Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų teikimas pagal sutartis
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro (toliau – Registrai) ir kiti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informacinės sistemos duomenys (toliau – IS duomenys) turintiems teisę juos gauti asmenims automatiniu būdu (daugkartinio duomenų teikimo atveju) teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (toliau – sutartys), kurias sudaro Fondo valdyba, jei teisės aktai nenustato kitaip.
Sutartys sudaromos tik su juridiniais asmenimis ir viešojo administravimo subjektais, įregistruotais Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kurių funkcijoms, nustatytoms norminiuose teisės aktuose, įgyvendinti reikalingi Registrų ir (ar) kiti IS duomenys.
IS duomenys asmenų mokumui, ūkinei finansinei veiklai vertinti ir (ar) skoloms išieškoti (administruoti) pagal sutartis teikiami tik šiems privatiems juridiniams asmenims:
1. finansų įstaigoms, kurioms šie duomenys reikalingi:
1.1. priimant sprendimą dėl finansinių paslaugų, susijusių su rizikos prisiėmimu (kaip numatyta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, teikimo ir (ar) teikiant (suteikus) tokias paslaugas (pastaruoju atveju – esant asmens įsiskolinimui);
1.2. vykdant nuolatinį asmens finansinės ir ekonominės būklės stebėjimą Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 6 dalyje numatytu tikslu;
2. viešąsias paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims, kuriems šie duomenys reikalingi priimant sprendimą dėl įstatymuose nustatytų viešųjų paslaugų teikimo, kai kartu su šiomis paslaugomis parduodama su jų naudojimu susijusi įranga, kurios kaina nėra sumokama iš karto, ir dėl to prisiimama finansinė rizika, ir (ar) teikiant (suteikus) tokias paslaugas (pastaruoju atveju – esant asmens įsiskolinimui).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Parama veiklos vykdymui (ES ir kita); Kita
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Pagal sutartis pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenys
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjų prašymai ir paklausimai dėl IS duomenų teikimo sutarčių sudarymo, pakeitimo ar papildymo pateikiami Fondo valdybai, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. Prašymas ar paklausimas dėl sutarties sudarymo turi būti raštiškas. Jame turi būti nurodyta:
1. duomenų teikimo tikslas, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas (konkrečios norminių teisės aktų nuostatos, suteikiančios teisę pareiškėjui gauti duomenis);
2. prašomų teikti duomenų apimtys (aiškiai ir konkrečiai apibūdinti elementai iš Fondo valdybos informacinės sistemos duomenų rinkmenų, pavyzdžiui, nurodant atitinkamus Registrų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos nuostatų punktus ir papunkčius). Šis reikalavimas netaikomas, jei prašoma sudaryti tipines sutartis, kurios sudaromos su tam tikros rūšies juridiniais asmenimis tam tikrai tipinei funkcijai (tikslui) įgyvendinti ir kurių sąrašas skelbiamas Fondo valdybos interneto svetainės (http://www.sodra.lt) skyriaus „Paslaugos“ srityje „Informacijos rinkmenos“;
3. duomenų valdytojo identifikavimo kodas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Asmens duomenų valdytojų valstybės registre;
4. pageidaujamas bendradarbiavimo su Fondo valdyba, nagrinėjant prašymą ir derinant sutarties projektą, būdas (raštu ar elektroniniu paštu), asmens, atsakingo už sutarties derinimą, elektroninio pašto adresas, telefonas ir (ar) faksas, kiti kontaktiniai duomenys.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Duomenys teikiami atlygintinai, išskyrus norminių teisės aktų nustatytus atvejus, kai duomenys pagal sutartį yra teikiami neatlygintinai.
Įmonės kodas: 191630223
Įmokos kodas: 282
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB DNB bankas LT584010042403495020
AB SEB bankas LT337044060007740589
„Swedbank“, AB LT777300010129002656
UAB Medicinos bankas LT167230000000691047
AB „Citadele“ bankas LT617290000000691020
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT757400039089423810
AB Šiaulių bankas LT027180300000690001
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT462140030002632951
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F9036415DBD
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85C510BA700A
Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7E923CD43F33
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.032A56AED491/TAIS_465984
Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro nuostatai Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro nuostatai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9D87431E95D0
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo“.
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/82fb4060442d11e6bd3bfefc575ccac4
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės
Pavadinimas Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B98B417E564
Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Pavadinimas Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF298C34C881/TAIS_420024
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymą dėl sutarties sudarymo Fondo valdyboje nagrinėja Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrius (sprendžia dėl duomenų teikimo būdo), Informacinės sistemos plėtros skyrius (sprendžia dėl teiktinų duomenų struktūros, užtikrina, kad nebūtų sudaromos techninės prielaidos Gavėjui gauti perteklinius, neišsamius ar neteisingus duomenis), Teisės skyrius (sprendžia dėl atitinkamų duomenų teikimo konkrečiam pareiškėjui teisėtumo, teiktinų duomenų apimties ir kitų teisinių duomenų teikimo sąlygų, organizuoja prašymo nagrinėjimą, jei Fondo valdybos direktorius nepaskiria kito prašymo nagrinėjimo organizatoriaus), prireikus – ir kiti Fondo valdybos skyriai, su kurių funkcijomis yra susijęs prašymas.
Vykdant sudarytą sutartį, Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrius yra atsakingas už duomenų formavimą, o Informacinės sistemos plėtros skyrius – už duomenų apsikeitimą pagal sutartyje numatytas duomenų teikimo priemones ir būdus.
Raktažodžiai
Duomenų teikimas
PAS1575
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-12-01
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems