Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų teikimas pagal vienkartinius paklausimus
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau – Fondo administravimo įstaigos) vienkartinius paklausimus, kuriais prašoma teikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informacinės sistemos (toliau – Informacinė sistema) duomenis apie draudėjus, apdraustuosius asmenis ir socialinio draudimo išmokų gavėjus, (toliau – prašymai) nagrinėja bendrąja prašymų nagrinėjimo tvarka (žr. Fondo administravimo įstaigų teikiamos paslaugos „Pranešimų ir prašymų nagrinėjimas“ aprašymą), išskyrus šiame paslaugos aprašyme numatytas išimtis ir ypatumus.
Prašymų teikti Informacinės sistemos duomenis, išduodant standartines pažymas, nagrinėjimo ypatumai aprašyti Fondo administravimo įstaigų teikiamos paslaugos „Pažymų išdavimas“ aprašyme).
Informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą yra laikomi viešais, teikimo tvarka aprašyta Fondo administravimo įstaigų teikiamos paslaugos „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą yra laikomi viešais, teikimas“ aprašyme.
Informacinės sistemos duomenys pagal prašymus teikiami:
1. asmenims apie juos pačius;
2. kitiems asmenims, kai yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų (išskyrus atvejus, kai yra teikiami Informacinės sistemos duomenys, kurie pagal įstatymą yra laikomi viešais):
2.1. yra draudėjo, apdraustojo asmens ar socialinio draudimo išmokos gavėjo, kuris yra duomenų subjektas, (toliau – duomenų subjektas) rašytinis ar jam prilyginamas sutikimas arba prašymas teikti jo duomenis kitam asmeniui (toliau – sutikimas);
2.2. įstatymuose yra numatyta, kad prašymą pateikęs asmuo turi teisę gauti atitinkamus duomenų subjekto duomenis be duomenų subjekto sutikimo.
Pareiškėjas, norėdamas, kad Fondo administravimo įstaiga pateiktų Informacinės sistemos duomenis, turi pateikti rašytinį prašymą. Galimi prašymų pateikimo būdai:
1. paštu, per pasiuntinį;
2. atvykus į Fondo administravimo įstaigą;
3. elektroniniu būdu:
3.1. elektroniniu paštu (oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu info@sodra.lt), pasirašęs prašymą saugiu elektroniniu parašu, kuris yra sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu;
3.2. per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS) – Gyventojų portalo (http://gyventojai.sodra.lt) Gyventojo srityje;
3.3. per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (toliau – EDAS) – Draudėjų portalo (http://draudejai.sodra.lt) Draudėjo srityje;
3.4. per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą, pasirašęs prašymą saugiu elektroniniu parašu, kuris yra sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
Prašymą dėl Informacinės sistemos duomenų pateikimo pareiškėjas gali pateikti ir žodžiu, paskambinęs telefono numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883 ir patvirtinęs savo tapatybę vienu iš Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos apraše, patvirtintame Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-309 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytų būdų. Pagal žodžiu pateiktą prašymą Pareiškėjas gali gauti tik apie jį patį arba jo atstovaujamą draudėją – juridinį asmenį Fondo valdybos informacinėje sistemoje tvarkomus duomenis.

Prašymai yra priimami darbo dienomis visą Fondo administravimo įstaigos darbo dienos laiką bei Fondo administravimo įstaigos nustatytas dvi papildomas priėmimo valandas per savaitę. Elektroniniu būdu prašymai gali būti teikiami bet kuriuo paros metu visomis savaitės dienomis. Prašymai žodžiu, paskambinus telefono numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883, priimami darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Jei atsakyme yra fizinio asmens privačios informacijos (asmens duomenų), atsakymas gali būti pateikiamas tik šiais būdais:
1. įteikiant asmeniui ar jo atstovui, tiesiogiai atvykusiam į Fondo administravimo įstaigą ir pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. siunčiant registruota pašto siunta;
3. siunčiant į asmens EGAS naudotojo sritį;
4. siunčiant į asmens Draudėjo sritį;
5. siunčiant per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą;
6. faksu arba elektroniniu paštu – tik tokiais atvejais, kai asmens (jo atstovo) prašyme arba asmens sutikime yra aiškiai išreikštas pageidavimas (sutikimas) atsakymą (asmens duomenis) pateikti tokiu būdu ir aiškiai nurodyta, kad asmuo supranta riziką, jog tokiu būdu teikiami duomenys gali tapti žinomi tretiesiems asmenims, neturintiems tokios teisės.
7. žodžiu telefonu – tik jeigu asmuo pateikia prašymą žodžiu, paskambinęs telefono numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Parama veiklos vykdymui (ES ir kita); Kita; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Teikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenys pagal vienkartinius paklausimus
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymai teikti savo ar atstovaujamo asmens duomenis
Asmuo, pateikęs rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti iš Fondo administravimo įstaigos informaciją apie save ar atstovaujamą asmenį, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Tokiame prašyme turi būti aiškiai nurodyta prašoma pateikti informacija (nurodant ir asmenį, kurio duomenų prašoma, identifikuojančią informaciją: jo vardą, pavardę (pavadinimą), kodą, o jei asmuo kodo neturi – kitus požymius, leidžiančius Fondo administravimo įstaigai identifikuoti tą asmenį).
Kai prašymas teikti informaciją siunčiamas paštu, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Kai prašymas teikti informaciją siunčiamas elektroniniu būdu, jis privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu atitinkančiu Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklėse nustatytus reikalavimus.
Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis papildomai pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą (atstovavimo įrodymą).
Asmuo, teikiantis prašymą dėl Informacinės sistemos duomenų apie jį patį arba jo atstovaujamą draudėją – juridinį asmenį teikimo žodžiu, paskambinęs telefono numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883, turi patvirtinti savo tapatybę vienu iš Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos apraše, patvirtintame Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-309 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytų būdų.

Prašymai teikti kito, neatstovaujamo asmens duomenis
Asmenys, pageidaujantys gauti Fondo administravimo įstaigų tvarkomus duomenis apie kitą asmenį, kurio jie neatstovauja, (toliau – pareiškėjai) privalo pateikti rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinti savo asmens tapatybę. Prašymas turi atitikti bendruosius rašytinių prašymų reikalavimus, be to:
1. jame papildomai turi būti nurodyta ši informacija:
1.1. prašoma pateikti informacija (prašomų pateikti duomenų apimtis, nurodant ir asmenį, kurio duomenų prašoma, identifikuojančią informaciją: jo vardą, pavardę (pavadinimą), kodą, o jei asmuo kodo neturi (jis nežinomas) – gimimo datą ar kitus požymius, leidžiančius Fondo administravimo įstaigai identifikuoti tą asmenį);
1.2. prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas;
1.3. prašomų duomenų panaudojimo tikslas;
1.4. jei pareiškėjas pagal teisės aktus turi teisę Fondo administravimo įstaigų tvarkomus duomenis gauti neatlygintinai – konkrečios tai numatančios teisės normos, kitais atvejais – duomenys sąskaitai faktūrai išrašyti (asmens, kuriam turi būti išrašyta sąskaita faktūra, vardas ir pavardė (pavadinimas), kodas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei asmuo yra šio mokesčio mokėtojas, adresas, pašto kodas);
2. prie prašymo turi būti pridėtas asmens, kurio duomenų prašoma, (toliau – duomenų subjektas) sutikimas arba prašymas teikti jo duomenis pareiškėjui (toliau – sutikimas) - sutikimo originalas arba notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija, išskyrus atvejus, kai teisės aktai pareiškėjui suteikia teisę gauti duomenų subjekto duomenis be jo sutikimo. Jei galiojantis sutikimas iki prašymo pateikimo jau buvo pateiktas Fondo valdybos informacinei sistemai ar Fondo administravimo įstaigai, į kurią kreipiamasi, tai nurodoma prašyme ir pakartotinai sutikimas nebeteikiamas.
Sutikimas pripažįstamas tinkamu, jei atitinka šiuos reikalavimus:
1. yra išreikštas rašytine forma (kaip atskiras popieriuje spausdintas ir duomenų subjekto pasirašytas dokumentas arba jo sudarytas elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu ir atitinkantis kitus Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklėse nurodytus reikalavimus elektroniniams dokumentams) ar rašytinei prilyginta forma. Rašytiniams sutikimams prilyginami sutikimai, kurie:
1.1. suformuoti ir pateikti Fondo valdybos informacinei sistemai EGAS priemonėmis EGAS naudotojo srityje EGAS taisyklėse nustatyta tvarka;
1.2. išreikšti tokiu būdu (tvarka), kuris Fondo valdybos norminiuose teisės aktuose tiesiogiai nurodytas, kaip tinkamas sutikimo davimo būdas;
2. juose yra aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšta duomenų subjekto valia jam žinomu tikslu pateikti konkrečius duomenis pareiškėjui;
3. yra galimybė įsitikinti sutikimą išreiškusio duomenų subjekto tapatybe;
4. yra apibrėžtas sutikimo galiojimo terminas.
Kai prašymą pateikti informaciją teikia pareiškėjo atstovas, jis pateikia aukščiau nurodytus reikalavimus atitinkantį prašymą, atstovavimą patvirtinantį dokumentą (atstovavimo įrodymą) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtina asmens tapatybę.
Kai prašymas teikti informaciją siunčiamas paštu, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Kai prašymas teikti informaciją siunčiamas elektroniniu būdu, jis privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklėse nustatytus reikalavimus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Už duomenų teikimą
Įmonės kodas: 191630223
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB DNB bankas LT584010042403495020
AB SEB bankas LT337044060007740589
„Swedbank“, AB LT777300010129002656
UAB Medicinos bankas LT167230000000691047
AB „Citadele“ bankas LT617290000000691020
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT757400039089423810
AB Šiaulių bankas LT027180300000690001
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT462140030002632951
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau – Fondo administravimo įstaigos) vienkartinius paklausimus, kuriais prašoma teikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informacinės sistemos (toliau – Informacinė sistema) duomenis apie draudėjus, apdraustuosius asmenis ir socialinio draudimo išmokų gavėjus, (toliau – prašymai) nagrinėja bendrąja prašymų nagrinėjimo tvarka (žr. Fondo administravimo įstaigų teikiamos paslaugos „Pranešimų ir prašymų nagrinėjimas“ aprašymą), išskyrus šiame paslaugos aprašyme numatytas išimtis ir ypatumus.
Prašymų teikti Informacinės sistemos duomenis, išduodant standartines pažymas, nagrinėjimo ypatumai aprašyti Fondo administravimo įstaigų teikiamos paslaugos „Pažymų išdavimas“ aprašyme).
Informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą yra laikomi viešais, teikimo tvarka aprašyta Fondo administravimo įstaigų teikiamos paslaugos „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą yra laikomi viešais, teikimas“ aprašyme.

Informacinės sistemos duomenys pagal prašymus teikiami:
1. asmenims apie juos pačius;
2. kitiems asmenims, kai yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų (išskyrus atvejus, kai yra teikiami Informacinės sistemos duomenys, kurie pagal įstatymą yra laikomi viešais):
2.1. yra draudėjo, apdraustojo asmens ar socialinio draudimo išmokos gavėjo, kuris yra duomenų subjektas, (toliau – duomenų subjektas) rašytinis ar jam prilyginamas sutikimas arba prašymas teikti jo duomenis kitam asmeniui (toliau – sutikimas);
2.2. įstatymuose yra numatyta, kad paklausėjas turi teisę gauti atitinkamus duomenų subjekto duomenis be duomenų subjekto sutikimo.
Pareiškėjas, norėdamas, kad Fondo administravimo įstaiga pateiktų Informacinės sistemos duomenis, turi pateikti rašytinį prašymą. Galimi prašymų pateikimo būdai:
1. paštu, per pasiuntinį;
2. atvykęs į Fondo administravimo įstaigą;
3. elektroniniu būdu:
3.1.elektroniniu paštu (adresu sodrainfo@sodra.lt), pasirašęs prašymą saugiu elektroniniu parašu, kuris yra sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu;
3.2. per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS) – Gyventojų portalo (http://gyventojai.sodra.lt) Gyventojo srityje;
3.3. Per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (toliau – EDAS) – Draudėjų portalo (http://draudejai.sodra.lt) Draudėjo srityje.
Informacinės sistemos duomenys asmenims, kurie neturi teisės jų gauti neatlygintinai, teikiami tik jiems sumokėjus atitinkamo dydžio atlygį.
Prašymai yra priimami darbo dienomis visą Fondo administravimo įstaigos darbo dienos laiką bei Fondo administravimo įstaigos nustatytas dvi papildomas priėmimo valandas per savaitę. Elektroniniu būdu prašymai gali būti teikiami bet kuriuo paros metu visomis savaitės dienomis.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F9036415DBD
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/TAIS_471234
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/82fb4060442d11e6bd3bfefc575ccac4
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės
Pavadinimas Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7E923CD43F33
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro nuostatai,
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.032A56AED491/TAIS_465984
Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro nuostatai, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro nuostatai,
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9D87431E95D0/PEzWOhAdnj
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo“.
Pavadinimas Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B98B417E564
Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Pavadinimas Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF298C34C881/TAIS_420024
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Fondo valdyboje – Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrius, kitose Fondo administravimo įstaigose, atsižvelgiant į tai, kas yra atsakingas už prašomų duomenų tvarkymą – Dokumentų tvarkymo skyrius arba Registro skyrius.
Raktažodžiai
Duomenų teikimas
PAS1576
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-12-01
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems