ir (arba) jos subrangovų turimų kompetenciją atlikti tyrimus, bandymus, skaičiavimus, įvertinimus pageidaujamose paskyrimo srityse įrodančių dokumentų ir pareiškėjo turimų sutarčių su subrangovais kopijos.
16. Dokumentų, kurių privalomas turinys nurodytas STR 1.01.04:2015 XI skyriaus 64.14 papunktyje, kopijos.
17. Papildomi dokumentai TVĮ atitikčiai STR 1.01.04:2015 nustatytiems reikalavimams įrodyti, jei tokie dokumentai yra.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Prašymo Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal STR 1.01.04:2015 pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ forma (prašymo forma pateikta STR 1.01.04:2015 4 priede)
Nuoroda į formą prasymo-paskirti-forma.docx
Formos šablono dokumentas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
Prašymo Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal STR 1.01.04:2015 pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ forma (prašymo forma pateikta STR 1.01.04:2015 4 priede) Prašymo Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal STR 1.01.04:2015 pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ forma (prašymo forma pateikta STR 1.01.04:2015 4 priede) prasymo-paskirti-forma.docx prasymo-paskirti-forma.docx
Prašymo Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal STR 1.01.04:2015 pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ forma (prašymo forma pateikta STR 1.01.04:2015 4 priede)
Pavadinimas Prašymo dėl TVĮ paskyrimo pageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ galiojimo sustabdymo / panaikinimo forma
Nuoroda į formą prasymo-sustabdyti-ar-panaikinti-paskyrimo-galiojima-forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymo dėl TVĮ paskyrimo pageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ galiojimo sustabdymo / panaikinimo forma Prašymo dėl TVĮ paskyrimo pageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ galiojimo sustabdymo / panaikinimo forma prasymo-sustabdyti-ar-panaikinti-paskyrimo-galiojima-forma.docx prasymo-sustabdyti-ar-panaikinti-paskyrimo-galiojima-forma.docx
Prašymo dėl TVĮ paskyrimo pageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ galiojimo sustabdymo / panaikinimo forma
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Lekūnaitė-Lukošiūnė
Pareigos: Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos klausimais vyriausioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37069525314
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.lekunaite@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Prašymo ir kitų dokumentų pateikimas Aplinkos ministerijai.
2. Gautų dokumentų nagrinėjimas.
Aplinkos ministerija per 5 darbo dienas juos patikrina ir jei pateikti visi reikiami dokumentai ir jie yra galiojantys, aplinkos ministro įsakymu patvirtinto komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka jie teikiami TVĮ atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo komisijai (toliau – komisija) ir organizuojamas komisijos posėdis.
Komisija per 20 darbo dienų nuo TVĮ prašymo ir visų privalomų pateikti galiojančių dokumentų gavimo Aplinkos ministerijoje dienos šiai institucijai pateikia išvadą, kurioje nurodo paskirti arba nepaskirti TVĮ pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti atitinkamai NTĮ arba paskirti tik tai sričiai ar sritimis, kurias TVĮ atitinka.
3. Sprendimo priėmimas. Sprendimą dėl TVĮ paskyrimo ar nepaskyrimo pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ, atsižvelgdama į komisijos siūlymus, priima Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų nuo komisijos siūlymų pateikimo. Sprendimas paskirti TVĮ įforminamas aplinkos ministro įsakymu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
TVĮ, norėdama būti paskirta pateikia Aplinkos ministerijai prašymą būti paskirta pageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ (prašymo forma pateikta STR 1.01.04:2015 4 priede).
Prašyme nurodomas TVĮ pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys, informacija apie statybos produktų sritį ar sritis, kurioms TVĮ pageidauja būti paskirta rengti ir išduoti NTĮ.
TVĮ, norėdama paskyrimą pageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ sustabdyti / panaikinti, Aplinkos ministerijai pateikia prašymą (prašymo forma pridedama) dėl TVĮ paskyrimo pageidaujamoje statybos produktų srityje ar srityse rengti ir išduoti NTĮ galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
Prašymas turi būti pasirašytas TVĮ vadovo.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“
Pavadinimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Europos Sąjungos oficialus leidinys 2011-04-04 L88/5)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32011R0305
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Europos Sąjungos oficialus leidinys 2011-04-04 L88/5) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Europos Sąjungos oficialus leidinys 2011-04-04 L88/5)
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Teisę Lietuvos Respublikoje rengti ir išduoti NTĮ turi STR 1.01.04:2015 XI skyriaus 62 punkte nustatyta tvarka paskirtos TVĮ, kurios yra Lietuvos Respublikoje įsisteigę juridiniai asmenys, atitinkantys Reglamento (ES) Nr. 305/2011 IV priedo 2 lentelėje nustatytus nepriklausomumo, nešališkumo, darbuotojų kompetencijos (išskyrus būtinųjų užsienio kalbos įgūdžių), bendros administracinės tvarkos, turėtinų priemonių ir įrenginių, būtinų vertinti statybos produktų eksploatacines savybes tose produktų srityse, kurioms paskirta TVĮ, reikalavimus.
Raktažodžiai
Techninio vertinimo įstaiga, nacionalinis techninis įvertinimas
PAS36600
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems